« item » traduction en polonais

EN

« item » en polonais

volume_up
item {substantif}
EN

item {substantif}

volume_up
1. général
Banknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 8.9 billion to EUR 874 billion.
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
Banknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 9 billion to EUR 740.5 billion.
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
Banknotes in circulation (liability item 1) fell by EUR 2.3 billion to EUR 892.2 billion.
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
This is not the only item about which we are, and will continue to be, in disagreement with the Council.
To nie jest jedyna rzecz, co do której spieramy się i będziemy nadal spierać z Radą.
Another important item on the Presidency's agenda relates to the promotion of the Danube strategy.
Kolejny ważny element programu prezydencji wiąże się z promowaniem strategii na rzecz Dunaju.
The next item is the Commission statement on European Action on victims of terrorism.
Kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie Komisji w sprawie europejskiej akcji na rzecz ofiar terroryzmu.
In this new version, the item will have to be delivered within 30 days.
W tej nowej wersji przedmiot musi być dostarczony w ciągu 30 dni.
przedmiot musi być dostarczony w ciągu 30 dni.
A cot is an item of everyday use, and children come into contact with cots more often, perhaps, than with toys.
Łóżeczka to przedmiot codziennego użytku, z którym dzieci stykają się być może częściej niż z zabawkami.
It should become a permanent item on the agenda of the European Council.
Powinien to być stały element w programie działań Rady.
Here's how to share an item from your Android tablet:
Aby udostępnić element na tablecie z Androidem, wykonaj następujące czynności:.
Here's how to share an item from your Android phone:
Aby udostępnić element na telefonie z Androidem, wykonaj następujące czynności:.
The next item is the Commission statement on the pharmaceutical products package.
Kolejnym punktem posiedzenia jest oświadczenie Komisji w sprawie pakietu dotyczącego produktów farmaceutycznych.
I believe that one objectionable item is the issue of worldwide stock market speculation on cereal and cocoa products.
Uważam, że nie do przyjęcia jest spekulacja produktami zbożowymi i kakaowymi na światowych giełdach.
- The next item is the Commission statement on the use of PCB waste oils in an Irish food recycling plant.
Następnym punktem porządku jest oświadczenie Komisji w sprawie utylizacji zużytych olejów PCB w fabryce recyklingu produktów spożywczych w Irlandii.
If something is in short supply, the price of that item naturally rises on the market.
Jeśli bowiem istnieje niedobór, cena tego towaru naturalnie wzrasta.
If the item you paid for turns out to be unavailable, the seller must inform and refund you within 30 days.
Jeżeli towar, za który zapłaciłeś, okaże się niedostępny, sprzedawca musi Cię o tym poinformować i dokonać zwrotu pieniędzy  w ciągu 30 dni.
The trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery.
Przedsiębiorca odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub utratę towaru podczas dostawy.
Rule 150 states that we may spend a maximum of 30 minutes on this item.
Artykuł 150 stwierdza, że temu punktowi możemy poświęcić 30 minut.
The second matter is that certain duties are applied to a number of basic items from which the poorest people benefit, such as bananas.
Druga sprawa - na szereg artykułów podstawowych, z których korzystają ci najubożsi, np. na banany, nakłada się pewne cła.
Any aid efforts are difficult without close coordination in collecting the necessary items and ordered distribution of aid.
Wszelkie wysiłki na rzecz pomocy są utrudnione bez ścisłej koordynacji pobierania niezbędnych artykułów i uporządkowanej rozdziału pomocy.
And in this I really wanted it to resemble an early still-life painting, so I spent some time with the smells and items.
Tutaj naprawdę chciałam, żeby przypominało to wczesne malarstwo martwej natury. ~~~ Spędziłam więc trochę czasu z zapachami i obiektami.
2. Politique: "on the agenda"
The next item is the Question Hour with the President of the Commission.
Kolejny punkt porządku dziennego to tura pytań do Przewodniczącego Komisji.
The next item is the Commission statement on the situation of the Roma in Italy.
Kolejny punkt to oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji Romów we Włoszech.
The next item is the statements by the Council and the Commission on the situation in Burma.
Następnym punkt stanowią oświadczenia Rady i Komisji na temat sytuacji w Birmie.
3. Finance

Synonymes anglais de « item »

item

Exemples d'usage pour « item » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe next item is the Commission statement on scientific cooperation with Africa.
Następnym punktem jest oświadczenie Komisji w sprawie współpracy naukowej z Afryką.
EnglishThe vote on this item will take place on Wednesday, 16 January 2008 at 12 noon.
Głosowane nad tym punktem odbędzie się w środę, 16 stycznia 2008 r., o godz. 12:00.
EnglishThe next item is the joint debate on the Council and Commission statements on:
Kolejnym punktem jest wspólna debata na temat oświadczeń Rady i Komisji dotyczących:
EnglishThe first item on the agenda is the joint debate on the EC-Serbia Agreement
Pierwszym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad układem WE/Serbia.
EnglishThe trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery.
Przedsiębiorca odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub utratę towaru podczas dostawy.
EnglishThe next G20 will also include development as an agenda item for the first time.
Po raz pierwszy również rozwój znajdzie się w porządku dziennym kolejnego szczytu G-20.
EnglishThe next item is the joint debate - Forest law (Cameroon, Republic of Congo)
Kolejnym punktem obrad jest połączona debata - prawo leśne (Kamerun, Republika Konga)
EnglishThe next item is the continuation of the joint debate on the 2009 discharge.
Kolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad absolutorium za rok 2009.
EnglishThe next item is the debate on three motions for resolutions on Venezuela.
Następnym punktem posiedzenia są trzy projekty rezolucji w sprawie Wenezueli.
EnglishThe next item is the statement by the President-designate of the Commission.
Następnym punktem posiedzenia jest oświadczenie nominowanego przewodniczącego Komisji.
EnglishThe next item is the Commission statement on the referendum in Venezuela.
Kolejną kwestią jest oświadczenie Komisji odnośnie do referendum w Wenezueli.
EnglishThe first one, the matter of the cabotage, seems to be a major item of this package.
Pierwsza z nich, sprawa kabotażu, wydaje się być jednym z kluczowych elementów pakietu.
EnglishThe next item is the Council and Commission statements on the situation in Georgia.
Kolejnym punktem posiedzenia są oświadczenia Rady i Komisji w sprawie sytuacji w Gruzji.
EnglishBoth sides have given an explanation and we shall now move on to the next item.
Obie strony udzieliły wyjaśnień, zatem przechodzimy teraz do kolejnego punktu posiedzenia.
EnglishThe majority of the other political groups wanted this item to be included in the agenda.
Większość pozostałych grup politycznych chciała umieszczenia tego w porządku.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolutions on Uzbekistan.
Kolejnym punktem porządku obrad jest sześć projektów rezolucji w sprawie Uzbekistanu.
EnglishThe next item is the statement from the Commission on the fight against tuberculosis.
Kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie Komisji w sprawie zwalczania gruźlicy.
EnglishThe next item is a statement by the Commission on the flu epidemic.
Następnym punktem posiedzenia jest oświadczenie Komisji dotyczące epidemii grypy.
EnglishThe spontaneity music has excludes it as a luxury item and makes it a patrimony of society.
Dzięki swej spontaniczności, muzyka jest nie luksusem, ale dziedzictwem społecznym.
EnglishThese and other editing options are available only when you've selected a specific item.
Te i inne opcje edycji są dostępne tylko po wybraniu określonego elementu.