« once » traduction en polonais

EN

« once » en polonais

volume_up
once {conj.}
PL

EN once
volume_up
{adverbe}

once
volume_up
raz {adv.}
mg (30 ml) once daily 400 mg (20 ml) once daily 200 mg (10 ml) once daily
mg (30 ml) raz na dobę 400 mg (20 ml) raz na dobę 200 mg (10 ml) raz na dobę
Usual dose 5 mg once a day 7.5 mg once a day 10 mg once a day.
Zazwyczaj stosowana dawka 5 mg raz na dobę 7, 5 mg raz na dobę 10 mg raz na dobę.
mg once daily 45 mg once daily 60 mg once daily 75 mg once daily
mg jeden raz na dobę 45 mg jeden raz na dobę 60 mg jeden raz na dobę 75 mg jeden raz na dobę
So capabilities that were once restricted are now available to everyone.
Więc możliwości, które kiedyś były zarezerwowane są dostępne dla wszystkich.
Someone once said that politics is, of course, "showbiz for ugly people."
Ktoś kiedyś powiedział, że "polityka to showbiznes dla brzydkich ludzi."
Somebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.
Ktoś powiedział kiedyś: "Kiedy słyszę słowo "kultura", sięgam po pistolet”.
Quarries once made the nature, and sometimes we took this and we transformed.
Kamieniołomy, niegdyś wydarte naturze, w pewnym momencie wzięliśmy je i odmieniliśmy.
What was once our mother Earth we now regard with suspicion.
Do tego, co niegdyś zwaliśmy naszą Matką Ziemią, dziś podchodzimy podejrzliwie.
The country was once part of the Austro-Hungarian Empire.
Kraj ten był niegdyś częścią Austro-Węgier.
once (aussi: on occasion)
Madam President, Dr Johnson was once asked what advice he would give to a young couple contemplating marriage.
Pewnego razu Samuel Johnson został zapytany o to, jakiej rady udzieliłby młodej parze rozważającej wstąpienie w związek małżeński.
(Laughter) Once, when my daughter Paula was in her twenties, she said to me that feminism was dated, that I should move on.
(Śmiech) Pewnego razu, gdy moja córka Paula mając dwadzieścia kilka lat, powiedziała mi, że feminizm jest przestarzały i że powinnam iść z duchem czasu.
It's funny, my wife, Daisy, whose family is littered with schizophrenics -- and I mean littered with them -- once said to me, "Chris, I already have a brother who thinks he's God.
Pewnego razu moja żona Daisy, która ma w rodzinie zatrzęsienie schizofreników, powiedziała mi: "Chris, mam już brata, który myśli, że jest Bogiem".
once
Statement will be printed only once on the package item)
(Komentarz – polecenie będzie wydrukowane jednokrotnie na opakowaniu)
The rubber stopper should never be pierced more than once.
W żadnym wypadku nie należy przekłuwać gumowej zatyczki więcej niż jednokrotnie.
For the purpose of ambulatory use, Nespo may be removed from storage once for a maximum single in
W warunkach leczenia ambulatoryjnego po wyjęciu z lodówki Nespo może być jednokrotnie od
once
mg once daily 45 mg once daily 60 mg once daily 75 mg once daily
mg jeden raz na dobę 45 mg jeden raz na dobę 60 mg jeden raz na dobę 75 mg jeden raz na dobę
Factor IX products rarely require to be administered more than once daily.
Produkty czynnika IX rzadko wymagają podawania częściej niż jeden raz dziennie.
The pre-filled syringe will be used once and then thrown away.
Strzykawka zostanie użyta tylko jeden raz a następnie wyrzucona.
once
Each daily dose of atorvastatin is given all at once and may be given at any time of day with or without food.
Dawkę dobową atorwastatyny podaje się jednorazowo o dowolnej porze, niezależnie od posiłków.
Pomocy udziela się jednorazowo.
If you forget to take Gliolan This medicine is given once only at the day of surgery, 2-4 hours before start of anesthesia.
Pominięcie zastosowania leku Gliolan Lek jest podawany jednorazowo w dniu operacji, na 2- 4 godziny przed rozpoczęciem znieczulenia.

Synonymes anglais de « once »

once

Exemples d'usage pour « once » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
EnglishOnce withdrawn from vial into syringe, suspension should be used immediately.
godziny Po pobraniu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.
EnglishAt this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
W tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o zaakceptowanie tej koncepcji.
EnglishOnce again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
Ponownie powtarzam Komisji, że obecne poprawki stanowią jedynie dostosowanie.
EnglishFrom week four onwards, the recommended maintenance dose is 20 mg once a day.
Począwszy od czwartego tygodnia zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę.
EnglishDo not touch the tops of the vials once they have been cleaned with alcohol swabs.
Nie należy dotykać korka fiolki, jeśli został on już przemyty wacikiem z alkoholem.
EnglishOnce again, therefore, this is not a time for pointing the finger at Italy.
Ponownie chcę więc podkreślić, że to nie jest moment, aby grozić Włochom palcem.
EnglishOnce your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.
Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.
EnglishOnce you’ve clicked one of these options, you can sort your selection even more:
Po kliknięciu jednej z tych opcji można dalej posortować wybrane elementy:.
EnglishFor my Group, I would like to highlight and underline the key points once again.
W imieniu mojej grupy chciałbym ponownie wyróżnić i podkreślić najważniejsze kwestie.
Englishori Once opened, the product may be stored for a maximum of 28 days at 2ºC – 8ºC.
Po otwarciu przechowywać w temperaturze 2°C– 8°C, nie dłużej niż 28 dni. od
EnglishSteroids may be discontinued as appropriate, once dose escalation has been achieved.
Można zaprzestać przyjmowania steroidów po osiągnięciu największej dawki produktu.
EnglishAtriance is stable for up to 8 hours at up to 30°C once the vial is opened.
Po otwarciu fiolki lek Atriance jest stabilny do 8 godzin w temperaturze do 30ºC.
EnglishAt the same time, I expect that the Council will also assess its positions once again.
Jednocześnie oczekuję, że również Rada dokona ponownej oceny swojego stanowiska.
EnglishOnce again, however, we would like to criticise the delays in mobilising the fund.
Ponownie chcielibyśmy jednak skrytykować opóźnienia w uruchamianiu funduszu.
EnglishOnce you find a single spammy profile, make it simple to remove any others.
Znalezienie jednego profilu ze spamem ułatwia usunięcie wszystkich pozostałych.
EnglishPatients can inject themselves once they have been trained appropriately.
Po odpowiednim przeszkoleniu pacjenci mogą samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia.
EnglishPetitions, once registered, shall as general rule become public documents.
W momencie wpisania do rejestru petycje stają się zasadniczo dokumentami jawnymi.
EnglishOnce the system has been introduced, a number of reporting requirements will be removed.
Po wprowadzeniu systemu wyeliminuje się szereg wymogów dotyczących raportowania.
EnglishBut once you see it, like you guys in the front row, all right, yeah, OK.
Kiedy jednak to zobaczycie, jak osoby siedzące w pierwszych rzędach, mam rację?