EN to enter into
volume_up
{verbe}

1. général

to enter into
volume_up
liczyć się w {v.pr.} (czymś)
to enter into

2. "explanation, apologies"

to enter into (aussi: to fold, to hand, to hand in, to knit)
The European Union made a commitment to all the Western Balkan countries that they would enter the European Union.
Unia Europejska złożyła zobowiązanie wobec wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich, że przyłączą się do Unii Europejskiej.
to enter into (aussi: to assemble, to file, to fold, to hand)
volume_up
składać {v. imper.}

3. "alliance"

to enter into (aussi: to get into)
The Treaty of Lisbon has been ratified and must enter into force as soon as possible.
Traktat lizboński został ratyfikowany i ma bezzwłocznie wejść w życie.
For these reasons, it is imperative that the proposed regulation should enter into force very soon.
Z tych powodów, wnioskowane rozporządzenie musi jak najszybciej wejść w życie.
However, not enough parties have ratified the amendment for it to enter into force.
Poprawka nie została jednak ratyfikowana przez wystarczającą liczbę stron, aby mogła wejść w życie.
to enter into (aussi: to get into)
No, we are not going to enter into a discussion on this.
Nie, nie będziemy wchodzić w tę dyskusję.
We will not enter into the energy mix of the Member States - that could be a discussion without end.
Nie będziemy wchodzić w strukturę energetyczną państw członkowskich - to mogłaby być niekończąca się dyskusja.

6. "correspondence, conversation"

to enter into (aussi: to draw on, to establish, to form, to refer to)
volume_up
nawiązać {v. per.}
The government will simply have to enter into dialogue with people who hold dissenting views.
Rząd będzie musiał zwyczajnie nawiązać dialog z ludźmi o odmiennych poglądach.
They must enter with them into a structured dialogue.
Należy nawiązać zorganizowany dialog z młodzieżą.
Mr Barroso, we are ready to enter into the special partnership that you referred to.
Jesteśmy gotowi nawiązać szczególne relacje, o których pan wspomniał.
to enter into (aussi: to draw upon, to establish, to form, to hark back)
volume_up
nawiązywać {v. imper.}

7. "deal, contract"

They are prepared to enter into a contractual agreement.
Są gotowi zawrzeć porozumienie umowne.
We know that, in the latter scenario, India will definitely not want to enter into an agreement with us.
Wiemy, że w ramach drugiego scenariusza Indie z całą pewnością nie będą chciały zawrzeć z nami umowy.
The United States should enter into a treaty agreement with the European Union which will be both friendly and based on partnership.
Stany Zjednoczone powinny zawrzeć traktat-porozumienie z Unią Europejską, który będzie zarazem przyjazny i partnerski.
to enter into (aussi: to bring off, to comprise, to contain, to include)
volume_up
zawierać {v. imper.}
Today, it is already possible for farmers to enter into a contract with the industry, with the dairy, for a certain volume at a fixed price.
Dzisiaj rolnicy mogą już zawierać umowy z przemysłem, z mleczarniami, na określone ilości i po ustalonej cenie.
How can you lead Europe in a pro-European way if you enter into alliances of this kind?
W jaki sposób chce pan poprowadzić Europę ścieżką proeuropejską, skoro zawiera pan tego rodzaju sojusze?
Firstly, the Court's rulings do not have any impact on the freedom to enter into collective agreements.
Po pierwsze, wyroki Trybunału w żadnym stopniu nie wpływają na treści swobody zawierania układów zbiorowych.

8. "debate, negotiations"

