« formulation » traduction en polonais

EN

« formulation » en polonais

volume_up
formulation {substantif}

EN formulation
volume_up
{substantif}

Therefore, I fully support the formulation of an oral question to the Commission.
W związku z tym w pełni popieram sformułowanie pytania ustnego do Komisji.
Hence the formulation of the decision is absolutely vital.
A zatem sformułowanie tej decyzji ma absolutnie kluczowe znaczenie.
This is a typically open formulation which is redefined of course in different specific cases.
Jest to typowe sformułowanie otwarte, które definiuje się ponownie w różnych konkretnych przypadkach.
However, the current formulation has turned out very dubious.
Jednakże obecne opracowanie dyskusyjne.
formulation (aussi: preparation)
Therefore absorption of pseudoephedrine was not affected by the Aerinaze formulation.
Jak wynika z badania na wchłanianie pseudoefedryny nie miał wpływu preparat Aerinaze.
In two of the studies, lansoprazole (formulation) was given immediately after a meal.
W dwóch z tych badań lanzoprazol (preparat) był podawany bezpośrednio po posiłku.
Caelyx is a long-circulating pegylated liposomal formulation of doxorubicin hydrochloride.
Preparat Caelyx jest pegylowaną, liposomalną postacią chlorowodorku doksorubicyny długo przebywającą w układzie krążenia.

Synonymes anglais de « formulation »

formulation

Exemples d'usage pour « formulation » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
SINGULAIR 4 mg w postaci granulatu nie jest wskazany w wieku poniżej 6 miesięcy.
EnglishThe SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
SINGULAIR 4 mg granulat nie jest wskazany u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
EnglishA study of trehalose, a major formulation excipient did not reveal any toxicities.
Badanie trehalozy, głównej substancji pomocniczej, nie ujawniło żadnej toksyczności.
EnglishThe intravenous formulation is an alternative to your oral administration.
Postać leku do stosowania dożylnego stanowi alternatywę dla podawania doustnego.
EnglishSurely this should be defined before we start on the formulation of the content.
Z pewnością należy go określić, zanim przejdziemy do formułowania treści porozumienia.
EnglishThe injection button colour will vary based on the formulation of Insuman insulin used.
Kolor przycisku podania insuliny zależy od rodzaju podawanej insuliny Insuman.
EnglishThe formulation does not contain a preservative and is for single use only.
W składzie roztworu nie ma konserwantów i jest on wyłącznie do jednorazowego użycia.
EnglishIt may be a milestone in the formulation of a standardised European regulatory framework.
Może to być kamień milowy w formułowaniu ujednoliconych europejskich ram prawnych.
EnglishLeukoScan [ 99mTc ] can be stored at room temperature after formulation.
LeukoScan [ 99mTc ] może być przechowywany po przygotowaniu w temperaturze pokojowej.
EnglishIt is therefore recommended to use the oral suspension formulation in children 2- < 12.
Z tego względu u dzieci od 2 do < 12 lat zaleca się stosowanie zawiesiny.
EnglishAdministration of a parenteral formulation of cefuroxime should be considered.
Należy wtedy rozważyć podawanie cefuroksymu w postaci pozajelitowej.
EnglishAbsorption Mean absolute bioavailability for the capsule formulation is 98 %.
Wchłanianie Średnia bezwzględna dostępność biologiczna leku w postaci kapsułek wynosi 98 %.
EnglishTwenty-one years on, must we come up with such a bland formulation?
Czy dwadzieścia jeden lat później musimy przedstawiać tak bezbarwne sformułowania?
EnglishPimecrolimus is a calcineurin inhibitor approved as cream formulation at a 1 % concentration.
Pimekrolimus jest inhibitorem kalcyneuryny zatwierdzonym w postaci 1 % kremu.
EnglishAlso IS and NO have granted marketing authorisation to this formulation.
Także Islandia i Norwegia przyznały pozwolenie na dopuszczenie tego preparatu do obrotu.
EnglishTemodal is also available as a hard capsule formulation (oral use).
Temodal dostępny jest w postaci twardych kapsułek (do stosowania doustnego).
EnglishSaquinavir/ Efavirenz (1,200 soft capsule formulation q8h/ 600 q. d.)
Sakwinawir, efawirenz (1 200 mg w postaci kapsułki miękkiej co 8 godz., 600 mg 1 × d.)
EnglishFor children weighing less than 47 kg a solution formulation is available.
Dla dzieci o masie ciała mniejszej niż 47 kg lek dostępny jest w postaci roztworu doustnego.
EnglishThe starting dose was agreed to be 10mg/ day given as 2.5ml of the Prozac liquid formulation.
Dawkę początkową ustalono na 10 mg/ dobę w postaci 2, 5 ml preparatu płynnego Prozac.
EnglishIt is therefore recommended to use the oral suspension formulation in children aged 2- < 12.
Z tego względu u dzieci od 2 do < 12 lat zaleca się stosowanie zawiesiny.