EN

means {substantif}

volume_up
These means include, for example, the establishment of an EU economic government.
Środki te obejmują na przykład ustanowienie rządu gospodarczego UE.
This means we are covering a very broad spectrum in anti-discrimination measures.
Oznacza to, że środki antydyskryminacyjne obejmują bardzo szerokie spektrum.
Saying 'yes' to the Treaty of Lisbon will provide the means to match our ambitions.
"Tak” dla traktatu lizbońskiego zapewni środki do realizacji naszych ambicji.
The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease.
Sprawozdanie zdecydowanie popiera szczepienia, jako zasadniczy środek zapobiegania chorobom.
It is a means to improve the working of the European Union.
Jest to środek służący poprawie funkcjonowania Unii Europejskiej.
Financial resources are only a means of achieving the objectives.
Zasoby finansowe stanowią jedynie środek do osiągania celów.
means (aussi: formulas, means, modes, ways)
For that reason, we must give ourselves the means to strengthen innovation.
W związku z tym musimy zapewnić sobie sposoby stymulowania innowacji.
However, the European Union has established the means to respond to these attacks.
Unia Europejska ustaliła jednak sposoby reagowania na te ataki.
Members are free to use alternative means of financing.
Jego członkowie mogą dobrowolnie wybierać inne sposoby finansowania.
This would give the country a significant means of applying pressure.
Dzięki temu Turcja otrzymałaby istotne narzędzie wywierania nacisku.
Here they are being used as a means of raising domestic policy issues.
Tutaj są one wykorzystywane jako narzędzie służące rozwiązaniu problemu polityki krajowej.
This means, therefore, that we must develop a conceptual and analytical device that allows us to assess our own instruments.
Oznacza to więc, że musimy stworzyć pojęciowe i analityczne narzędzie, które pozwoli nam oceniać nasze własne instrumenty.
Oznacza to, że mamy podwójny instrument.
Firstly, by means of a Council decision based on Article 34(2) of the EU Treaty, it puts forward a much more flexible instrument.
34 ust. 2 traktatu UE proponuje dużo bardziej elastyczny instrument.
It is an important means of managing structural change in the regions and in local authority areas.
Jest to istotny instrument zarządzania zmianami strukturalnymi w regionach i na obszarach podlegających jednostkom samorządu terytorialnego.

Exemples d'usage pour « means » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishClearly, this means radical change in the production and consumption of energy.
Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.
EnglishThat means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
Oznacza to, że kluczowym pytaniem będzie: czy uzgodnimy długofalową strategię?
EnglishPrimary means that the hypercholesterolaemia does not have any identifiable cause.
Określenie „ pierwotna ” oznacza, że nie ustalono przyczyny hipercholesterolemii.
EnglishBleomycin is a cytostatic substance; this means that it stops the growth of cells.
Bleomycyna to substancja cytostatyczna, co oznacza, że hamuje ona wzrost komórek.
EnglishAnother important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
EnglishThis means that both Parliament and the Council will only have single readings.
Oznacza to, że zarówno Parlament, jak i Rada będą miały tylko pojedyncze czytania.
EnglishThat means that we as citizens now have the opportunity to ban this cruel trade.
Oznacza to, że my jako obywatele mamy teraz okazję zakazać tego bezlitosnego handlu.
EnglishThis means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.
Oznacza to, że koncentracja wyłącznie na kwestii CO2 nie zmieni świata na lepsze.
EnglishDo you really believe that new jobs can be created by means of deregulation?
Czy naprawdę sądzicie, że nowe miejsca pracy można stworzyć poprzez deregulację?
EnglishFor us, religion cannot be used as a means of exploitation in political conflict.
Nie wolno nam wykorzystywać wyznania jako narzędzia w konflikcie politycznym.
EnglishHe means Mozart, which is -- (Laughter) -- like a third seat from the center.
Ma na myśli Mozarta, który -- (Śmiech) -- siedzi jakieś trzy miejsca od środka.
EnglishTo perseverate means to focus obsessively and repeatedly on the exact same thing.
Perseweracja to obsesyjne i wielokrotne skupianie się na jednej i tej samej rzeczy.
EnglishI believe that self-evident truths should not be dealt with by legislative means.
Uważam, że prawd oczywistych nie należy regulować za pomocą środków prawnych.
EnglishThat means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.
Oznacza to spadek dobrej koniunktury, spadek płac realnych, spadek siły nabywczej.
EnglishThe budget should amount to EUR 1 725 billion, which means a 2.3% increase in 2012.
Powinien on wynieść 1,725 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,3 % w 2012 roku.
EnglishHowever, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Jednak taki wpis jest sposobem przekazania europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishI deeply regret this, as it means that important consumer information will be lost.
Bardzo tego żałuję, ponieważ ta bardzo ważna dla konsumenta informacja zniknie.
EnglishRaptiva is a medicine containing efalizumab, made by means of biotechnology.
Raptiva jest lekiem zawierającym efalizumab, wyprodukowany metodą biotechnologii.
EnglishThis means that your doctor can prescribe a lower dose for you if necessary.
To znaczy, że lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku, jeśli jest to konieczne.
EnglishIf you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.
W razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.