EN

to fix [fixed|fixed] {verbe}

volume_up
1. général
It will fix the minimum standard rate at 15% up to the end of 2015.
Dzięki niemu do końca 2015 roku minimalna stawka podstawowa będzie ustalona na poziomie 15 %.
The dose has to be fixed for each dog on an individual basis.
Dawkę należy ustalić dla każdego psa indywidualnie.
If so, which criteria will be used to fix the level of such aid and determine which countries will be eligible?
Jeżeli tak, to na podstawie jakich kryteriów ustalona zostanie wysokość wspomnianej pomocy oraz lista otrzymujących ją krajów?
The suffering of indigenous peoples is not a simple issue to fix.
Cierpienie tubylcow to nie sprawa którą można łatwo naprawić.
Once the climate has been broken, it will be broken forever and we will not be able to fix it.
Załamanie się klimatu dokona się raz na zawsze i nie uda się nam tego naprawić.
That's because every time I tried to fix it, it got worse.
A kiedy chciałam to naprawić, jeszcze bardziej psułam.
It used to be that countries could fix a higher price.
Było tak, że kraje mogły ustalać wyższe ceny.
It is not up to China to fix my schedule and appointments.
Chiny nie będą ustalać mojego harmonogramu i terminarza spotkań.
In the same way, it is not up to me to fix the schedule and meetings of the Chinese President.
Tak samo i ja nie będę ustalał harmonogramu i terminarza spotkań chińskiego prezydenta.
My feeling is that, while there is a need to update them, if they are not broken we should not fix them.
Mam przeczucie, że pomimo potrzeby ich aktualizacji nie powinniśmy ich naprawiać, dopóki nie sprawiają trudności.
Someday, little robots will go through our bloodstreams fixing things.
W przyszłości nanoboty naprawiać będą uszkodzenia w naszym ciele - w przypadku myszy stało się to już faktem.
Usually I criticise the Commission, but in this case 'if it ain't broke, don't fix it'.
Wiem, że podobnych słów nie słyszycie ode mnie zbyt często. Zazwyczaj krytykuję Komisję, ale w tym przypadku stosuję zasadę: "jeżeli coś działa, to nie naprawiaj”.
to fix
volume_up
utwierdzić {v} (zamocować)
to fix
volume_up
opatrzyć {v} (okna, zamki u drzwi)
The active substances are ‘ adsorbed’, meaning that they are fixed onto aluminium compounds, and the vaccine contains an ‘ adjuvant’ (a compound containing aluminium) to stimulate a better response.
Aktywne substancje są adsorbowane, co oznacza, że są umocowane na związkach aluminium oraz że szczepionka zawiera adjuwant (związek zawierający aluminium), który ma na celu
to fix (aussi: to attend to)
volume_up
opatrywać [opatruję|opatrywałbym] {v. imper.} (okna, zamki u drzwi)
to fix
volume_up
utwierdzać {v. imper.} (zamocować)
to fix (aussi: to fasten)
Unwrap the 21 gauge needle and fix it to the syringe from which you removed the tip cap before.
Wyjąć z opakowania igłę 21 G i zamocować do strzykawki; wcześniej ze strzykawki należy zdjąć nasadkę końcówki.
Unwrap the needle suitable for reconstitution and fix it to the syringe from which you removed the tip cap before.
Wyjąć z opakowania igłę właściwą do przygotowania leku i zamocować do strzykawki; wcześniej ze strzykawki należy zdjąć nasadkę końcówki.
2. familier
to fix
volume_up
aranżować {v. imper.} (niejawnie)

Exemples d'usage pour « to fix » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTo fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:.
EnglishThe aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
EnglishThis should be considered during the preparation and administration of BeneFIX.
Należy o tym pamiętać podczas przygotowywania i podawania preparatu BeneFIX.
EnglishThe relationship of the infarct to prior administration of BeneFIX is uncertain.
Związek pomiędzy zawałem, a uprzednim podaniem leku BeneFIX jest nieznany.
EnglishAnd how do we explain that it really is necessary to fix the roof in good time?
I jak mamy tłumaczyć, że naprawy dachu trzeba dokonać we właściwym czasie?
EnglishYour doctor may decide to change the dose of BeneFIX you receive during your treatment.
Lekarz prowadzący może zadecydować o zmianie dawki leku BeneFIX w czasie leczenia.
EnglishAnd so it might be that if we just fix four or five genes, we can live 200 years.
Może jeśli naprawimy cztery czy pięć genów, będziemy mogli żyć 200 lat.
EnglishBeneFIX should be administered using a single sterile plastic disposable syringe.
Lek BeneFIX powinien być podawany przy użyciu jałowej, plastykowej jednorazowej strzykawki.
EnglishBeneFIX should be administered using a single sterile disposable plastic syringe.
Lek BeneFIX powinien być podawany przy użyciu jałowej, plastykowej jednorazowej strzykawki.
EnglishSlowly depress the plunger rod to inject all the solvent into the BeneFIX vial
Wolno wcisnąć tłok strzykawki i wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki z lekiem BeneFIX.
EnglishThe specific activity of BeneFIX is not less than 200 IU/ mg protein.
Aktywność swoista produktu BeneFIX wynosi nie mniej niż 200 j. m. / mg białka.
EnglishA new technology will come along to fix the messes we made with the last one.
Pojawi się nowa technologia, która naprawi bałagan, który zrobiliśmy używając poprzedniej.
EnglishPatients treated with BeneFIX should be monitored for inhibitor development.
U pacjentów otrzymujących lek BeneFIX należy prowadzić monitorowanie tworzenia inhibitora.
EnglishOnce the climate has been broken, it will be broken forever and we will not be able to fix it.
Załamanie się klimatu dokona się raz na zawsze i nie uda się nam tego naprawić.
EnglishBeneFIX contains recombinant coagulation factor IX, (nonacog alfa).
Preparat BeneFIX zawiera rekombinowany czynnik krzepnięcia IX (nonakog alfa).
EnglishIt is important to fix issues related to instruments before the new programming period.
Ważne jest załatwienie spraw związanych z instrumentami przed nowym okresem programowania.
EnglishAnd we're not going to fix government until we fix citizenship.
Państwo nie zacznie lepiej działać, o ile nie staniemy się lepszymi obywatelami.
EnglishInsert the filter spike end into the stopper of the BeneFIX vial.
Wprowadzić ostrze zestawu do pobierania z filtrem do korka fiolki z lekiem BeneFIX.
EnglishDo not use BeneFIX if the solution is not clear and colourless.
Nie stosować leku BeneFIX jeśli zauważy się zmętnienie lub zmianę barwy roztworu.
EnglishThen you saw what that device looked like, that the woman was using to fix her migraines?
Widzieliście to urządzenie, którego kobieta używała do usuwania migren?