« odd » traduction en polonais

EN

« odd » en polonais

volume_up
odd {adj.}
volume_up
odds {substantif}

EN odd
volume_up
{adjectif}

The lack of reports from Spain and France is particularly odd in this regard.
Brak zgłoszeń z Hiszpanii i Francji jest szczególnie dziwny w tym względzie.
Such an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
Moim zdaniem taka postawa jest niezwykle dziwna i proszę, aby to wyraźnie zanotować.
The distinction between developed and developing countries strikes me as odd.
Rozróżnienie między krajami uprzemysłowionymi i rozwijającymi się wydaje mi się dziwne.
odd (aussi: odd (number))
Nieparzysty plus nieparzysty daje parzysty.
This means that only lines with odd numbers are scanned on the first pass, and the even-numbered lines are scanned on the next.
Oznacza to, że tylko linie nieparzyste są skanowane w pierwszym przebiegu, a parzyste linie są skanowane w kolejnym.
Gdzie jest pozostałe sześćdziesiąt kilka procent?
That is odd, because in other cases the point is specifically made that the Neighbourhood Policy and the enlargement process must remain distinct from one another.
To ciekawe, zwłaszcza że w pozostałych wypadkach jasno stwierdzono, że polityka sąsiedztwa powinna zostać oddzielona od procesu rozszerzenia.
Naszym zdaniem to osobliwe, że Ukraina jest krajem tranzytowym.
This is a really odd one. ~~~ This is Ferroplasma.
Ferroplasma też jest osobliwa.
Mr Leinen is one of the fathers of this Regulation and a tireless defender of political parties, with whom I have shared the odd battle to secure agreements, one might say.
Pan poseł Leinen jest jednym z ojców tego rozporządzenia i niestrudzonym obrońcą partii politycznych, z którym wspólnie prowadziłem osobliwą walkę o uzyskanie porozumień.
volume_up
dziwaczny {adj. m.}
I find that to be a rather odd conclusion and do not believe it to be the case.
Ten wniosek wydaje mi się dość dziwaczny i nie wierzę, aby tak było.
And so it's funny to me that these interesting, odd bedfellows have one thing in common: they don't listen to little girls.
I wydaje mi się to zabawne, że ci dwaj dziwaczni ziomkowie mają ze sobą coś wspólnego. ~~~ Nie słuchają małych dziewczynek.
In 2006 they brought together high school students and college students and started to build these little odd creatures.
W 2006 r. zgromadzili licealistów i studentów i zaczęli tworzyć te małe dziwaczne kreatury.
odd (aussi: curious, bizarre)
volume_up
kuriozalny {adj. m.}
odd (aussi: mismatched)

Exemples d'usage pour « odd » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishSuch an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
Moim zdaniem taka postawa jest niezwykle dziwna i proszę, aby to wyraźnie zanotować.
EnglishI have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
Pozwoliłem sobie poczynić dziś jedną więcej uwagę, ponieważ nie brakuje nam czasu.
EnglishThe distinction between developed and developing countries strikes me as odd.
Rozróżnienie między krajami uprzemysłowionymi i rozwijającymi się wydaje mi się dziwne.
EnglishThere was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
Było tu i ówdzie kilka osobliwych dysonansów, lecz gdzież ich nie ma?
EnglishI find it odd to hear comments like that made here in the European Parliament.
Takie komentarze wydają mi się bardzo niewskazane tutaj, w Izbie Parlamentu Europejskiego.
EnglishI therefore find it very odd that any such possibility can be accepted.
Uważam więc za bardzo dziwne, że można dopuścić jakąkolwiek taką możliwość.
EnglishThe odd one out is an astronomer, and I am one of that strange breed.
Brakującą osobą będzie astronom; do tego dziwnego gatunku należę właśnie ja.
EnglishHampels Fluchten is not only an odd, very well told novel, but also a daring book.
Hampels Fluchten to bardzo dobrze opowiedziana i śmiała historia.
EnglishIt is truly odd for the European Commission to be tabling this proposal for a postponement.
Naprawdę zdumiewającym jest, że Komisja Europejska przedkłada taki wniosek o opóźnienie.
EnglishNone of this open-to-chapter-seven-and-do-all-the-odd-problem-sets.
Żadnego tam "otwórzcie książkę i zróbcie ćwiczenia z rozdziału siódmego".
EnglishI have two cellphones, so this going to be very odd, if it works.
Mam tu dwie komórki, więc jeśli się uda to będzie niespodzianka.
Englishand thou shalt give the money, wherewith the odd number of them is redeemed, unto Aaron and to his sons.
I oddasz te pieniądze Aaronowi i synom jego za okup onych, którzy zbywają nad liczbę ich.
EnglishAnd when I started designing, I discovered an odd thing about myself.
Kiedy zacząłem projektować, odkryłem dziwną rzecz o sobie.
EnglishAnd I said, "Well it's odd that you've learned of this as a noble kind of pursuit, but yeah, I know those guys."
"Dziwi mnie, że uważasz to za coś szlachetnego, ale tak, znam tych facetów".
EnglishWell, I have to tell you something very odd, and that is that being exposed to low oxygen does not always kill.
Zacząłem myśleć, czy nie udałoby się jakoś powtórzyć tego, co przytrafiło się narciarce.
EnglishIt is very odd that it should be weak on these matters.
Jest bardzo dziwne, że w tych sprawach wykazuje się taką słabość.
EnglishAnd I left everything and went for a long series of odd jobs.
Rzuciłam wszystko i podjęłam się całej serii dziwnych prac.
EnglishThat is why it is rather odd that Ireland should now promptly have to vote once again on exactly the same treaty.
Dlatego dziwne jest, że Irlandia powinna teraz znowu szybko głosować nad tym samym traktatem.
EnglishMr President, during this economic crisis something very odd happened on the way to the forum, as they used to say.
Panie przewodniczący! Podczas trwającego kryzysu gospodarczego stało się coś bardzo dziwnego.