« hour » traduction en polonais

EN

« hour » en polonais

volume_up
hour {substantif}
PL

EN hour
volume_up
{substantif}

hour (aussi: time, o'clock)
He said that you only have the congregation for one short hour a week.
Powiedział, że dla parafii jest tylko jedna godzina w tygodniu.
And when the hour was come, he sat down, and the apostles with him.
A gdy przyszła godzina, usiadł za stół, i dwanaście apostołów z nim.
And in America it was called "Our Final Hour" because Americans like instant gratification.
W Stanach nazwano ją "Nasza Ostatnia Godzina" bo Amerykanie lubią natychmiastową satysfakcję.

Synonymes anglais de « hour »

hour

Exemples d'usage pour « hour » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is given every three weeks by infusion into a vein over a period of one hour.
Preparat podawany jest co trzy tygodnie we wlewie dożylnym trwającym jedną godzinę.
EnglishThis was our third Question Hour with the President of the European Commission.
To była trzecia tura pytań z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej.
EnglishIt's because they said, "It's eight to 10 dollars an hour and 65 dollars a day.
Ponieważ zobaczyli, że to 8 do 10 dolarów za godzinę, a 65 dolarów za dzień.
EnglishNo more than 3 injections of Firazyr should be administered in a 24 hour period.
Nie należy wykonywać więcej niż 3 wstrzyknięcia preparatu Firazyr w okresie 24 godzin.
EnglishOn the hour, the official delegation with a crowd of journalists is expected.
Punktualnie o trzeciej spodziewano się oficjalnej delegacji i gromady dziennikarzy.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Jeżeli lecę samolotem przez 12 godzin, wówczas widzisz lotnisko, z którego wyleciałem.
EnglishShe was an hour late for a dinner because she expected her question to be taken.
Godzinę spóźniła się na kolację, bo czekała na odpowiedź na swoje pytanie.
EnglishVFEND tablets must be taken at least one hour before or one hour after a meal.
Tabletki Vfend przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku.
EnglishNow from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.
A od szóstej godziny stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do dziewiątej godziny.
EnglishKepivance left at room temperature for more than 1 hour should be discarded.
Preparat pozostawiony w temperaturze pokojowej dłużej niż 1 godzinę należy wyrzucić.
EnglishIn the end we reached a compromise and in an hour or so we will vote on it in committee.
W końcu osiągnęliśmy kompromis i za godzinę będziemy głosować nad nim w Komisji.
EnglishAfter all, the ministers agree on a 48-hour maximum working week in the EU.
To przecież ministrowie uzgadniają 48-godzinny maksymalny tydzień pracy w UE.
EnglishWater withholding should be kept as short as possible with a minimum of half an hour.
Okres ten powinien być możliwie jak najkrótszy, nie krótszy jednak niż pół godziny.
EnglishCombating this process and its negative effects is the need of the hour.
Przeciwdziałanie temu procesowi i jego negatywnym skutkom jest potrzebą chwili.
EnglishAnd he went out about the third hour, and saw others standing in the marketplace idle;
A wyszedłszy o trzeciej godzinie, ujrzał drugich, którzy stali na rynku próżnujący;
EnglishThe joystick is no equivalent to an hour spent with one's grandfather in the garage.
Zabawa na komputerze nie zrównoważy godziny spędzonej z dziadkiem w garażu.
EnglishVFEND suspension must be taken at least one hour before or two hours after a meal.
Zawiesinę Vfend przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.
EnglishPatients were given a 3 hour infusion of Paxene 100 mg/ m² administered every 14 days.
Pacjentom podawano lek Paxene w dawce 100 mg/ m2 pc w 3- godzinnym wlewie, co 14 dni.
EnglishAnd over the course of half an hour, not one syringe was filmed being unwrapped.
Które zostają podane przy użyciu zaledwie dwóch strzykawek w publicznym szpitalu w Indiach.
EnglishTablets should be administered at least one hour before starting the journey.
Tabletki należy podać, co najmniej 1 godzinę przed rozpoczęciem podróży.