« to invest » traduction en polonais

EN

« to invest » en polonais

EN to invest
volume_up
[invested|invested] {verbe}

to invest (aussi: to put up)
The European Union as a whole is also seeking to invest in the European economy.
Unia Europejska jako całość także chce inwestować w gospodarkę europejską.
To invest in innovation, it is necessary to concentrate on subsidising research.
Aby inwestować w innowacje, należy skupić się na dotowaniu badań naukowych.
Sovereign wealth funds can invest strategically and can grow rapidly.
Fundusze państwowe mogą inwestować strategicznie i rozwijać się bardzo szybko .
to invest (aussi: to put up)
We must invest in economic, democratic, social and educational stability.
Musi zainwestować w stabilizację gospodarczą, demokratyczną, społeczną i edukacyjną.
We must invest in these countries' independence and cut the ground away from nationalism.
Musimy zainwestować w niepodległość tych państw i odciąć drogę nacjonalizmowi.
The EU ought to invest a great deal in research and development.
Unia Europejska powinna zainwestować znaczne środki w badania i rozwój.
to invest (aussi: to fit, to insert, to locate, to put)

Exemples d'usage pour « to invest » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is really important, therefore, that we invest enough time in this now.
Jest zatem naprawdę ważne, abyśmy teraz poświęcili temu wystarczająco dużo czasu.
EnglishIn other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.
Innymi słowy, powinna istnieć możliwość reinwestowania zysków jako kapitału własnego.
EnglishIt proposes that we support such harmful projects as Desertec and Invest in Med.
Proponuje się w nim wspieranie projektów tak szkodliwych jak "Desertec” i "Invest in Med”.
EnglishSmall and medium-sized enterprises must be encouraged to invest in clusters.
Małe i średnie przedsiębiorstwa należy zachęcać do inwestowania w klastry.
English(PL) Mr President, simply put, it pays to invest in small businesses.
Panie Przewodniczący! Inwestycje w małe przedsiębiorstwa po prostu się opłacają.
EnglishWe need to encourage Member States to invest more in developing their teaching staff.
Musimy zachęcić państwa członkowskie do większych inwestycji w rozwój ich nauczycieli.
EnglishThe IMF has proposed that you invest 2% of GDP this year and next year.
MFW zaproponował, żebyśmy w tym oraz w następnym roku zainwestowali 2% PKB.
EnglishThis is, then, the reality: that those that are wealthier invest more in R&D later.
Taka jest rzeczywistość: bogatsi więcej inwestują w badania i rozwój.
EnglishNow it is really time to invest more in research, education and training.
Teraz naprawdę nadszedł czas na zwiększone inwestowanie w badania, edukację i szkolenia.
EnglishThe change could therefore begin by the refusal to invest you with the presidency.
Zmiana powinna więc rozpocząć się od niepowierzenia panu stanowiska przewodniczącego Komisji.
EnglishIt is also necessary to invest in prevention and public education programmes.
Niezbędne jest także inwestowanie w działania profilaktyczne i publiczne programy edukacyjne.
EnglishWe now need to provide the necessary resources in order to invest in the internal market.
Musimy teraz zapewnić konieczne środki na inwestycje w rynek wewnętrzny.
EnglishThis is where we need to mobilize Africans, in the Diaspora especially, to invest in this.
Musimy zmobilizować Afrykanów, zwłaszcza w diasporze, aby zainwestowali w tą dziedzinę.
EnglishLet us invest in the technologies of the future, and the future will be ours.
Zainwestujmy w technologie przyszłości, a przyszłość będzie nasza.
EnglishHowever, if we invest in the energies of the future and the production of the future, we gain.
Zyskujemy natomiast, gdy inwestujemy w energię przyszłości i w produkcję przyszłości.
EnglishSo we like to see profits, plus positive social and environmental benefits, when we invest.
Chcemy mieć zyski oraz pozytywne skutki społeczne i środowiskowe, gdy w coś inwestujemy.
EnglishIt is appropriate and timely to invest more resources in this direction.
Nadszedł odpowiedni moment, by przeznaczyć na ten cel więcej zasobów.
EnglishSimilarly, employers should be encouraged to invest in people with experience of life.
Podobnie, pracodawcy powinni być zachęcani do inwestowania w ludzi z doświadczeniem życiowym.
EnglishThe purpose of sovereign wealth funds is to invest surplus state reserves to yield profits.
Ich celem jest inwestowanie dla zysku państwowych nadwyżek finansowych.
EnglishBut if you invest in education then we'll be able to change Africa.
Ale jeśli zainwestujecie w edukację, wtedy będziemy mogli zmienić Afrykę.