« in support of » traduction en polonais

EN

« in support of » en polonais

EN in support of
volume_up

1. général

in support of
Once again I thank everyone for their support and I urge you to vote and support this package.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za poparcie i nakłaniam do głosowania za tym pakietem.
I also thank the Presidency and Commission for their support on this report.
Dziękuję również urzędującej prezydencji i Komisji za poparcie sprawozdania.
To support and strengthen these measures, I am voting for this report.
Głosuję za przedmiotowym sprawozdaniem, aby poprzeć i wzmocnić omawiane środki.
in support of
However, as a first stage, I think that this compromise deserves support.
Myślę jednak, że jako pierwszy etap kompromis zasługuje na poparcie.
This suggestion is worthy of support, as is the entire report, if only for this reason.
Chociażby z tych powodów sprawozdanie zasługuje na poparcie.
Nevertheless, this is a final text which deserves the support of this House.
Jednak jest to tekst ostateczny, który zasługuje na poparcie tej Izby.

2. "sb/sth"

in support of
volume_up
w sprawie (kogoś/czegoś)
I support the position adopted in the motion for a resolution on Tunisia.
Popieram stanowisko przyjęte w przedmiotowym projekcie rezolucji w sprawie Tunezji.
. - I support this report on the future of credit rating agencies (CRAs).
na piśmie - Popieram przyjęcie sprawozdania w sprawie przyszłości agencji ratingowych.
the Commission statement on financial support to Member States.
oświadczenia Komisji w sprawie wsparcia finansowego dla państw członkowskich.

Exemples d'usage pour « in support of » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn this respect, the Commission must provide financial support to Member States.
W zwiąkzu z tym Komisja musi zapewnić państwom członkowskim wsparcie finansowe.
EnglishThe EU must be unequivocal in support of democracy wherever it begins to flower.
UE musi jednogłośnie wspierać demokrację wszędzie tam, gdzie zaczyna ona kwitnąć.
EnglishWe must increase the funds available for these micro-credit support structures.
Musimy zwiększyć środki dostępne dla tych mechanizmów wspierania mikrokredytów.
EnglishFor this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.
Dlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.
EnglishTherefore, we support the Commission in its ongoing joint activities in this area.
Wspieramy zatem Komisję w jej nieustannych wspólnych działaniach w tym obszarze.
EnglishSupport for this sector is especially valuable, particularly in times of crisis.
Zwłaszcza w czasach kryzysu wsparcie dla tego sektora jest szczególnie cenne.
EnglishIt is therefore not surprising that I support the current basis of cohesion policy.
W związku z tym nie dziwi moje poparcie dla obecnej podstawy polityki spójności.
EnglishThis is particularly important given the support it received during the crisis.
Jest to szczególnie ważne ze względu na wsparcie, jakie otrzymał w czasie kryzysu.
EnglishWe should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
Należy wspierać podejście oddolne, które powinno być elastyczne i zintegrowane.
EnglishSerbia has our support on its road to integration, and will continue to have it.
Serbia ma nasze poparcie na swojej drodze do integracji i tak już pozostanie.
EnglishParliament should have given this delegation its support by endorsing the decision.
Parlament powinien był udzielić delegacji wsparcia poprzez poparcie tej decyzji.
EnglishThey are proposals that we hope will have the support of the European Parliament.
Mamy nadzieję, że propozycje te spotkają się z poparciem Parlamentu Europejskiego.
EnglishSo we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.
A zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.
EnglishWe support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.
Popieramy te plany i mamy nadzieję, że zostaną one w całości urzeczywistnione.
EnglishI support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.
Popieram apel sprawozdawcy o pozostawienie tablic korelacyjnych w sprawozdaniu.
EnglishEvery Member State is doing its own thing and launching national support measures.
Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.
EnglishSector and budget support operations are used to promote the agreed reform agenda.
Wspieraniu uzgodnionego programu reform służą działania sektorowe i budżetowe.
EnglishParticularly important to me is the introduction of sectoral support documents.
Dla mnie szczególnie ważne jest wprowadzenie dokumentów wsparcia sektorowego.
EnglishVague declarations of probable future support from the Commission are not enough.
Niejasne deklaracje ewentualnego przyszłego poparcia z Komisji nie wystarczą.
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Popieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.