« to envisage » traduction en polonais

EN

« to envisage » en polonais

EN to envisage
volume_up
[envisaged|envisaged] {verbe}

We need to envisage long-term funding, because I believe Europe's trademark should be renewable energy.
Musimy przewidzieć finansowanie długoterminowe, ponieważ moim zdaniem energia odnawialna powinna być znakiem firmowym Europy.
With a suspension of payments, a takeover of the bank may be envisaged.
W przypadku zawieszenia płatności można przewidzieć przejęcie banku.
May I ask you what solution can be envisaged in view of that situation?
Czy mogę zapytać, jakie rozwiązanie można przewidzieć w obliczu tej sytuacji?
It is hard to envisage both foreign and domestic business investments in such a climate.
W takiej atmosferze trudno jest przewidywać zarówno zagraniczne, jak i krajowe inwestycje.
Furthermore, this is the role that I envisage, with you, for the European legislator.
Ponadto taką rolę przewiduję wraz z państwem dla europejskiego legislatora.
We envisage setting own resources at 15% and subsidies at 85% in the new Regulation.
W nowym rozporządzeniu przewidujemy, że środki własne powinny wynosić 15%, a subsydia 85%.
The resort to combination therapy, however, should be envisaged according to specific factors (including severe neutropenia).
Powinno się jednak zakładać leczenie skojarzone na podstawie określonych czynników (w tym w przypadku ciężkiej neutropenii).
One of my questions was exactly this, that the original promise or plan envisaged EUR 500 million.
Jedno z moich pytań dotyczyło właśnie tego, że pierwotne obietnice czy plany zakładały 500 milionów euro.
This is because the shock envisaged by the EBA would only have an impact on sovereign debts held in the banks' trading book.
Wynika to z faktu, że szok zakładany przez EBA miałby wpływ wyłącznie na dług państwowy trzymany w portfelach handlowych banków.

Exemples d'usage pour « to envisage » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFurthermore, this is the role that I envisage, with you, for the European legislator.
Ponadto taką rolę przewiduję wraz z państwem dla europejskiego legislatora.
EnglishI do not know how exactly you envisage this or how exactly you plan to participate.
Nie wiem, jak dokładnie chciałby Pan to widzieć lub jak planuje Pan w tym uczestniczyć.
EnglishWhat form of enlargement does it envisage: a strategic or more identity-based approach?
Jaką formę poszerzenia się promuje – strategiczną czy bardziej autonomiczną?
EnglishWe envisage setting own resources at 15% and subsidies at 85% in the new Regulation.
W nowym rozporządzeniu przewidujemy, że środki własne powinny wynosić 15%, a subsydia 85%.
EnglishDoes he envisage any possibility that the mission might end next March?
Czy przewiduje on możliwość, że misja skończy się w marcu przyszłego roku?
EnglishCan you envisage us being able to start an immediate action programme in this area?
Czy uważa pan, że jesteśmy gotowi do niezwłocznego rozpoczęcia programu działań na tym polu?
EnglishFrom the European institutions' perspective, how do we envisage the future of Europe?
W jaki sposób powinniśmy postrzegać przyszłość Europy z perspektywy instytucji europejskich?
EnglishThe partners also envisage a gradual liberalisation of agricultural products and services.
Partnerzy przewidują również stopniową liberalizację wymiany produktów rolnych oraz usług.
EnglishI could envisage the need for a European foreign agricultural policy.
Mógłbym wyobrazić sobie konieczność prowadzenia europejskiej zagranicznej polityki rolnej.
EnglishFor these reasons, the Commission does not envisage the implementation of 100% scanning in EU ports.
Z tego powodu Komisja nie przewiduje wdrożenia pełnego skanowania w portach UE.
EnglishI would like to conclude with the next steps which we envisage.
Na koniec swojej wypowiedzi chciałabym przedstawić następne kroki, które przewidujemy.
EnglishCan you envisage this Oslo Agenda being implemented in Afghanistan as well?
Czy możecie państwo wyobrazić sobie, iż Agenda z Oslo będzie implementowana również w Afganistanie?
EnglishIs there scope to envisage criminal prosecution in such cases?
Czy jest miejsce na to, aby podjąć postępowanie karne w takim przypadku?
EnglishI already envisage six extra chairs in this Parliament and an extra booth for interpreters.
Już wyobrażam sobie sześć dodatkowych miejsc na tej sali obrad i dodatkową kabinę dla tłumaczy.
EnglishHow do you envisage new ways of trying to generate stimulus in economies of the EU countries?
Jakie nowe próby stymulowania gospodarek państw UE pan przewiduje?
EnglishWe must therefore envisage an increasing number of immigrants working in these fields.
Zauważmy więc znaczący udział imigrantów w tych obszarach.
EnglishDo you envisage a renegotiation of the controversial points that I have just mentioned?
Czy przewiduje pani ponowne negocjacje w sprawie kontrowersyjnych punktów, o których właśnie wspomniałem?
EnglishThey described how they envisage dealing with supposedly foreign languages.
Opisali oni swe przeżycia z pozornie obcymi językami.
EnglishHowever, I do not envisage any problems with this, including in connection with the large number of flights.
Nie przewiduję jednak w związku z tym żadnych problemów, ani też z dużą liczbą lotów.
EnglishWhat possible compromise proposals does the Council envisage?
Jakie możliwości złożenia kompromisowych wniosków dostrzega Rada?