« mutually acceptable » traduction en polonais

EN

« mutually acceptable » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « mutually acceptable » employé en contexte.

Traductions similaires pour « mutually acceptable » en polonais

mutually adverbe
mutual adjectif
acceptable adjectif

Exemples d'usage pour « mutually acceptable » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Commission has indicated its readiness to continue contacts in order to find a mutually acceptable solution.
Komisja określiła swoją gotowość do kontynuowania kontaktów w celu znalezienia obustronnie akceptowanego rozwiązania.
EnglishWe have worked systematically to find a mutually acceptable solution to the name problem under the auspices of the UN.
Pod auspicjami ONZ systematycznie pracowaliśmy nad znalezieniem wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania problemu nazwy.
EnglishA part of this should be that the parties come to a mutually acceptable solution through negotiations, under the auspices of the UN.
Częścią takich stosunków powinno być znalezienie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania w drodze negocjacji, pod auspicjami ONZ.
EnglishThis is the only basis on which we could develop confidence and mutual trust and find mutually efficient and acceptable solutions.
Tylko na takiej podstawie możemy budować pewność siebie i wzajemne zaufanie oraz znajdować wzajemnie skuteczne i akceptowane rozwiązania.
EnglishWe believe that it is still possible to find a mutually acceptable solution within the framework of the UN, based on international law.
W dalszym ciągu ufamy, że możliwe jest znalezienie dwustronnie zadawalającego rozwiązania w ramach ONZ opartego na prawie międzynarodowym.
EnglishYou also rightly highlight the wish of all sides to find an early and mutually acceptable solution to the issue of the name.
Słusznie też podkreślają państwo życzenie wszystkich stron wczesnego znalezienia rozwiązania kwestii nazwy państwa, które byłoby do przyjęcia dla obu stron.
EnglishI am optimistic that the French Presidency will take account of the Member States' positions and will find a mutually acceptable solution on this issue.
Wierzę, że prezydencja francuska uwzględni stanowiska państw członkowskich i znajdzie wzajemnie akceptowalne rozwiązanie w tej sprawie.
EnglishMaintaining good neighbourly relations, including a negotiated and mutually acceptable solution on the main issue, remains essential.
Nadal podstawowe znaczenie ma utrzymywanie dobrych stosunków sąsiedzkich, w tym utrzymanie wynegocjowanego i obopólnie akceptowalnego rozwiązania głównego problemu.
EnglishAnd I know that the two Prime Ministers in their direct contacts have already invested considerable efforts in reaching a mutually acceptable agreement.
Wiadomo mi także, że w swoich bezpośrednich kontaktach obaj premierzy zainwestowali już spore wysiłki, aby osiągnąć obopólnie zadawalające porozumienie.
EnglishMrs Jiménez, Baroness Ashton, in order to arrive at a fair, sustainable and mutually acceptable solution, the referendum on self-determination needs to be held.
Pani Minister Jiménez, Pani Baronesso Ashton! Aby uzyskać uczciwe, zrównoważone i możliwe do przyjęcia dla obu stron rozwiązanie, należy przeprowadzić referendum w sprawie samostanowienia.
EnglishI think that support needs to be given to the efforts to find a mutually acceptable solution under the auspices of the United Nations, rather than making biased statements.
Uważam, że zamiast wydawać tendencyjne oświadczenia, należy wesprzeć wysiłki na rzecz znalezienia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
EnglishWe are also pleased that the Dalai Lama remains committed to the middle-way approach and to dialogue as the only means for achieving a mutually acceptable and lasting solution.
Cieszy nas również, że Dalajlama nadal oddany jest temu kompromisowemu podejściu i dialogowi jako jedynemu sposobowi osiągnięcia akceptowanego przez obie strony trwałego rozwiązania.
English. - The Commission is currently still engaged in negotiations with the United States, and we are very optimistic that a mutually acceptable solution can emerge very soon.
komisarz. - Obecnie Komisja nadal prowadzi negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi i jesteśmy nastawieni bardzo optymistycznie, że wkrótce znajdziemy rozwiązanie akceptowane przez obydwie strony.

Autres mots

English
  • mutually acceptable