« figures » traduction en polonais

EN

« figures » en polonais

volume_up
figure {substantif}

EN figures
volume_up
{pluriel}

figures (aussi: data, facts, details)
volume_up
dane {f pl.}
The figures from today are exactly the same as the figures from 20 years ago.
Dane na dzień dzisiejszy są dokładnie takie same, jak dane sprzed 20 lat.
These figures only partly reflect the suffering of the victims of these scams.
Dane te jedynie częściowo odzwierciedlają kłopoty ofiar tych oszustw.
I would particularly question the figures, and perhaps you might clarify them?
Chciałabym zakwestionować szczególnie dane liczbowe - może mogłaby Pani je wyjaśnić?
figures
volume_up
liczby {f pl.}
The figures relating to their economic growth are really very negative.
Liczby dotyczące wzrostu gospodarczego tych państw są naprawdę bardzo negatywne.
The rapporteur presents figures that are enlightening and worrying.
Sprawozdawca przedstawia pouczające i niepokojące liczby.
However, there are paradoxical figures worthy of consideration.
Istnieją jednak paradoksalne liczby, nad którymi warto się zastanowić.

Exemples d'usage pour « figures » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMr President, I shall not dispute the figures that Mr Corbett has just read out.
Panie przewodniczący! Nie podważam liczb, które pan poseł Corbett właśnie odczytał.
EnglishThe result of this is terrible unemployment figures for university graduates.
Efektem tego są fatalne wyniki w zakresie zatrudnienia absolwentów uniwersytetów.
EnglishWhat is also important is to note that these figures only tell part of the story.
Należy również zauważyć, że te cyfry opowiadają tylko część całej historii.
EnglishThe latest figures show a 15% difference between the gross hourly pay of men and women.
Zgodnie z ostatnimi danymi różnica w wynagrodzeniu brutto za godzinę wynosi 15%.
EnglishWe know that estimates of this kind are often lower than the real figures.
Wiemy, że tego rodzaju szacunki są zaniżone w stosunku do rzeczywistych liczb.
EnglishAfter all, our European budget is nothing other than politics in the form of figures.
W końcu nasz europejski budżet jest niczym innym jak polityką w formie cyfr.
EnglishHow does the Council intend to reach a compromise between such disparate figures?
W jaki sposób Rada zamierza osiągnąć kompromis przy tak różnych kwotach?
EnglishRatings agencies await these figures and use them to inform the advice that they give.
Agencje ratingowe oczekują tych danych i wykorzystują je do rad, których udzielają.
EnglishProtection of public figures is the responsibility of the hosting state.
Ochrona osób publicznych należy do obowiązków przyjmującego państwa członkowskiego.
EnglishThis incoherent logic becomes clearly apparent on examining two sets of figures.
Ta niespójna logika staje się w oczywisty sposób widoczna po analizie dwóch zestawów liczb.
EnglishAnd of course, the ambiguous figures that seem to flip-flop back and forth.
I oczywiście, wieloznaczne figury, które wyglądają jakby się przewracały w te i we wte.
EnglishWe must understand that we cannot focus solely on indicators and figures.
Musimy zrozumieć, że nie możemy koncentrować się wyłącznie na wskaźnikach i liczbach.
EnglishIn any event, it does not have a positive impact on the job figures.
W żadnym wypadku nie będzie ona mieć pozytywnego wpływu na liczbę miejsc pracy.
EnglishThe deduction of 20% gives exactly the same figures as those from 2005.
Obniżka o 20 % daje w wyniku dokładnie takie same wartości liczbowe jak za rok 2005.
EnglishWe are talking here not just about the clarity of lists of figures, tables or charts.
Tu chodzi nie tylko i nie tyle o przejrzystość zestawień liczbowych, tabel czy wykresów.
EnglishI do not know the exact figures, but the devaluation is at least 50%.
Nie znam dokładnych danych liczbowych, ale dewaluacja wynosi przynajmniej 50%.
EnglishI would like to give a few more figures in order to demonstrate how important this is.
Chciałbym podać kilka dodatkowych liczb, aby pokazać, jak jest to ważne.
EnglishThe developing countries must be included, with adapted figures and targets.
Konieczne jest włączenie krajów rozwijających się, wraz z dostosowanymi liczbami i celami.
EnglishAccording to UN figures, we have 270 000 victims in the European Union.
Według danych ONZ w Unii Europejskiej mamy 270 tysięcy ofiar handlu ludźmi.
EnglishOn the basis of the EU's own figures, Egypt is expected to lose 1.5 million jobs.
Z danych UE wynika, że Egipt może stracić 1,5 miliona miejsc pracy.