« in case » traduction en polonais

EN

« in case » en polonais

EN in case
volume_up
{conjonction}

in case (aussi: if)
volume_up
jeśli {conj.}
In the case of overdosage symptomatic treatment should be initiated.
4. 10 Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki), jeśli dotyczy
* End stage renal disease ** In case use of the oral solution is not possible
* Schyłkowa niewydolność nerek ** Jeśli zastosowanie roztworu doustnego nie jest możliwe
If this is the case, we have had no explanation of what exactly it contains.
Jeśli tak jest, nie uzyskaliśmy żadnych informacji, co dokładnie zawiera.
in case (aussi: if, provided that)
volume_up
jeżeli {conj.}
If the latter is the case, then the treaty is not an indispensable requirement.
Jeżeli to drugie, to traktat nie jest tutaj warunkiem niezbędnym.
If that is the case, then the situation is the same as it is in Hungary.
Jeżeli tak jest, sytuacja jest taka sama, jak na Węgrzech.
We must be able to respond rapidly if we are to avoid a worst-case scenario.
Musimy umieć reagować szybko, jeżeli mamy uniknąć najgorszego scenariusza.

Synonymes anglais de « in case »

in case

Traductions similaires pour « in case » en polonais

in préposition
in-
Polish
case substantif
to case verbe

Exemples d'usage pour « in case » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.
EnglishI have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
Jako przykład przytoczyłem sprawę, którą pan poruszył, a dokładnie kodeks drogowy.
EnglishThis is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.
Nie jest to czysta teoria, co pokazał przykład duńskiej historyjki obrazkowej.
EnglishIt stands for stability and security, in this case in the Mediterranean region.
Broni stabilności i bezpieczeństwa, w tym przypadku w regionie śródziemnomorskim.
EnglishIn case of acute thrombosis CEPROTIN may be administered to you every 6 hours.
W przypadku ostrej zakrzepicy konieczne może być podawanie CEPROTIN co 6 godzin.
EnglishAs is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
Jak często bywa, jesteśmy największym donatorem pomocy humanitarnej w Sri Lance.
EnglishHowever, this system does not work in the case of criminal activities and schemes.
Jednakże ten system nie funkcjonuje w przypadku działań i planów przestępczych.
EnglishSecond, in the case of damage, which institution or company will have to pay?
Po drugie, w przypadku szkód, która instytucja lub firma będzie ponosiła koszty?
EnglishSwitzerland is a different case, because it has not ratified the EEA Agreement.
Szwajcaria stanowi odrębnym przypadek, jako że nie ratyfikowała Porozumienia o EOG.
EnglishThat seems a lot to me and, in any case, cannot be matched by the Commission budget.
Moim zdaniem jest to dużo; budżet Komisji nie będzie mógł zapewnić takiej kwoty.
EnglishThis is definitely the case and this is the route which we must take in future.
Z pewnością tak jest, i jest to droga, którą powinniśmy kierować się w przyszłości.
EnglishIn case of accidental oral uptake, symptomatic treatment should be administered.
W razie przypadkowego połknięcia preparatu, należy podjąć leczenie objawowe.
EnglishThis has, in that case, been created by the European Union itself, of course.
W tym przypadku problem został oczywiście stworzony przez samą Unię Europejską.
EnglishThis includes solving all outstanding bilateral issues, such as the case with the...
Obejmuje to wszystkie nieuregulowane kwestie bilateralne, takie jak przypadek...
EnglishThe reference values must be laid down at European level, and that is the case.
Na szczeblu europejskim należy określić wartości referencyjne, i o to tutaj chodzi.
EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Oceny skutków należy przeprowadzać systematycznie w odniesieniu do nowych przepisów.
EnglishIn that case, the procedure referred to in Article III-396 shall be suspended.
W takim przypadku, procedura, o której mowa w artykule III-396, zostaje zawieszona.
EnglishI ask you, what happened to the founding myth of the European idea, in this case?
Pytam, cóż się w tym wypadku stało z założycielskim mitem idei europejskiej?
EnglishAt the same time, I believe that we should have a constructive attitude in this case.
Jednocześnie uważam, że powinniśmy w tej sytuacji przyjąć postawę konstruktywną.
EnglishI would, in any case, have acted the same if this concerned any other religion.
Ja w każdym razie zachowałbym się tak samo, gdyby ta sprawa dotyczyła innej religii.