« formerly » traduction en polonais

EN

« formerly » en polonais

EN formerly
volume_up
{adverbe}

formerly (aussi: before, earlier, previously, sooner)
The adverse events were restricted to those which were formerly observed with losartan potassium salt and/ or hydrochlorothiazide.
Występowały jedynie takie działania niepożądane, jakie opisywano wcześniej w odniesieniu do losartanu potasu i (lub) do hydrochlorotiazydu.
In Poland, too, we know about situations in which the beneficiary of democratic rules was someone who had formerly been opposed to democracy.
My znamy także z Polski takie sytuacje, kiedy z reguł demokratycznych korzystał ktoś, kto wcześniej był przeciwko demokracji.
And that's 70 percent of the United States stock market, 70 percent of the operating system formerly known as your pension, your mortgage.
To jest właśnie 70 procent giełdy Stanów Zjednoczonych, 70 procent system operacyjnego, wcześniej znanego jako wasza renta, wasza emerytura.
formerly (aussi: back in the day, in the past, yore)
The issue of the EU patent - formerly the Community patent - is an example of this.
Kwestia patentu UE - dawniej wspólnotowego - jest tego przykładem.
If you wish to do this, you'll have to apply for an A1 form (formerly the E 101 form).
W takim przypadku będziesz musiał wystąpić o wydanie Ci formularza A1 (dawniej formularz E 101).
In fact, urban migration now describes the movement of animals formerly known as wild into urban centers.
W rzeczywistości, urbanizacja to także przemieszczanie się zwierząt, dawniej nazywanych dzikimi, bliżej centrów miejskich.
formerly (aussi: ahead, already, before, beforehand)
formerly (aussi: ahead, previously, at the front)
formerly (aussi: at some time, ever, someday, sometime)
Both divided sections of the formerly homogenous whole must be linked through the cultural activities of the inhabitants.
Obie rozdzielone części, które kiedyś tworzyły jednolitą całość, mają być połączone w ramach działalności kulturalnej mieszkańców.
I think it is good that sporting organisations have started talking more than they did formerly about this subject, and that is a significant step forward.
Myślę, że to dobrze, że organizacje sportowe zaczęły mówić więcej niż kiedyś na ten temat.
Was it not Germany, formerly the world's highest exporter, that years ago separated wage increases from productivity, thus resulting in social dumping?
Czy to nie Niemcy, kiedyś największy światowy eksporter, dawno temu oddzielili wzrost płac od produktywności, co doprowadziło do dumpingu społecznego?
formerly (aussi: at one time, aforetime, once, erst)
My name actually derives from the shoes formerly worn by shepherds.
Tak naprawdę moje nazwisko wywodzi się od butów noszonych niegdyś przez pasterzy.

Synonymes anglais de « formerly »

formerly
former

Exemples d'usage pour « formerly » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe second type of action is strategic in nature and amounts to making an offer to states that were formerly part of the Soviet Union.
I drugi kierunek działań, strategiczny, to oferta europejska dla państw postsowieckich.
EnglishWhere there was formerly scrutiny by an independent body, there is now scrutiny by a parliamentary body.
Tam, gdzie w przeszłości miała zastosowanie kontrola niezależnego organu, mamy obecnie kontrolę organu parlamentarnego.
EnglishA continent which was formerly divided by the Second World War and the Cold War now lives in peace and cooperation.
Kontynent podzielony uprzednio w wyniku II wojny światowej i zimnej wojny żyje teraz w pokoju i we współpracy.
English2006 discharge: European Union Agency for Fundamental Rights (formerly European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) (
Absolutorium za rok 2006: Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (
EnglishAnd we want to shift the systems that open the doors for people who were formerly tax burdens to become part of the tax base.
Chcemy wprowadzić system, który otworzy drzwi ludziom będącym obciążeniem podatkowym tak by stali się częścią podstawy opodatkowania.
EnglishEritrea, formerly part of Ethiopia, is one of those places that is astonishingly beautiful, incredibly stark, and I have no understanding of how people eke out a living there.
Nie mam pojęcia, jak mieszkańcy tam wytrzymują. ~~~ Nie mam pojęcia, jak mieszkańcy tam wytrzymują.
EnglishSeparate liability of Montenegro with regard to the long-term loans to Serbia and Montenegro (formerly the Republic of Yugoslavia) (
Odpowiedzialność Czarnogóry w odniesieniu do długoterminowych pożyczek udzielonych Serbii i Czarnogórze (byłej Federalnej Republice Jugosławii) (
EnglishThis would go against the formerly entrenched practice whereby the same institutions sealed themselves off tightly against all controls.
To jakby wbrew pewnej praktyce, która miała miejsce jeszcze jakiś czas temu, gdy same te instytucje zamykały się hermetycznie przed kontrolą.
EnglishI grew up in what was formerly East Germany, where the politicians dictated operating structures and all production data to the farmers in detail.
Dorastałem w dawnej Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdzie politycy szczegółowo dyktowali rolnikom struktury operacyjne i wszystkie parametry produkcji.
EnglishIn the European Union public aid may be used to subsidise failing banks, and it may be used without restriction in areas that were formerly part of communist Germany.
W Unii Europejskiej można dotować pomocą publiczną upadające banki, można ją stosować bez przeszkód na terenach byłych komunistycznych Niemiec.
EnglishHere, I interviewed people who were residents of formerly communist countries, who had all faced the challenge of transitioning to a more democratic and capitalistic society.
Rozmawiałam tam z ludzmi z byłych państw komunistycznych którzy stanęli przed wyzwaniem przemiany w bardziej demokratyczne i kapitalistyczne społeczeństwo.
EnglishUsually, with a genetic algorithm on a computer today, with a three gigahertz processor you can solve many, many formerly intractable problems in just a matter of minutes.
Zazwyczaj za pomocą algorytmu genetycznego na obecnych komputerach z procesorem 3 gigaherców można rozwiązać mnóstwo poprzednio trudnych problemów w ciągu kilku minut.
EnglishMr President, I find it especially strange - tragic even - that the symbols are attacked by people who were formerly from Communist states of Central and Eastern Europe.
Panie przewodniczący! Wydaje mi się to szczególnie dziwne, a nawet tragiczne, że te symbole są atakowane przez mieszkańców byłych komunistycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej.
EnglishRelevant examples are cytomegalovirus retinitis, generalised and/ or focal mycobacterial infections, and pneumonia caused by Pneumocystis jiroveci (formerly known as Pneumocystis carinii).
Typowymi przykładami są: zapalenie siatkówki wywołane wirusem cytomegalii, uogólnione i (lub) miejscowe zakażenia prątkami oraz zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii.