« my German » traduction en polonais

EN

« my German » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « my German » employé en contexte.

Traductions similaires pour « my German » en polonais

my pronom
German substantif
German adjectif

Exemples d'usage pour « my German » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI was assigned to teach two of my classmates German.
Przydzielono mi zadanie nauczenia języka niemieckiego dwóch kolegów z klasy.
EnglishTo my German fellow Member who mentioned Sweden I can say nothing except that I agree that it is not good.
Mojemu koledze z Niemiec, który wspomniał o Szwecji mogę powiedzieć tylko tyle, że zgadzam się, że nie jest to dobre.
EnglishThere are also some points in my own German constitution that I do not fully agree with, likewise the French constitution.
W niemieckiej konstytucji jest kilka punktów, z którymi się nie zgadzam, tak samo jak we francuskiej.
EnglishThis was partially a linguistic issue (my German was not so good back then), but above all it was a difference in culture.
Pracownicy myśleli: „Dlaczego mam przyjmować polecenia od kogoś innego, a nie od mojego przełożonego?”
EnglishI have already submitted an appeal and now I am asking my fellow German Members to look into this matter at home in Germany.
Złożyłam już stosowny wniosek, a teraz proszę moich niemieckich kolegów posłów do PE, aby przyjrzeli się tej sprawie w Niemczech.
English. - (FR) I voted in favour of the own-initiative report by my German colleague Mr von Wogau on space and security.
na piśmie. - (FR) Głosowałem za sprawozdaniem z inicjatywy własnej mojego kolegi pana von Wogau w sprawie przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa.
EnglishEqually, my fellow German Members, for several decades, many European countries have been striving to put an end to what is an unsustainable industry.
Podobnie, Szanowni Koledzy z Niemiec, od kilku dziesięcioleci wiele europejskich krajów walczy o zlikwidowanie tej nierentownej branży.
EnglishI never thought my German colleagues would be much more conservative (with a small 'c', as in 'resistant to change') than myself.
Nigdy nie pomyślałbym, że moi niemieccy koledzy mogą być znacznie bardziej konserwatywni (pisane małą literą, jak w stwierdzeniu "kontestujący zmianę”) ode mnie.
EnglishThis pronouncement was made by a State Secretary in the German Ministry of the Environment, Mr Machnik, who is no doubt known to my German colleagues.
Autorem tej wypowiedzi jest sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Ochrony Środowiska, pan Machnik, bez wątpienia znany moim niemieckim kolegom.
EnglishI voted in favour of the own-initiative report by my excellent German colleague Mrs Pack on the Bologna Process and student mobility.
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania z własnej inicjatywy mojej znakomitej niemieckiej koleżanki, pani poseł Pack, w sprawie procesu bolońskiego i mobilności studentów.
EnglishI would just like to say one thing to you: I live on a border, in my case the German-Dutch-Belgian border between Aachen, Maastricht and Lüttich.
Chciałbym tylko powiedzieć Pani jedną rzecz: Mieszkam na granicy, w moim przypadku na granicy niemiecko-holendersko-belgijskiej pomiędzy Akwizgranem, Maastricht i Liège.
English. - (FR) I voted in favour of the advisory report by my German colleague Elisabeth Jeggle on the increase in milk quotas from 1 April 2008.
na piśmie. - (FR) Głosowałem za sprawozdaniem doradczym autorstwa niemieckiej koleżanki - pani poseł Elisabeth Jeggle na temat zwiększenia kwot mlecznych od 1 kwietnia 2008 r.

Autres mots

English
  • my German