« my » traduction en polonais

EN

« my » en polonais

volume_up
my {pron.}
PL

« my » en anglais

volume_up
my {pron.}
EN
EN

my {pronom}

volume_up
With God is my salvation and my glory: The rock of my strength, and my refuge, is in God.
Onci sam jest skałą moją zbawieniem mojem, i twierdzą moją; przetoż nie zachwieję się.
A garden shut up is my sister, [my] bride; A spring shut up, a fountain sealed.
Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja
Speaking to the then Prime Minister, Mr Netanyahu, she said, 'You killed my daughter'.
Przemawiając do ówczesnego premiera, pana Netaniahu, powiedziała: "Zabił pan moją córkę”.
And my heart hath been secretly enticed, And my mouth hath kissed my hand:
I dało się uwieść potajemnie serce moje, a całowały rękę moję usta moje:
Thou knowest my downsitting and mine uprising; Thou understandest my thought afar off.
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.
Siedziałem tam, jak wy teraz, na widowni i patrzyłem, jak moje prace budzą się do życia.
my (aussi: mine)
And my father was a soldier, and my uncle was a fisherman and also a poacher.
Mój ojciec był żołnierzem, a mój wuj rybakiem i kłusownikiem.
He is my teacher. ~~~ He's my doctor. ~~~ He's my lawyer.
To mój psychoanalityk, nauczyciel, mój lekarz, mój prawnik.
So I wish that the world would know my Yemen, my country, my people.
Zatem chciałabym, by świat poznał mój Jemen, mój kraj, mój naród.
my (aussi: her, his, your, its)
And she looked into her baby's eyes and she said, "Of course I love my baby.
Popatrzyła mu w oczy i powiedziała: "Oczywiście, że kocham swoje dziecko.
Remember I said I'd tell you my wish when the time was right?
Pamiętasz, gdy mówiłam, że powiem swoje życzenie, gdy nadejdzie czas?
(Laughter) I didn't say, "I'm going to move my shoulder over, move my body."
(śmiech) Nie powiedziałem sobie, żeby przesunąć swoje ramię, zmienić postawę.
For I have eaten ashes like bread, And mingled my drink with weeping,
Przez cały dzień urągają mi nieprzyjaciele moi, a naśmiewcy moi przeklinają mię.
This position was shared by my colleagues on the Committee on Transport and Tourism.
Stanowisko to podzielali moi koledzy w Komisji Transportu i Turystyki.
I am very happy I was born, and I am sure my colleagues are happy that they were born.
Jestem bardzo szczęśliwy, że się urodziłem i jestem pewien, że moi koledzy też są szczęśliwi, że się urodzili.
my (aussi: her, his, our, your)
I express my opposition, my regret and my concern about what we are going to do.
Wyrażam swój sprzeciw, ubolewanie i zaniepokojenie w związku z tym, czego zamierzamy dokonać.
(DE) Madam President, I would like to repeat my point of order:
Chciałbym powtórzyć swój wniosek w kwestii formalnej.
Secondly, I wish to express my respect for the EU's regulatory powers.
Po drugie, chciałbym wyrazić swój szacunek dla organów regulacyjnych UE.
my (aussi: her, his, your, its)
Firstly, of course, I should like to share with you my profound concern about the situation.
Po pierwsze, oczywiście powinienem podzielić się z państwem swoją wielką obawą dotyczącą tej sytuacji.
I also wish to put on record my fullest solidarity with the Japanese people.
Pragnę również wyrazić swoją pełną solidarność z mieszkańcami Japonii.
And actually, my work took me to many countries because I used my work to fill my curiosity.
. ~~~ Wykorzystywałam ją, by zaspokoić swoją ciekawość.
PL

my {pronom}

volume_up
my
To my dzierżymy władzę ustawodawczą i my delegujemy owe uprawnienia Komisji.
We are the ones with the legislative power and we delegate these powers to the Commission.
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
Mogę sobie wyobrazić, bo my również, my, posłowie indywidualni.
This I can imagine, as we had to too, we individual MEPs.

Exemples d'usage pour « my » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe European Union has, in my opinion, an historical responsibility in this area.
Unia Europejska ponosi moim zdaniem historyczną odpowiedzialność w tym zakresie.
EnglishIt was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
Odnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.
EnglishHowever, in my opinion, this is not so clearly reflected in the work programme.
Moim jednak zdaniem nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w programie prac.
EnglishMadam President, my congratulations to the rapporteur and to other colleagues.
Pani przewodnicząca! Gratuluję sprawozdawcy i innym koleżankom i kolegom posłom.
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishOn a personal level, I have, for 36 years of my career, defended privacy rights.
Osobiście, przez 36 lat mojej kariery zawodowej broniłem prawa do prywatności.
EnglishThese are, in my view, the two measures for which Europe must steadfastly press.
Uważam, że to właśnie są dwie drogi, którymi Europa powinna niewzruszenie podążać.
EnglishThis in my opinion starts with clear, understandable information for citizens.
Moim zdaniem, zaczyna się ona od jasnych, zrozumiałych informacji dla obywateli.
EnglishI thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
Dziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
English(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
(FR) Panie przewodniczący! Moim zdaniem ta debata dotyczy trzech istotnych kwestii.
EnglishIn my opinion, that is an unacceptable situation for this highly sensitive matter.
Moim zdaniem taka sytuacja jest nie do przyjęcia w tak wysoce delikatnej materii.
EnglishIn my opinion, we have been far too soft in our action on this dossier up to now.
Uważam, że byliśmy zbyt łagodni w naszym dotychczasowym podejściu do tego dossier.
EnglishMy final point is that we have no vision for a new energy policy for Croatia.
Ostatnia sprawa to brak naszej wizji nowej polityki energetycznej dla Chorwacji.
EnglishI have been concerned about climate change throughout my 10year career as an MEP.
Przez 10 lat mojej kariery posła do PE zajmowałam się kwestiami zmian klimatu.
EnglishMy covenant will I not break, Nor alter the thing that is gone out of my lips.
Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.
EnglishBut he, desiring to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor?
A on chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: I któż jest mi bliźni?
EnglishAnd with the wisdom of my Stanford degree, I said, "Pierre, what a stupid idea."
Mając wiedzę wyniesioną ze Stanford, powiedziałem mu: "Pierre, co za głupi pomysł".
EnglishI've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.
Spędziłam całe życie na próbach bycia sobą a jednocześnie dopasowaną do innych.
EnglishI am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.
Trzymam kciuki, aby taka konkluzja pojawiła się w trakcie zbliżających się rozmów.
EnglishIn my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.