« interest » traduction en polonais

EN

« interest » en polonais

volume_up
interest {substantif}

EN interest
volume_up
{substantif}

1. général

interest (aussi: preoccupation)
The interest in providing humanitarian aid is disgraceful hypocrisy.
Zainteresowanie dostarczaniem pomocy humanitarnej stanowi przejaw niegodnej hipokryzji.
There's enormous interest in this in a variety of different fields.
Technologia ta generuje ogromne zainteresowanie, w różnych dziedzinach.
This is particularly important given the increasing interest in the exploitation of resources.
Jest to szczególnie istotne, zważywszy na rosnące zainteresowanie eksploatacją zasobów.
interest

2. Finance

interest
volume_up
odsetki {f pl.}
I should like to tell you that in Cyprus, the interest rate currently stands at 6%.
Chciałbym powiedzieć panu, że na Cyprze odsetki wynoszą obecnie 6 %.
When a central bank provides funds to the banking system it charges interest.
Gdy bank centralny pożycza pieniądze systemowi bankowemu, pobiera z tego tytułu odsetki.
Interest will be paid when the respective operation matures.
Odsetki będą płacone po upływie terminu zapadalności.

Synonymes anglais de « interest »

interest

Exemples d'usage pour « interest » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.
EnglishHolding on to it is tantamount to theft, if not of the money then of the interest.
Nieoddawanie ich jest równoznaczne z kradzieżą, jeśli nie pieniędzy, to odsetek.
EnglishThe sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
Sama liczba zabierających głos posłów świadczy o stopniu zainteresowania tematem.
EnglishBanks benefit from preferential interest rates in order to guarantee their profits.
Banki korzystają z preferencyjnych stóp procentowych, aby zapewnić sobie zyski.
EnglishThe European Parliament is definitely working in the interest of Europe's citizens.
Parlament Europejski bez wątpienia pracuje w interesie europejskich obywateli.
Englishwe believe that in the national interest the Immigration Pact was not satisfactory;
uważamy, że europejski pakt o imigracji i azylu nie zaspokaja interesów krajowych;
EnglishPortugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.
Portugalia zapłaci Unii Europejskiej około 3 miliardów euro odsetek rocznie.
EnglishFor others it is a minor phenomenon which does not generate much interest.
Dla innych to marginalne zjawisko, które nie generuje większego zainteresowania.
EnglishI am watching for the effects of the measures they are taking with great interest.
Z ogromnym zainteresowaniem oczekuję na skutki przyjętych przez nie środków.
EnglishIt is in the interest of Member States to further perfect the judicial area.
W interesie krajów członkowskich leży dalsze doskonalenie przestrzeni sądownictwa.
EnglishThese links help politicians to take better decisions in the public interest.
Powiązania te pomagają politykom podejmować lepsze decyzje w interesie ogółu.
EnglishHowever, we are waiting with a great deal of interest for legally binding proposals.
Oczekujemy jednak z niepomiernym zainteresowaniem na prawnie wiążące wnioski.
EnglishHungary is a member of this programme, and interest in it has been enormous.
Węgry są członkiem tego programu, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
EnglishIt is not in our interest, honourable Members, to exclude companies from the market.
Szanowni posłowie! Wykluczanie przedsiębiorstw z rynku nie leży w naszym interesie.
English(Laughter) And lost interest with him, and went back to what she does best.
(Śmiech) I przestała się nim interesować, i wróciła do tego co robi najlepiej.
EnglishWe await with interest the Green Paper and the conclusions that it will contain.
Z zainteresowaniem oczekujemy na zieloną księgę i zawarte w niej wnioski.
EnglishAnd I have looked with interest at your report's concept of 'progressive modulation'.
I zainteresowaniem patrzę na ideę "modulacji progresywnej” zawartą w sprawozdaniu.
English. - Mr President, I listened with interest to what the Members said.
sprawozdawca - Panie Przewodniczący! Z zainteresowaniem wysłuchałem wystąpień posłów.
EnglishThe fact is that such conflicts of interest damage free competition and pluralism.
Takie konflikty interesów w rzeczywistości szkodzą wolnej konkurencji i pluralizmowi.
EnglishInstead, we should make it clear that this is an area of common interest.
Zamiast tego powinniśmy jasno pokazać, że ta sprawa leży we wspólnym interesie.