EN to inform
volume_up
[informed|informed] {verbe}

to inform
Inform your doctor or nurse if you are planning to become pregnant or if you are ed
Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o istniejącej lub planowanej ciąży.
If you need to have any vaccinations, please inform your doctor beforehand.
Jeżeli zachodzi konieczność szczepienia, należy wcześniej poinformować lekarza.
Inform your doctor if you are breast-feeding or intending to breast-feed.
Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.
For this reason, it is important that you inform your doctor of any change in your health.
Dlatego należy informować lekarza o każdej zmianie dotyczącej stanu zdrowia.
The Council and the Commission must inform the European Parliament comprehensively and directly.
Rada i Komisja muszą informować Parlament Europejski wyczerpująco i bezpośrednio.
We must inform and we must convince, rather than prescribe and prohibit.
Musimy informować i przekonywać, a nie zalecać i zakazywać.
to inform (aussi: to let know, to notify)
If your partner becomes pregnant whilst you are taking thalidomide, you should inform your doctor immediately.
Jeżeli partnerka pacjenta zajdzie w ciążę w trakcie leczenia pacjenta talidomidem, pacjent musi natychmiast zawiadomić o tym swojego lekarza.
If such reactions occur, treatment with ciprofloxacin must be discontinued immediately and the treating physician informed.
W takich przypadkach należy natychmiast przerwać podawanie cyprofloksacyny i zawiadomić lekarza prowadzącego.
(DE) Mr President, Mr Swoboda, you talked of solidarity and about how you should not wait until a crisis breaks out before you inform good friends about a problem.
Panie pośle Swoboda, mówił pan o solidarności i o tym, że nie czekałby do momentu, aż wybuchnie kryzys, aby zawiadomić przyjaciół o problemie.
to inform (aussi: to brief)
volume_up
zorientować {v. per.} (poinformować)
to inform
Moreover, I was informed that you wished to speak on a different subject.
Ponadto doniesiono mi, że chciał pan mówić na inny temat.
to inform (aussi: to report)
to inform (aussi: to orient)
volume_up
orientować {v. imper.}
to inform (aussi: to announce)
to inform (aussi: to tip off)
volume_up
dawać znać {v. imper.}
to inform (aussi: to notify)
If you ever observe any rash symptoms please inform your doctor immediately.
W przypadku zaobserwowania kiedykolwiek objawów wysypki należy natychmiast powiadomić lekarza.
If you notice any side effects, please inform your doctor or pharmacist.
W razie zauważenia jakichkolwiek działań niepożądanych należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
If you had this type of reaction to similar medicines, inform your doctor.
W przypadku wystąpienia tego typu reakcji na podobne leki, należy powiadomić lekarza prowadzącego.
to inform (aussi: to alarm, to alert, to call)
to inform
(RO) Over the last months the press was informed about violent events of a racist and xenophobic nature targeted at Romanian children in Italy.
(RO) W okresie minionych miesięcy prasa donosiła o rasistowskich i ksenofobicznych aktach przemocy, do jakich dochodziło na rumuńskich dzieciach we Włoszech.
to inform (aussi: to alarm)
volume_up
alarmować {v. imper.}
to inform (aussi: to communicate, to report, to tell)
volume_up
komunikować {v. imper.}
There is a clear need for improvement in the way we inform and communicate with the public.
Zdecydowanie należy poprawić informowanie i komunikowanie się ze społeczeństwem.
So there is an additional way in which we can communicate and keep the European Parliament better informed.
Tak więc jest dodatkowy sposób, za pomocą którego możemy się komunikować z Parlamentem Europejskim i lepiej go informować.
The upside of carrying out a referendum is that you also have to inform and communicate with citizens, with all the challenges that implies.
Pozytywnym aspektem przeprowadzania referendum jest to, że trzeba informować i komunikować się z obywatelami w odniesieniu do wszystkich wyzwań, jakie się z tym wiążą.
In the event of the Commission not submitting a proposal, it shall inform the Member States concerned of the reasons for not doing so.
Jeżeli Komisja nie przedłoży takiego wniosku, zawiadamia o tym zainteresowane Państwa Członkowskie, podając uzasadnienie.
If it is not possible to carry out the request in the 90 days following its receipt by the receiving court, this court must inform the issuing court and state the reasons for this.
Jeżeli nie jest możliwe wykonanie wniosku w terminie 90 dni od otrzymania, sąd wezwany zawiadamia o tym sąd wzywający, podając przyczyny opóźnienia.
Please continue keeping us informed of potential abuse.
Prosimy o dalsze powiadamianie nas o możliwych nadużyciach.
Parliament will receive all information at the same time as the committees, so we will do our utmost to keep Parliament informed also in this procedure.
Parlament otrzyma wszystkie informacje w tym samym czasie, co komitety, zatem zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zadbać o powiadamianie Parlamentu w ramach tej procedury.

Exemples d'usage pour « to inform » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
Jeżeli zauważysz inne działania uboczne, poinformuj o tym lekarza weterynarii.
EnglishRatings agencies await these figures and use them to inform the advice that they give.
Agencje ratingowe oczekują tych danych i wykorzystują je do rad, których udzielają.
EnglishI made a commitment to inform Europe's institutions about this civil protest.
Zobowiązałem się do poinformowania instytucji europejskich o tym obywatelskim proteście.
EnglishThere is a clear need for improvement in the way we inform and communicate with the public.
Zdecydowanie należy poprawić informowanie i komunikowanie się ze społeczeństwem.
EnglishWe must promote actions to inform and raise awareness among consumers.
Musimy promować działania informacyjne i podnoszące świadomość wśród konsumentów.
EnglishWe are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
EnglishThe President of the Council shall inform the European Parliament of that decision.4.
Przewodniczący Rady informuje Parlament Europejski o przyjętej decyzji.4.
EnglishThe educational programme for laboratories should inform about the following key elements:
Zestaw edukacyjny dla laboratoriów powinien zawierać następujące kluczowe elementy:
EnglishIt is the duty of the European institutions to inform the citizens about this treaty.
Informowanie obywateli o Traktacie to obowiązek instytucji europejskich.
EnglishPoland's response was to inform the Commission that a criminal investigation had been opened.
Polska w odpowiedzi powiadomiła Komisję, że zostało wszczęte postępowanie karne.
EnglishUnfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
EnglishYour doctor or pharmacist will inform you if a booster dose should be given.
Lekarz prowadzący lub farmaceuta udzielą informacji czy należy podać dawkę przypominającą.
EnglishYour doctor will inform you regarding the symptoms associated with hypocalcaemia.
Lekarz prowadzący poinformuje o objawach związanych z hipokalcemią.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek efekty uboczne, poinformuj o tym swojego lekarza weterynarii.
EnglishIt's something that can inform all sorts of science in unexpected ways.
To może dostarczyć wiadomości dla wszystkich nauk w niespodziewany sposób.
EnglishThe Member State concerned shall inform the Council immediately of any such measures.5.
Państwo Członkowskie, które podejmuje takie środki, informuje o nich niezwłocznie Radę.5.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
W przypadku zaobserwowania innych efektów ubocznych, poinformuj swojego lekarza weterynarii.
EnglishThe Commission will inform you later of the outcome of its discussions.
Komisja poinformuje Państwa później o rezultacie jej własnych dyskusji.
EnglishThe President of the Council shall inform the European Parliament of the measures adopted.
Przewodniczący Rady informuje Parlament Europejski o podjętych środkach.
EnglishThe common position of June 2008 restricted liability and the obligation to inform.
We wspólnym stanowisku z czerwca 2008 r. ograniczono odpowiedzialność i obowiązek informowania.