« new » traduction en polonais

EN

« new » en polonais

EN

new {adjectif}

volume_up
We have new supervisory powers, new rights to information and new powers of initiative.
Mamy nowe uprawnienia nadzorcze, nowe prawa do informacji i nowe prawo inicjatywy.
This will bring new jobs, create new services and attract new investment to Europe.
Przyniesie to nowe miejsca pracy, stworzy nowe usługi i przyciągnie do Europy nowe inwestycje.
By removing barriers to trade and building new bridges we create new opportunities.
Usuwając bariery handlowe i budując nowe mosty, tworzymy nowe sposobności.
I believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.
Uważam, że nowy ład przyniósł ze sobą nowy globalny chaos ekonomiczny.
And we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.
Inicjując ambitny nowy cykl, nadaliśmy strategii lizbońskiej nowy impet.
Now, what happens when you choose "New?" Do you get a new blank document?
Teraz, co się dzieje, gdy wybieracie "Nowy"? ~~~ Dostajecie nowy, pusty dokument?
new (aussi: another)
Next year, a new Parliament will be elected and there will be a new Commission.
W przyszłym roku zostanie wybrany nowy Parlament i zostanie powołana nowa Komisja.
Well, new technology brings new challenges: considerable economic challenges.
Nowa technologia niesie nowe wyzwania, poważne wyzwania gospodarcze.
New partners and adoptive children are also to be included in the new definition.
Nowa definicja ma też objąć nowych partnerów i adoptowane dzieci.
new (aussi: unused)

Synonymes anglais de « new »

new

Exemples d'usage pour « new » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFirstly, it is important to react in good time to prepare for the new situation.
Po pierwsze, przygotowania do nowej sytuacji należy poczynić w odpowiednim czasie.
English(DE) Mr President, I would like to welcome Baroness Ashton to her new position.
(DE) Panie przewodniczący! Pragnę powitać baronessę Ashton na nowym stanowisku.
EnglishThe new directive treats healthcare as a piece of commercially tradeable goods.
W nowej dyrektywie traktuje się opiekę zdrowotną jako jeden z towarów handlowych.
EnglishDo citizens identify with the Basic Law, especially in the new federal states?
Czy obywatele – szczególnie ci z nowych landów - identyfikują się z konstytucją?
EnglishDrawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
Zredagowanie nowej konstytucji będzie w tym względzie pierwszym ważnym testem.
EnglishBefore your first injection with a new FlexPen you must resuspend the insulin:
Przed pierwszym u yciem wstrzykiwacza FlexPen, nale y dokładnie wymiesza insulin.
EnglishBristol-Myers Squibb Company 6000 Thompson Road, East Syracuse New York 13057 USA
Bristol- Myers Squibb Company 6000 Thompson Road, East Syracuse New York 13057 USA
EnglishA new European Commission takes office with José Manuel Barroso as its President.
Komisja Europejska rozpoczyna urzędowanie pod przewodnictwem José Manuela Barroso.
Englishto 20] additional patients being prevented from experiencing a new ischaemic event.
do 20 ] dodatkowych pacjentów przed wystąpieniem nowego incydentu niedokrwienia.
EnglishWe expect the new Commission to restructure the Posting of Workers Directive.
Od nowej Komisji oczekujemy zmiany dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.
EnglishI wish the new European Commission every success and good luck for the future.
Życzę nowej Komisji Europejskiej wszelkich sukcesów i powodzenia w przyszłości.
EnglishMy final point is that we have no vision for a new energy policy for Croatia.
Ostatnia sprawa to brak naszej wizji nowej polityki energetycznej dla Chorwacji.
EnglishDid that require, as an architect, a new way of thinking about what you were doing?
Czy wymagało to od ciebie jako architekta nowego podejścia do wykonywanej pracy?
EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Oceny skutków należy przeprowadzać systematycznie w odniesieniu do nowych przepisów.
EnglishIt has helped to open a new chapter in the history of European Union success.
Przyczyniła się do otwarcia nowego rozdziału w procesie budowy Unii Europejskiej.
EnglishLadies and gentlemen, this is a reluctant admission but Bulgaria is a new country.
Niechętnie się do tego przyznajemy, ale Bułgaria jest nowym państwem członkowskim.
EnglishAnd I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.
I znalazłem kogoś z New York Timesa. ~~~ Przyparłem go do muru i przyszpliliłem.
EnglishThe amendments proposed today are aimed at fully implementing the new regulation.
Proponowane dziś poprawki mają na celu pełne wdrożenie nowego rozporządzenia.
EnglishBringing new products onto the market is a long and always expensive process.
Wprowadzanie nowych produktów do obrotu jest długim i zawsze kosztownym procesem.
EnglishThe new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
Nowi członkowie są teraz w stanie zapewnić właściwe bezpieczeństwo wspólnej strefy.