to enter into (aussi: to regale, to undertake)
volume_up
podejmować {v. imper.}
However, I do not believe that anyone would enter into a programme like this with the intention of ever withdrawing again.
Nie uważam jednak, że ktokolwiek mógłby podejmować się udziału w tego rodzaju programie z zamiarem wycofania się kiedykolwiek.
Internal cooperation and a willingness to enter into internal cooperation between the ethnic groups is something which we must permanently demand.
Musimy ciągle domagać się współpracy wewnętrznej i gotowości do podejmowania współpracy wewnętrznej między grupami etnicznymi.
On the contrary, we should lobby for the fundamental right of people to retain control of their borders and to take a sovereign decision on who can or cannot enter their countries.
Powinniśmy więc raczej tworzyć lobby propagujące podstawowe prawo narodów do zachowania kontroli granic i podejmowania suwerennych decyzji o tym, kto może mieć wstęp do ich kraju.
to enter into (aussi: to take on, to undertake)
volume_up
podjąć {v. per.}
On this point, the Commission is ready to enter into dialogue with all the parties involved.
W tym względzie Komisja jest gotowa podjąć rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
The Council and the Commission must enter into a serious debate on the use of the sanctions policy, however.
Rada i Komisja muszą jednak podjąć poważną debatę w sprawie stosowania polityki sankcji.
Political parties should put an end to the boycott of the national parliament, and enter a dialogue with the institutions.
Partie polityczne powinny zakończyć bojkot parlamentu krajowego i podjąć dialog z instytucjami.

Traductions similaires pour « to enter into » en polonais

enter substantif
to enter verbe
into préposition
Polish

Exemples d'usage pour « to enter into » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEnter the just place name or the place name and the region where it resides.
Wpisz samą nazwę miejsca lub nazwę miejsca i region, w którym się ono znajduje.
EnglishGenerally speaking, if chemical substances enter water, they destroy life.
Ogólnie mówiąc jeżeli substancje chemiczne dostają się do wody, to niszczą życie.
EnglishOpen ye the gates, that the righteous nation which keepeth faith may enter in.
Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy.
EnglishAnd they besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them.
I prosili go oni wszyscy dyjabli, mówiąc: Puść nas w te świnie, abyśmy w nie weszli.
EnglishThe regulations creating a common agricultural policy (CAP) enter into force.
Wejście w życie rozporządzeń ustanawiających wspólną politykę rolną (WPR).
EnglishI hope that the Treaty of Lisbon will enter into force in the near future.
Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości wejdzie w życie traktat lizboński.
EnglishDoes he think it is possible to enter into discussions, together, within the Council?
Czy myśli pan, że możliwe jest rozpoczęcie dyskusji wspólnie, w ramach Rady?
EnglishLet me therefore just clarify a few essential points before we enter into the debate.
Proszę więc pozwolić, że wyjaśnię kilka istotnych kwestii, zanim rozpoczniemy debatę.
EnglishAnd into whatsoever house ye shall enter, first say, Peace [be] to this house.
A do któregokolwiek domu wnijdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi.
EnglishIn the text box, enter the number of rows you'd like to add and click the Add button.
W polu tekstowym wpisz liczbę wierszy, które chcesz dodać, i kliknij Dodaj.
EnglishImmigrants must enter Europe and work there in full respect of the law.
Imigranci muszą przybywać do Europy i pracować tam w pełnym poszanowaniu prawa.
EnglishAnd will counterfeit goods be able to enter all the other Member States?
I czy podrabiane towary nie zostaną wwiezione do pozostałych państw członkowskich?
English'Enter into constructive talks' with 'Continue the constructive talks'.
"podjęcia konstruktywnych rozmów” słowami "kontynuowania konstruktywnych rozmów”.
EnglishTo where are we going to return them if, by chance, they want to enter Europe?
Gdzie mamy zamiar ich zawrócić, jeżeli zdarzy się tak, że będą chcieli przybyć do Europy?
EnglishAnd when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
A gdy przyszedł na miejsce, rzekł im: Módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.
EnglishTo search for an address, enter the street or intersection and click Search Maps.
Aby wyszukać adres, wpisz nazwę ulicy lub skrzyżowania i kliknij przycisk Przeszukaj mapy.
EnglishDoes it mean that genetically modified organisms will enter the EU market?
Czy oznacza to, że organizmy modyfikowane genetycznie wejdą do obrotu w UE?
EnglishToday we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
Dziś próbujemy pomóc krajom rozwijającym się, aby mogły stać się częścią globalnego świata.
EnglishThey enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.
Wpisują swoje dane adresowe do katalogu, a następnie otrzymują rachunek na tysiąc euro.
EnglishWherefore I sware in my wrath, That they should not enter into my rest.
Którymem przysiągł w popędliwości mojej, że nie wnijdą do odpocznienia mego.