EN form
volume_up
{substantif}

1. général

form (aussi: condition, mold, pattern, shape)
They're a form of entertainment, they're a form of art, a pride of ownership.
Są pewną formą rozrywki, formą sztuki, dumą posiadania.
Unfortunately, our request is not reflected into the current form of the report.
Niestety obecna forma sprawozdania nie odzwierciedla naszej prośby.
As we have said already, human trafficking is perhaps the very worst form of crime.
Jak już powiedzieliśmy, handel ludźmi jest bodaj najgorszą formą przestępczości.
A Google form is automatically connected to a spreadsheet with the same title.
Formularz Google jest automatycznie połączony z arkuszem kalkulacyjnym o tym samym tytule.
You can allow those who filled out your form to see a summary of the responses.
Osobom, które wypełniły formularz, możesz zezwolić na wyświetlanie podsumowania odpowiedzi.
If you wish to do this, you'll have to apply for an A1 form (formerly the E 101 form).
W takim przypadku będziesz musiał wystąpić o wydanie Ci formularza A1 (dawniej formularz E 101).
form (aussi: shape, conformation)
but emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of men;
Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom;
The concrete form it will take may still be open to discussion.
Konkretny kształt, jaki to przyjmie pozostaje do ustalenia.
I've been fascinated for a lifetime by the beauty, form and function of giant bluefin tuna.
Przez całe życie fascynowały mnie piękno, kształt i funkcjonowanie tuńczyka błękitnopłetwego.
form (aussi: figure, personage, shape, bod)
form
volume_up
przekaz {m} (blankiet)
I am for promotion and information, although I more often speak of information as a more objective form of message.
Jestem za promocją i informacją, choć częściej mówię o informacji jako o bardziej obiektywnej formie przekazu.
form (aussi: fine print, small print)
volume_up
druczek {m} [dim.]
form (aussi: blank)

2. Informatique

form
A Google form is automatically connected to a spreadsheet with the same title.
Formularz Google jest automatycznie połączony z arkuszem kalkulacyjnym o tym samym tytule.
You can allow those who filled out your form to see a summary of the responses.
Osobom, które wypełniły formularz, możesz zezwolić na wyświetlanie podsumowania odpowiedzi.
If you wish to do this, you'll have to apply for an A1 form (formerly the E 101 form).
W takim przypadku będziesz musiał wystąpić o wydanie Ci formularza A1 (dawniej formularz E 101).

Exemples d'usage pour « form » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
EnglishOne ml solution contains 7.5 mg atosiban free-base in the form of atosiban acetate.
ml roztworu zawiera 7, 5 mg atozybanu (wolna zasada) w postaci octanu atozybanu.
EnglishThese questions form part of the general policies on energy, climate and research.
Kwestie te stanowią część ogólnej polityki w zakresie energii, klimatu i badań.
EnglishI wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Chciałam być pewna, że może zostać odwzajemnione w formie niewielkiego prezentu.
EnglishEconor 0.5 % premix contains valnemulin in the form of valnemulin hydrochloride.
Econor 0, 5 % premiks zawiera walnemulinę w formie chlorowodorku walnemuliny.
EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
Sprawozdania, które właśnie omówiliśmy, stanowią solidną podstawę dla tego procesu.
EnglishOnly computer programs expressed in the proper form should be subject to protection.
Tylko wyrażony we właściwej formie program komputerowy winien podlegać ochronie.
EnglishWe also both face threats in the form of international terrorism and fundamentalism.
Ponadto obie strony są zagrożone terroryzmem międzynarodowym i fundamentalizmem.
EnglishIt's creating, and it's most visible when we see it as a new form of competition.
Tworzy i jest najbardziej widoczne, gdy postrzegamy je jako nową formę konkurencji.
EnglishRisperidone plus 9-hydroxy-risperidone form the active antipsychotic fraction.
Rysperydon i 9- hydroksyrysperydon tworzą aktywną frakcję przeciwpsychotyczną.
Englishform of gastritits), because this might interfere with the urea breath test.
żołądka, ponieważ może to wpływać na wyniki testu oddechowego z użyciem mocznika.
EnglishWe're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language.
Jesteśmy tego bardzo świadomi w formach atrybutów poznawczych, na przykład w języku.
EnglishAnd in this slide you see the neurons and the synapses of the brain don't form.
Na tym slajdzie widzicie, że neurony i synapsy w mózgu nie rozwijają się prawidłowo.
EnglishThe Court of Justice shall form chambers consisting of three and five Judges.
Trybunał Sprawiedliwości powołuje izby składające się z trzech lub pięciu sędziów.
EnglishWe actually have the capacity to do that, thanks to a new form of customs technology.
Tak naprawdę to mamy już taką możliwość dzięki nowej technologii odprawy celnej.
EnglishRisperidone plus 9-hydroxy-risperidone form the active antipsychotic fraction.
Rysperydon i 9- hydroksyrysperydon tworzą czynną frakcję przeciwpsychotyczną.
EnglishI know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
Wiem, że pierwotna poprawka 138 nie miała optymalnej formy z prawnego punktu widzenia.
EnglishIt is so that we may guard against any form of revisionism, any historical untruth.
Taki, abyśmy strzegli się każdej formy rewizjonizmu, każdej nieprawdy historycznej.
EnglishThat is a form of torture, that is murder and a total failure of the duty to protect.
Można to określić jako tortury, tj. morderstwo i zaniechanie obowiązku ochrony.
EnglishThe relevant paragraphs have been amended and no longer form part of my opinion.
Odnośne ustępy w dokumencie zostały zmienione i nie wchodzą one w zakres mojej opinii.