« every one » traduction en polonais

EN

« every one » en polonais

PL

EN every one
volume_up
{adjectif}

every one (aussi: every, everybody, everyone, any)
volume_up
każdy {pron.}
Thus shall ye say every one to his neighbor, and every one to his brother, What hath Jehovah answered?
Ale tak mówcie każdy do bliźniego swego, i każdy do brata swego: Cóż odpowiedział Pan?
Every one of us comes here to voice the demands of our electorate.
Każdy z nas przychodzi tutaj, aby wyrazić żądania swoich wyborców.
I believe that the break with totalitarianism must be clearly affirmed by every one of us.
Uważam, że każdy z nas musi wyraźnie potwierdzić zerwanie z totalitaryzmem.

Traductions similaires pour « every one » en polonais

every adjectif
one substantif
one adjectif
Polish
one numéral
Polish
one pronom

Exemples d'usage pour « every one » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English. ~~~ Every one made a profit.
Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.
Englishor The haemoglobin should be measured every one or two weeks until it is stable.
Stężenie hemoglobiny należy badać co 1– 2 tygodnie, do chwili osiągnięcia równowagi.
EnglishFor Christ is the end of the law unto righteousness to every one that believeth.
Albowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu.
EnglishThe haemoglobin should be measured every one or two weeks until it is stable.
Stężenie hemoglobiny należy oznaczać co 1- 2 tygodnie do czasu jego ustabilizowania.
EnglishThe haemoglobin should be measured every one or two weeks until it is stable.
Stężenie hemoglobiny należy badać co 1– 2 tygodnie, do chwili osiągnięcia równowagi.
EnglishEvery five seconds, one child below the age of 10 dies from a lack of food.
Co pięć sekund z powodu braku żywności umiera jedno dziecko poniżej 10 roku życia.
EnglishIt is indeed a great achievement, both for Europe and for every one of us.
To w istocie wielkie osiągnięcie, zarówno dla Europy, jak i dla każdego z nas.
EnglishBut ye that did cleave unto Jehovah your God are alive every one of you this day.
A wy, którzyście trwali przy Panu, Bogu waszym, żyjecie wszyscy aż do dnia dzisiejszego.
EnglishThey that make them shall be like unto them; Yea, every one that trusteth in them.
Niech im podobni będą, którzy je czynią, i wszyscy, którzy w nich ufają.
EnglishThey that make them shall be like unto them; Yea, every one that trusteth in them.
Niech im podobni będą, którzy je robią, i wszyscy, którzy w nich ufają.
EnglishSo every one of our schools have rain water collection systems, very low cost.
Trzy sale lekcyjne plus kolektor wody kosztują około 5tys. ~~~ dolarów.
EnglishWe must proclaim the fundamental rights of each and every one of us.
Musimy szeroko informować wszystkich o przysługujących im prawach podstawowych.
EnglishGive to every one that asketh thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.
I każdemu, któryby cię prosił, daj, a temu, co twoje bierze, nie upominaj się.
English(HU) Mr Barnier, Commissioner, like every initiative, this one too has many masters.
Panie ministrze Barnier, pani komisarz! Jak każda inicjatywa, ta również ma wielu mistrzów.
EnglishI congratulate every one of my colleagues here who was involved in achieving that.
Gratuluję wszystkim obecnym tutaj koleżankom i kolegom, którzy wnieśli wkład w to osiągnięcie.
EnglishSo we said, "Even if you have two hours one Sunday every six months, it doesn't matter.
"Nawet jeśli masz 2 godziny w niedzielę co 6 miesięcy, nie ma problemu.
EnglishIf we lost one in every three cows in the winter, you know, the National Guard would be out.
Jeśli przez zimę stracilibyśmy co trzecią krowę, Gwardia Narodowa wyszłaby na ulice.
EnglishIf you insist on your request, I will take every one of these as a roll-call vote.
Jeżeli będę nalegał w każdym przypadku będziemy głosować imiennie.
EnglishAfter any dose or schedule adjustment the haemoglobin should be monitored every one or two weeks.
niedokrwistości preparat Nespo podawany jest w najmniejszej akceptowanej dawce.
EnglishOne life every three and a half minutes - who can argue with that?
Jedno życie co trzy i pół minuty - czy ktoś jest w stanie z tym polemizować?