EN to expedite
volume_up
[expedited|expedited] {verbe}

1. "speed up"

You can expedite this process using the URL removal tool.
Możesz przyspieszyć ten proces, korzystając z narzędzia do usuwania adresów URL.
After you've made the changes, you can expedite the removal process by submitting a URL removal request.
Aby po wprowadzeniu zmian przyspieszyć proces usuwania strony, możesz przesłać prośbę o usunięcie adresu URL.
The EU should redouble its efforts to expedite that process in every way possible.
UE powinna zdwoić swe wysiłki zmierzające na wszelkie sposoby do przyspieszenia tego procesu.

2. "facilitate"

to expedite (aussi: to make efficient)
to expedite (aussi: to rationalize, to rationalise)
volume_up
usprawniać {v. imper.}

3. "send"

to expedite (aussi: to ship, to pack off)
volume_up
ekspediować {v. imper.}
to expedite (aussi: to dispatch, to pack off)

4. "finish"

to expedite
to expedite

Exemples d'usage pour « to expedite » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe EU should redouble its efforts to expedite that process in every way possible.
UE powinna zdwoić swe wysiłki zmierzające na wszelkie sposoby do przyspieszenia tego procesu.
EnglishOne way to expedite Google's discovery of new pages is to submit a Sitemap.
Jednym ze sposobów przyspieszenia wykrywania przez Google nowych stron jest przesłanie mapy witryny.
EnglishFurthermore, in order to expedite the work, the Presidency has set up a working group to deal with this issue alone.
Ponadto w celu przyśpieszenia prac prezydencja ustanowiła grupę roboczą, która zajmuje się wyłącznie tą sprawą.
EnglishI expect the Commission to expedite the reform of the dossier and to begin talks with the Member States regarding the commissioners.
Oczekuję od Komisji przyspieszenia reformy dossier i rozpoczęcia rozmów z państwami członkowskimi o obsadzie stanowisk komisarzy.
EnglishIn addition, thanks to the work in committee, numerous other interests have been taken into account that further expedite or simplify the procedure.
Dzięki pracom w komisji udało się uwzględnić szereg innych interesów, co umożliwia dodatkowe przyśpieszenie i uproszczenie samej procedury.
EnglishAlternatively, the webmaster can submit a request to expedite removal of the video using the URL removal request tool in Google webmaster tools.
Webmaster może też przesłać żądanie usunięcia filmu wideo, używając narzędzia do zgłaszania żądania usunięcia adresu URL w narzędziach Google dla webmasterów.
EnglishIn addition, it urges the Commission to expedite the approval of the importation of genetically modified foods, with which I completely disagree.
Ponadto apeluje się do Komisji o przyspieszenie procesu zatwierdzania przywozu zmodyfikowanych genetycznie artykułów żywnościowych, czemu jestem zdecydowanie przeciwna.
EnglishThe same occurs in connection with the pharmaceutical sector, when it asks the Commission to expedite the completion of the internal market in medicines, as well as in telecommunications, etc.
To samo dotyczy sektora farmaceutycznego i wezwania Komisji do przyspieszenia tworzenia rynku wewnętrznego leków oraz telekomunikacji itp.
EnglishWe hope in particular that the strategy will expedite the clean up of the Baltic Sea, which is suffering from eutrophication, and help find common solutions to cross border challenges.
Mamy nadzieję, że ta strategia przyśpieszy oczyszczenie dotkniętych eutrofizacją wód Morza Bałtyckiego i pomoże znaleźć wspólne rozwiązania dla wyzwań o wymiarze transgranicznym.