« MS » traduction en polonais

EN

« MS » en polonais

volume_up
MS {substantif}
volume_up
ms {substantif}
volume_up
Ms {substantif} [abréviation]
PL
volume_up
Ms. {substantif} [abréviation]
PL
volume_up
MS {substantif} [abréviation]
PL

« ms » en anglais

EN MS
volume_up
{substantif}

1. "Master of Science"

Exemples d'usage pour « MS » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English. - The report by Ms Ana Maria Gomes covers many important aspects.
na piśmie. - Sprawozdanie posłanki Any Marii Gomes porusza wiele ważnych kwestii.
EnglishThey arrested Ms Petrova at her home in front of her parents and two small children.
Zatrzymali oni Pietrową w jej domu na oczach rodziców oraz dwójki małych dzieci.
EnglishThis was highlighted by the UN High Commissioner for Human Rights, Ms Navi Pillay.
Podkreślała to wysoka komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka Navi Pillay.
EnglishThis means that amendment 26 to paragraph 18 will be withdrawn by Ms Flautre.
Oznacza to, że poprawka 26 do ustępu 18 zostanie wycofana przez panią poseł Flautre.
EnglishThis will help us, Ms Járóka, to keep Roma inclusion high on the political agenda.
Praca ta pozwoli nam utrzymać integrację Romów wśród naszych priorytetów politycznych.
EnglishTreatment should be discontinued if the patient develops chronic progressive MS.
Należy przerwać leczenie, jeśli u pacjenta rozwinie się postępujący proces przewlekłego SR.
EnglishThe area where we need to progress is the three Ms, Market access, Mobility and Money.
Musimy poczynić postępy w trzech obszarach: dostępu do rynku, mobilności i pieniędzy.
EnglishI would like to pass on my sincere thanks to the two co-rapporteurs, Ms Bauer and Ms Hedh.
Chciałabym serdecznie podziękować obu współsprawozdawczyniom, paniom Bauer i Hedh.
EnglishMost of what Ms Panayotopoulos-Cassiotou states in her report is, of course, correct.
Większość informacji zawartych w sprawozdaniu jest oczywiście prawidłowa.
EnglishAVONEX should be discontinued in patients who develop progressive MS.
Produkt AVONEX należy odstawić u pacjentów, u których rozwinie się postępujące SR.
EnglishThe real problems are what I like to call the M&Ms, the Managers and the Meetings.
Prawdziwe problemy to, jak ja to nazywam, M&Z managerowie i zebrania.
EnglishMS also tends to flare up from time to time: this is called a relapse.
W przebiegu SR od czasu do czasu występuje nasilenie objawów, zwane nawrotem choroby.
EnglishThe new European Parliament elects Ms Fontaine as its president.
Nowy Parlament Europejski wybiera Nicole Fontaine na stanowisko przewodniczącej.
EnglishThe symptoms of MS vary from patient to patient, and you may experience some or none of them.
U pacjenta mogą wystąpić niektóre objawy lub może nie wystąpić żaden z nich.
EnglishNomination of a member of the Court of Auditors - Ms Kersti Kaljulaid (EE) (
Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Kersti Kaljulaid (EE) (
EnglishMr President, I would just like to add to the point made by Ms in 't Veld.
Panie przewodniczący! Chciałabym tylko dodać coś do tego, co powiedziała Sophia in 't Veld.
EnglishParliament's rapporteur, Ms Anastase, has also produced an extremely important report.
Sprawozdawczyni Parlamentu, posłanka Anastase, także przygotowała bardzo ważne sprawozdanie.
EnglishI should also like to thank Ms Grabowska for her wonderful cooperation on this matter.
Podziękowania kieruję także do Genowefy Grabowskiej za wspaniałą współpracę w tej dziedzinie.
EnglishI agree with Ms Neyts-Uyttebroeck that it is really important that we start to speed up.
Zgadzam się z panią poseł Neyts-Uyttebroeck, że jest naprawdę ważne, byśmy nabrali rozpędu.
EnglishFinally, Ms Rosbach and others raised the issue of an anti-disaster scheme.
Wreszcie poseł Rosbach wraz z innymi zwróciła uwagę na sprawę systemu zapobiegania katastrofom.