« to endure » traduction en polonais

EN

« to endure » en polonais

EN

to endure [endured|endured] {verbe}

volume_up
For riches are not for ever: And doth the crown endure unto all generations?
Boć nie na wieki trwa bogactwo, ani korona od narodu do narodu.
His name shall endure for ever; His name shall be continued as long as the sun: And men shall be blessed in him; All nations shall call him happy.
Imię jego będzie na wieki; pokąd słońce trwa, dziedziczyć będzie imię jego, a błogosławiąc sobie w nim wszystkie narody wielbić go będą.
The historical, national and ethnic minorities are of enduring value to a diverse Europe.
Mniejszości historyczne, narodowe i etniczne stanowią trwałą wartością i przyczyniają się do budowy i istnienia Europy szczycącej się swoją różnorodnością.
Furthermore, van manufacturers would have to increase their prices, given the costs endured.
Ponadto producenci furgonetek musieliby zwiększyć ceny swoich produktów z uwagi na poniesione koszty.
Każdy z nas chciał wytrzymać jak najdłużej.
Can thy heart endure, or can thy hands be strong, in the days that I shall deal with thee?
Izali wytrzyma serce twoje?
It was also in this city that, between 1992 and 1996, during the conflict in Bosnia and Herzegovina, the longest siege that a capital city has endured in the history of modern warfare took place.
Także w tym mieście w latach 1992-1996, podczas konfliktu w Bośni i Hercegowinie, miało miejsce najdłuższe oblężenie, jakie jakakolwiek stolica wytrzymała w historii współczesnych wojen.
Women continue to endure discriminatory laws and deeply entrenched cultural inequality.
Kobiety nadal cierpią z powodu dyskryminacyjnych przepisów i głęboko zakorzenionej nierówności kulturowej.
During his trial, Mr Nicolaides was paraded in front of the international media in chains and told reporters that he had endured unspeakable suffering.
Podczas procesu zakuty w łańcuchy Harry Nicolaides został przeprowadzony przed międzynarodowymi reporterami, którym opowiedział o niewypowiedzianych cierpieniach, jakie znosi.
We have hear, this week, about the horrible sufferings, for example, that so many women of the world are enduring day-to-day.
Słyszeliśmy w tym tygodniu na przykład o strasznych cierpieniach, które codziennie dotykają tyle kobiet na świecie.
The Bowles report is unacceptable because, although it has some good intentions, it is effectively blaming tax havens for the high taxation many of us have to endure.
Sprawozdanie pani poseł Bowles jest nie do przyjęcia, ponieważ pomimo niektórych dobrych intencji skutecznie obwinia raje podatkowe za wysokie podatki, które wielu z nas musi wytrzymywać.

Exemples d'usage pour « to endure » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishLet the glory of Jehovah endure for ever; Let Jehovah rejoice in his works:
Niechajże będzie chwała Pańska na wieki; niech się rozweseli Pan w sprawach swoich.
EnglishWe shall have to endure many years of very little competition.
Przez wiele lat będziemy musieli cierpliwie znosić bardzo niewielką konkurencję.
EnglishWe hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
Mamy nadzieję, że ta nowa europejska mentalność stanie się regułą i zostanie przyjęta na trwałe.
Englishfor how can I endure to see the evil that shall come unto my people?
Albowiem jakożbym mogła patrzeć na to złe, któreby przyszło na lud mój?
EnglishFor riches are not for ever: And doth the crown endure unto all generations?
Boć nie na wieki trwa bogactwo, ani korona od narodu do narodu.
EnglishBy the way, it was culture that helped them to endure four years of war.
Poza tym to właśnie kultura pomogła im przetrwać cztery lata wojny.
EnglishHe shall lean upon his house, but it shall not stand: He shall hold fast thereby, but it shall not endure.
Spolężeli na domu swoim, nie ostoi się; wesprzeli się na nim, nie zadzierzy się.
EnglishEuropean dairy producers cannot endure the losses caused by large-scale price volatility.
Europejscy producenci mleka nie mogą ponosić strat w wyniku zakrojonych na szeroką skalę wahań cen.
EnglishYou occasionally have to endure criticism from this House, too.
Niekiedy spotyka się Pani także z krytyką ze strony tego Parlamentu.
EnglishHow much longer do people have to endure this cynical approach?
Jak długo jeszcze ludzie będą musieli znosić to cyniczne podejście?
Englishand we toil, working with our own hands: being reviled, we bless; being persecuted, we endure;
I pracujemy, robiąc własnemi rękami; gdy nas hańbią, dobrorzeczemy, gdy nas prześladują, znosimy;
EnglishWomen continue to endure discriminatory laws and deeply entrenched cultural inequality.
Kobiety nadal cierpią z powodu dyskryminacyjnych przepisów i głęboko zakorzenionej nierówności kulturowej.
EnglishWords are not enough to describe the horrors these women have to endure.
Słowa nie wystarczają, by opisać horror tych kobiet.
EnglishThe haters of Jehovah should submit themselves unto him: But their time should endure for ever.
W krótkim czasie bym był nieprzyjaciół ich poniżył, a przeciw nieprzyjaciołom ich obróciłbym rękę swą.
EnglishIt is an understatement to say that Europe was not prepared to endure such a tragedy again, so soon.
Powiedzieć, że Europa nie była przygotowana na tak szybkie ponowne przeżycie takiej tragedii, to za mało.
EnglishThey endure atrocious conditions but still continue to come.
Englishor how can I endure to see the destruction of my kindred?
EnglishWe should keep this in mind when we take account of the torments women have to endure in armed conflicts.
Powinniśmy o tym pamiętać, gdy rozpatrujemy męczarnie, przez jakie przechodzą kobiety w okresie konfliktów zbrojnych.
EnglishCan thy heart endure, or can thy hands be strong, in the days that I shall deal with thee?
EnglishWhere sustainability is the capacity to endure and maintain, restorative is the ability to replenish and progress.
Gdzie zrównoważenie jest zdolnością, żeby przetrwać i utrzymać, odnawianie jest zdolnością uzupełnienia i postępu.