« indebted » traduction en polonais

EN

« indebted » en polonais

EN

indebted {adjectif}

volume_up
1. "to sb for sth"
I am also indebted to the commissioner and to the services of the Commission.
Jestem również wdzięczny panu komisarzowi i służbom Komisji.
I am indebted to all fellow Members who have made a contribution to this.
Jestem wdzięczna wszystkim kolegom posłom, którzy przyczynili się do tego rezultatu.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za jego ciężką pracę.
indebted (aussi: beholden, in debt)
2. Finance
indebted
They are told just how indebted their countries are every day.
Codziennie mówi im się, jak bardzo zadłużone są ich kraje.
Wystarczy, że państwa członkowskie są dostatecznie zadłużone i nie potrzebujemy żadnych innych zadłużonych instytucji.

Exemples d'usage pour « indebted » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus.

EnglishI am indebted to all fellow Members who have made a contribution to this.
Jestem wdzięczna wszystkim kolegom posłom, którzy przyczynili się do tego rezultatu.
EnglishECB Opinion on debt arrangements for over-indebted individuals in Greece
Opinia EBC w sprawie przepisów regulujących sytuację osób nadmiernie zadłużonych w Grecji
EnglishI am also indebted to the commissioner and to the services of the Commission.
Jestem również wdzięczny panu komisarzowi i służbom Komisji.
EnglishSo my feminism is very indebted to my mom's, but it looks very different.
Więc mój feminizm zawdzięczam mamie ale wygląda to inaczej.
EnglishThey are told just how indebted their countries are every day.
Codziennie mówi im się, jak bardzo zadłużone są ich kraje.
EnglishBut you do not help an indebted friend by pressing more loans on him at a ruinous rate of interest.
Lecz zadłużonemu przyjacielowi nie pomaga się wmuszając mu dalsze pożyczki, obarczone rujnującymi odsetkami.
EnglishThey suddenly find themselves with an owner, who they absurdly enough often believe they are indebted to.
Nieoczekiwanie stają się uzależnieni od właściciela i często absurdalnie wierzą, że mają wobec niego dług.
EnglishWith regard to the debt issue, work is under way as part of the Heavily Indebted Poor Countries Initiative.
Jeśli chodzi o zadłużenie, to prowadzone są prace w ramach inicjatywy na rzecz krajów głęboko zadłużonych.
EnglishWe do not need any more indebted institutions.
Wystarczy, że państwa członkowskie są dostatecznie zadłużone i nie potrzebujemy żadnych innych zadłużonych instytucji.
EnglishMauritania is also one of the poorest countries in the world, classified as a Heavily Indebted Poor Country.
Mauretania jest również jednym z najuboższych krajów świata, uznanym za kraj ubogi o wysokim poziomie zadłużenia.
EnglishOur continent is truly indebted to Haiti and has a duty to make amends for so many years of domination and plundering.
Nasz kontynent naprawdę zaciągnął u Haiti dług i ma obowiązek wynagrodzić długie lata dominacji i eksploatacji.
EnglishWe are very indebted to his hard work.
EnglishWe are indebted to the women of our villages, who have contributed incalculably and almost invisibly to the development of the countryside.
Mamy dług wobec kobiet żyjących na wsiach, które w nieoceniony i prawie niewidoczny sposób przyczyniły się do rozwoju wsi.
EnglishMany advertisements attempt to manipulate vulnerable target audiences, such as children and severely indebted persons.
Za pomocą wielu reklam próbuje się manipulować podatnymi na zagrożenia odbiorcami docelowymi, na przykład dziećmi i osobami poważnie zadłużonymi.
EnglishYoung farmers would benefit from low-interest loans enabling them to implement their plans without running the risk of becoming heavily indebted.
Korzystne byłoby przyznanie im niskooprocentowanych pożyczek tak by mogli realizować swoje projekty bez ryzyka wysokiego zadłużenia.
EnglishIn view of the excessively indebted national budgets, there is nothing left for Europe to do but to strengthen the economy by means of structural reforms.
W obliczu nadmiernego zadłużenia budżetów krajowych Europie pozostaje jedynie wzmacniać gospodarkę poprzez reformy strukturalne.
EnglishI'm indebted to them, as I am to my parents, who for some set of misdemeanors in their last life, were blessed with three daughters in this one.
Jestem im wdzięczna jak i moim rodzicom, którzy z jakiś określonych wykroczeń w poprzednim życiu w tym, zostali błogosławieni trzema córkami.
EnglishCredit institutions have to a certain extent provided what we call, in French law, a form of unfair assistance to an over-indebted structure.
Instytucje kredytowe przyczyniły się w pewnym stopniu do tego, co w prawie francuskim nazywamy nieuczciwą pomocą dla nadmiernie zadłużonej struktury.
EnglishIn Germany the debt cutbacks will kick in in 2011, high levels of cutbacks are needed in Greece and in all heavily indebted public budgets.
W Niemczech redukcja długu wejdzie w życie w 2011 roku; znaczna jego redukcja potrzebna jest w Grecji i wszystkich wysoce zadłużonych budżetach publicznych.
EnglishThe Olympic flame is presently travelling across all the continents of the world, reminding us of the message of sport, for which we are indebted to the Greeks.
Ogień olimpijski przemierza teraz wszystkie kontynenty świata, przypominając nam, jakie jest przesłanie sportu - to, które zawdzięczamy starożytnym Grekom.