« operation » traduction en polonais

EN

« operation » en polonais

volume_up
operation {substantif}

EN operation
volume_up
{substantif}

1. général

operation (aussi: surgical intervention)
The Operation ATALANTA, the EU's first naval operation, will soon celebrate its anniversary.
Operacja ATALANTA, pierwsza morska operacja UE, wkrótce obchodzić będzie rocznicę.
However, the so-called rescue operation also has some absurd elements.
Jednakże tak zwana operacja pomocowa ma również pewne elementy absurdalne.
That operation is clearly inadequate, however, and must be strengthened.
Operacja ta oczywiście nie spełnia wszystkich wymogów i należy ją wzmocnić.
operation (aussi: act, action)
Organisation and operation of the Publications Office of the European Union (
Organizacja i działanie Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (
A built-in tampering alarm will notify the operator if the camera’s operation is disrupted.
Wbudowany alarm poinformuje operatora jeśli działanie kamery zostanie zakłócone.
The functionality provides increased system reliability and safeguards system operation.
Funkcjonalność zapewnia większą niezawodność systemu i działanie systemu zabezpieczeń.
operation (aussi: activity)
There is scarcely any scrutiny of their activities or operation.
Ich działalność bądź funkcjonowanie nie podlega prawie żadnej kontroli.
Their operation, however, is less regulated than the banking system.
Ich działalność jednak podlega słabszej regulacji niż system bankowy.
In principle, it was supposed to improve the operation of the European Union.
Z założenia miał on usprawnić działalność Unii Europejskiej.
operation (aussi: attendance, care, handling, headcount)
obsługa urządzeń biurowych
Employ mobile transaction systems for queue-busting in retail operations.
Przenośne systemy obsługi transakcji pomagają wyeliminować kolejki w punktach sprzedaży detalicznej.
China Merchants BankCommercial bank enhances customer service, optimises productivity and reduces total cost of operations.
China Merchants BankKomercyjny bank udoskonala obsługę klienta, zwiększa wydajność i zmniejsza koszty pracy.
operation
volume_up
eksploatacja {f} (urządzeń, sprzętu)
The reactors met all the criteria for safe operation.
Reaktory spełniały wszystkie kryteria bezpiecznej eksploatacji.
These studies should precede the construction and operation of, for example, deep coking coal mines with a methane problem.
Winny one poprzedzić budowę i eksploatację np. zametanowanych głębinowych kopalń węgla koksowego.
Finally, the third area that I consider important is the safety of operation of hydrogen vehicles.
Wreszcie trzeci obszar, ważny dla mnie, to jest bezpieczeństwo eksploatacji pojazdów wodorowych.
operation (aussi: dealings, rigamorole)

2. Médecine

operation (aussi: surgery, op)
The Operation ATALANTA, the EU's first naval operation, will soon celebrate its anniversary.
Operacja ATALANTA, pierwsza morska operacja UE, wkrótce obchodzić będzie rocznicę.
However, the so-called rescue operation also has some absurd elements.
Jednakże tak zwana operacja pomocowa ma również pewne elementy absurdalne.
That operation is clearly inadequate, however, and must be strengthened.
Operacja ta oczywiście nie spełnia wszystkich wymogów i należy ją wzmocnić.
operation (aussi: surgery)
If you are going to have surgery, or if you had an operation recently.
Jeżeli planuje się zabieg chirurgiczny lub niedawno przeprowadzono operację.
if you are going to have an operation, if you have had major surgery within the last 28 days or if
gdy planowany jest u pacjenta zabieg chirurgiczny lub jeśli pacjent miał większy zabieg
Xigris should not be used if you have a less severe form of sepsis (only one organ failure) and have recently had a surgical operation.
Nie należy stosować leku Xigris w przypadku mniej ciężkich postaci sepsy (niewydolność tylko jednego narządu) oraz u pacjentów, którzy niedawno przeszli zabieg chirurgiczny.

Exemples d'usage pour « operation » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe first dose should be given within 24 hours after the transplant operation.
Pierwsza dawka leku powinna być podana w ciągu 24 godzin po zabiegu transplantacji.
EnglishIf you have had a major hip operation you will usually take the tablets for 5 weeks.
U pacjentów po dużej operacji stawu biodrowego leczenia trwa zwykle 5 tygodni.
EnglishIf you have had a major knee operation you will usually take the tablets for 2 weeks.
U pacjentów po dużej operacji stawu kolanowego leczenia trwa zwykle 2 tygodnie.
EnglishThese results show that IONSYS has a benefit in controlling pain after an operation.
Wyniki te pokazują skuteczność systemu IONSYS w kontrolowaniu bólu pooperacyjnego.
EnglishAnd here's the same child three weeks post-operation, with the right eye open.
Tu widać to samo dziecko trzy tygodnie po operacji, z otwartym prawym okiem.
EnglishAnalysis, programming and technical assistance for the operation of the Agency
Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji
Englishit may carry out any other financial operation linked with its objectives.
może dokonywać wszelkich innych operacji finansowych powiązanych z jego celami.
EnglishIn the case of the latter, 2007 was actually its first year of operation.
W przypadku tej ostatniej rok 2007 był w istocie pierwszym rokiem funkcjonowania.
EnglishThis means fighting piracy and therefore strengthening Operation Atalanta.
Oznacza to walkę z piractwem i w związku z tym wzmocnienie operacji "Atlanta”.
EnglishEffective legislation needs to be put in place concerning the operation of these funds.
Należy wprowadzić skuteczną legislację regulującą funkcjonowanie tych funduszy.
EnglishThe oral gel can be given 3 hours or earlier before a surgical operation.
Żel doustny można podać na 3 godziny lub wcześniej przed zabiegiem chirurgicznym.
EnglishI had a half-brother named Sean, who died in " Operation Iraqi Freedom
Miałam przyrodniego brata Sean' a, który zginął w " Operaji Wyswobodzenia Iraku. "
EnglishIt is used to speed up the recovery of your muscles after an operation.
Jest stosowany do przyspieszenia powrotu mięśni do normalnego stanu po operacji.
EnglishThe first dose will be given within 5 days following the transplant operation.
Dorośli Pierwsza dawka leku powinna być podana w ciągu 5 dni po zabiegu transplantacji.
EnglishWe had one operation where we had to coordinate it from multiple locations.
Mieliśmy jedną taką operację, którą musieliśmy koordynować z różnych miejsc.
EnglishIt is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.
Funkcjonuje ona do dziś - i służy nie tylko gromadzeniu środków własnych.
EnglishMinimum of 3 replicate analyses of one and the same sample during operation
co najmniej 3- krotnie powtórzenie analizy tej samej próbki podczas pomiaru
EnglishAn extra drop should be given 30 to 120 minutes before the operation begins.
Dodatkową kroplę należy podać 30 do 120 minut przed rozpoczęciem operacji.
EnglishRules for the operation of air services in the Community (recast) (debate)
Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (debata)
EnglishWe need to make numerous changes in view of the smooth operation of the internal market.
Musimy dokonać wielu zmian w celu sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.