« land management » traduction en polonais

EN

« land management » en polonais

EN

land management {substantif}

volume_up

Traductions similaires pour « land management » en polonais

Land substantif
land substantif
to land verbe
management substantif
manage verbe

Exemples d'usage pour « land management » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd then over to the left is Bureau of Land Management land and some private land.
Po lewej stronie jest Biuro Zarządu Terenowego i kilka prywatnych własności.
EnglishSeventhly, land management and planning are the responsibility of each Member State.
Po siódme, do obowiązków każdego państwa członkowskiego należy planowanie i zarządzanie przestrzenne.
Englishland management and planning are the responsibility of each Member State;
zagospodarowanie przestrzenne należy do zakresu odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich;
EnglishCooperation is needed on the question of land border management.
Współpraca jest potrzebna w kwestii zarządzania granicą lądową.
EnglishI regret, finally, that the Soil Directive for the improvement of land management has been blocked for some time in the Council.
Na koniec chcę wyrazić ubolewanie, że dyrektywa w sprawie gleb utknęła jakiś czas temu w Radzie.
EnglishIncidentally, this type of land management will encourage the use of renewable energy such as hydro-energy and biomass.
Nawiasem mówiąc, ten typ uprawy ziemi zachęca do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna czy biomasa.
EnglishClimate change is challenging our views on transport, land use, waste management, building work and energy use.
Zmiany klimatu stanowią wyzwanie dla naszego sposobu myślenia o transporcie, użytkowaniu gruntów, zagospodarowaniu odpadów, pracach budowlanych i korzystaniu z energii.
EnglishIn order to achieve these goals, it is essential that partner governments in Africa and third countries draw up resource management and land use plans.
Aby osiągnąć te cele, niezbędne jest, by rządy partnerskie w Afryce i krajach trzecich sporządzały plany zarządzania zasobami i zagospodarowania terenu.
EnglishTo exclude any threat to supplies, in the context of balanced and sustainable land management, it is essential to affirm the concept of food safety.
Aby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie dostaw, w kontekście zrównoważonego i trwałego zarządzania gruntami, istotne jest afirmowanie idei bezpieczeństwa żywnościowego.
EnglishBeekeeping is widespread in my region, and it constitutes an outstanding example of land management as well as a symbol of history, tradition and local identity.
Pszczelarstwo jest szeroko rozpowszechnione w moim regionie i stanowi znakomity przykład gospodarki gruntami, jak również jest symbolem historii, tradycji i lokalnej tożsamości.
EnglishThis should include reform of the rules on land ownership and an end to unsustainable practices in land and forest management, including the exploitation of natural resources.
Powinno to obejmować reformę przepisów dotyczących własności ziemskiej oraz powstrzymanie niezrównoważonej gospodarki rolnej i leśnej, w tym eksploatacji zasobów naturalnych.