« giving birth » traduction en polonais

EN

« giving birth » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « giving birth » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « giving birth » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBuild our science, civilized and advanced idea of marriage and giving birth."
Twórz naszą naukę. ~~~ Cywilizowana i zaawansowana idea małżeństwa i rodzicielstwa."
EnglishWomen return to work after giving birth, and do not take maternity leave.
Kobiety wracają do pracy po urodzeniu dziecka i nie biorą urlopu macierzyńskiego.
EnglishYour insulin dosage may need to be changed during pregnancy and after giving birth.
pochodne fenotiazyny (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych),
EnglishYour insulin dosage may need to be changed during pregnancy and after giving birth.
inhibitory proteazy (stosowane w leczeniu zakażeń HIV),
EnglishThe timing of the injection is adjusted according to the dates of mating and farrowing (giving birth).
Czas podania wstrzyknięć ustala się według daty krycia i oproszenia (urodzenia prosiąt).
EnglishThe chance of a woman dying when giving birth in Sweden is 1 to 17 000; in Afghanistan the ratio is 1 to 8.
Ryzyko śmierci kobiety w trakcie porodu w Szwecji wynosi 1:17 000, podczas gdy w Afganistanie 1:8.
EnglishMothers must not be penalised for giving birth and looking after their children during the first few months of their life.
Matki nie mogą być penalizowane za rodzenie dzieci i opiekowanie się nimi przez pierwsze lata życia.
EnglishAll the measures we are proposing will protect women at work, both when pregnant and after giving birth.
Wszystkie środki, które proponujemy, będą stanowiły ochronę kobiet w pracy, zarówno w trakcie ciąży, jak i po rozwiązaniu.
EnglishCountless women die giving birth every year.
EnglishWe all share the desire to enable new mothers to form a strong bond with their babies during the period of convalescence after giving birth.
Wszyscy chcielibyśmy umożliwić młodym matkom nawiązanie silnej więzi z ich dziećmi w okresie rekonwalescencji po porodzie.
EnglishAlisa was very generously in the process of giving birth to our first child -- (AV: Thank you.) -- and I was there with a catcher's mitt.
Alisa wspaniałomyślnie rodziła właśnie nasze pierwsze dziecko -- (AV: Dziękuję.) ~~~ -- a ja czekałem jak baseballista na podanie piłki.
EnglishFemale breeding pigs should be revaccinated before their first mating or during each pregnancy, three to six weeks before giving birth.
Samice świń przeznaczone do rozpłodu należy szczepić ponownie przed pierwszym kryciem lub podczas każdej ciąży, trzy do sześciu tygodni przed porodem.
EnglishIt is also wrong to propose, as the report does, that it be compulsory for mothers to be prohibited from working for six weeks after giving birth.
Niesłuszna jest również zawarta w sprawozdaniu propozycja, aby przymusowo zakazać kobietom powrotu do pracy w okresie sześciu tygodni po urodzeniu dziecka.
EnglishAnd then you go to Baragwanath Hospital, outside of Johannesburg in South Africa, and 8,000 HIV-positive pregnant women giving birth -- a hospital the same as a country.
Natomiast w szpitalu Baragwanath, tuż za Johannesburgiem w RPA, 8000 kobiet zarażonych HIV rodzi dzieci. ~~~ Jeden szpital, a tyle samo matek z HIV, co w całym innym kraju.
EnglishMoreover, the possibility to apply for a change of working hours or working arrangements must be granted, as well as the possibility to refuse overtime work shortly after giving birth.
Co więcej, należy przyznać prawo wystąpienia o zmianę godzin pracy lub warunków pracy, jak również możliwość odmowy świadczenia pracy w nadgodzinach krótko po porodzie.
EnglishOur efforts must be aimed at creating suitable conditions for giving birth to, bringing up, educating, providing materially for and fostering the social development of children.
Nasze wysiłki powinny być ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków rodzenia, wychowywania, nauczania, materialne zabezpieczenie i wspieranie społecznego rozwoju dzieci.
Autres mots
English
  • giving birth