« homelessness » traduction en polonais

EN

« homelessness » en polonais

volume_up
homelessness {substantif}

EN homelessness
volume_up
{substantif}

homelessness
Three: I failed to realize that homelessness is an attitude, not a lifestyle.
Trzy: bezdomność to podejście, a nie styl życia.
For example, South Dakota -- there's a homelessness situation that's been brought to my attention.
Na przykład, Południowa Dakota... to właśnie tam bezdomność mnie zaintrygowała.
Continuation of the evictions is exposing increasing numbers of new people to indignity and homelessness.
Kontynuacja tych wysiedleń naraża coraz to nowe osoby na obrażenia i bezdomność.

Synonymes anglais de « homeless »

homeless

Exemples d'usage pour « homelessness » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEnding street homelessness is a fundamental issue in the European Union.
Położenie kresu bezdomności ulicznej to kwestia o zasadniczym znaczeniu dla Unii Europejskiej.
EnglishI think it's applicable universally... to the homelessness situation in any major American market.
Myślę, że to powinno być powszechne... dla bezdomnych, w jakimkolwiek amerykańskim sklepie.
EnglishWhat is the Council's position with regard to Europe-wide cooperation concerning homelessness?
Jakie jest stanowisko Rady odnośnie ogólnoeuropejskiej współpracy na rzecz walki z bezdomnością?
EnglishMany Member States have not defined homelessness at all.
Wiele państw członkowskich w ogóle nie zdefiniowało problemu bezdomności.
EnglishEnding street homelessness (written declaration): see Minutes
Położyć kres bezdomności (pisemne oświadczenie): patrz protokół
EnglishAnd tomorrow marks the beginning of my personal quest... for the eradication of the homelessness situation in America.
Od jutra zaczyna się moje osobiste zadanie... wyplenienia bezdomności w Ameryce.
EnglishSubject: Cooperation on homelessness at EU level
Dotyczy: współpracy w zakresie bezdomności na szczeblu europejskim
EnglishEU homelessness strategy (
Strategia UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (
EnglishThe Open Method of Coordination has reinforced awareness of the fact that homelessness presents a problem in all Member States.
Dzięki otwartej metodzie koordynacji mamy świadomość, że problem bezdomności obecny jest we wszystkich państwach członkowskich.
EnglishThe Council may be aware of the Written Declaration 0111/2007 on ending street homelessness recently launched in the European Parliament.
Rada zapewne wie o przyjęciu przez Parlament Europejski pisemnej deklaracji nr 0111/2007, dotyczącej walki z bezdomnością uliczną.
EnglishTuberculosis comes from poverty and homelessness, and in Member States with lower standards of living this disease is common today.
Gruźlica rodzi się z ubóstwa i bezdomności, i w państwach członkowskich o niższym standardzie życia choroba ta jest zjawiskiem powszednim.
EnglishThe report also established that some Member States are developing a more structural approach to exclusion in housing and homelessness.
W raporcie ustalono, że niektóre państwa członkowskie w odniesieniu do mieszkalnictwa i bezdomności opracowują podejście strukturalne.
EnglishThis report is an additional step towards pushing the European Council, Commission and Member States to act on homelessness.
Przedmiotowe sprawozdanie jest kolejnym elementem nacisku na Radę Europejską, Komisję i państwa członkowskie, by podjęły działania w sprawie bezdomności.
EnglishThe violence in the Democratic Republic of the Congo has been dragging on for several years and has caused the death, displacement or homelessness of millions of people.
Przemoc w Demokratycznej Republice Konga trwa od kilkunastu lat. Doprowadziła ona do śmierci, uchodźstwa i bezdomności milionów ludzi.
English. - (SL) The Council is aware of the European Parliament initiative calling for a pan-European alliance for the elimination of homelessness by 2015.
przewodniczący. - (SL) Rada wie o inicjatywie Parlamentu Europejskiego nawołującej do paneuropejskiego sojuszu na rzecz eliminacji bezdomności do roku 2015.
EnglishThe 2007 joint report on social security and social inclusion dealt with the challenge posed by homelessness in relation to measures for active inclusion.
W 2007 r. wspólny raport dotyczący zabezpieczeń społecznych i społecznej integracji omawiał wyzwanie, jakie stanowi problem bezdomności oraz środków aktywnej integracji.
EnglishAnother conference on the subject of the social economy is to take place on 27 and 28 October and one on homelessness will be organised on 9 and 10 December.
Inna konferencja dotycząca gospodarki społecznej ma mieć miejsce 27 i 28 października, a konferencja dotycząca bezdomności zostanie zorganizowana w dniach 9 i 10 grudnia.
EnglishI would like to remind you that the issues of homelessness as part of a social security and social inclusion policy are dealt with under the Open Method of Coordination.
Pragnę przypomnieć, że problem bezdomności jako część polityki społecznych zabezpieczeń i integracji, został już podjęty w oparciu o otwartą metodę koordynacji.
EnglishWhen formulating policy regarding poverty and social inclusion, we must listen to people at the sharp end - in other words, those who are experiencing poverty and homelessness themselves.
Formułując politykę dotyczącą zatrudnienia i włączenia społecznego, musimy wysłuchać samych zainteresowanych - czyli tych, którzy sami doświadczają ubóstwa lub bezdomności.