« indebtedness » traduction en polonais

EN

« indebtedness » en polonais

EN

indebtedness {substantif}

volume_up
1. Finance
Therefore it is essential that our indebtedness in the Member States is reduced as soon as possible.
Dlatego konieczne jest jak najszybsze zmniejszenie zadłużenia państw członkowskich.
Curb indebtedness by constitutional methods to prevent another Greek, Irish, or Portuguese crisis from happening.
Przyhamujcie zadłużenie za pomocą metod konstytucyjnych, by zapobiec podobnym kryzysom, jak grecki, irlandzki lub portugalski.
(FI) Mr President, the indebtedness of national economies and an ageing population together constitute a real time bomb for Europe.
Zadłużenie krajowych gospodarek i równoczesne starzenie się populacji - to dla Europy prawdziwa bomba zegarowa.

Synonymes anglais de « indebtedness »

indebtedness

Exemples d'usage pour « indebtedness » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTherefore it is essential that our indebtedness in the Member States is reduced as soon as possible.
Dlatego konieczne jest jak najszybsze zmniejszenie zadłużenia państw członkowskich.
EnglishThat is the nub of the crisis - irresponsible indebtedness that has been carried on for many years.
Właśnie w nieodpowiedzialnym zadłużaniu się, które trwało latami, tkwi sedno kryzysu.
EnglishUnfortunately, the US intends to continue with the monetary policy that has led to that huge over-indebtedness.
Niestety, USA zamierzają kontynuować politykę monetarną, która doprowadziła do tego wielkiego zadłużenia.
EnglishIt is right for there to be a ban on EU public indebtedness.
EnglishThis indebtedness must end.
EnglishAn adequate level of financial know-how would, in many cases, reduce the risk of over-indebtedness and defaults on payments.
Odpowiedni poziom wiedzy na temat finansów w wielu przypadkach ograniczyłby ryzyko nadmiernego zadłużenia oraz niewywiązywania się z płatności.
EnglishWe all know that conventional economic stimulus packages fizzle out, increase state indebtedness and have no long-term impact.
Wszyscy wiemy, że konwencjonalne pakiety bodźców gospodarczych zawodzą, powodują wzrost zadłużenia państwa oraz nie mają skutków długoterminowych.
EnglishThis not only results in underinvestment which undermines the quality and performance of the rail network; it also builds up indebtedness levels.
To jest nie tylko powodem niedoinwestowania, umniejszającego jakość i wydajność sieci kolejowej; ale także wzmaga również poziom zadłużenia.
EnglishThis lack of information and understanding has led to a situation where they are not properly concerned about the risks of insolvency and over-indebtedness.
Ten brak informacji i zrozumienia doprowadził do sytuacji, w której nie byli świadomi ryzyka związanego z niewypłacalnością i nadmiernym zadłużeniem.
EnglishAlready now, Hungary is setting a good example by laying down a strong legal restraint on state indebtedness in the constitution which is being drafted.
Już teraz Węgry dają dobry przykład, ustanawiając w opracowywanym obecnie projekcie konstytucji surowe ograniczenia prawne dotyczące wielkości zadłużenia państwa.
EnglishIn the interim, macro-financial assistance can make a big difference in helping Lebanon tackle its indebtedness and help bring stability to its government.
W okresie przejściowym pomoc makrofinansowa może mieć wielkie znaczenie dla pomocy Libanowi w radzeniu sobie z zadłużeniem i przywracaniem stabilności swojemu rządowi.
EnglishWhat is good about this from the point of view of those in receipt of the cash and those who spend it is that it does not add to the indebtedness of countries already in debt.
Dobre z punktu widzenia strony otrzymującej kapitał oraz strony inwestującej jest to, że inwestowana suma nie przyczynia się do powiększenia długów krajów już zadłużonych.
EnglishThe Lisbon Strategy has none of the informed criteria that would explain the reduction in budget deficits and in public indebtedness or the creation of 6.5 million new jobs.
Strategia lizbońska nie spełnia żadnego z uzasadnionych kryteriów, powodujących zmniejszenie deficytów budżetowych i długu publicznego lub stworzenie 6,5 miliona nowych miejsc pracy.
EnglishThe markets should be subject to regulation and surveillance, most importantly for the financial sector, which, uncontrolled, has opened the way for an escalation of unprecedented indebtedness.
Rynki powinny podlegać regulacji i nadzorowi, przede wszystkim w przypadku sektora finansowego, który, niekontrolowany, utorował drogę eskalacji bezprecedensowego zadłużenia.