« outlets » traduction en polonais

EN

« outlets » en polonais

volume_up
outlet {substantif}

EN outlets
volume_up
{pluriel}

outlets
volume_up
ujścia {f pl.}
outlets
That was cool because then I had retail outlets.
Miałem punkty sprzedaży detalicznej.
outlets
In terms of a soft landing, we need to find a long-term strategy and alternative outlets for regions such as this.
Jeśli chodzi o "miękkie lądowanie”, musimy opracować długoterminową strategię i znaleźć inne rynki zbytu dla takich regionów.
The truth is that when the principal media outlets are owned by economic and financial groups, freedom of expression and journalistic independence are not guaranteed.
Prawda jest taka, że nie można zagwarantować wolności wyrażania opinii i niezależności dziennikarzy, gdy podstawowe rynki zbytu mediów należą do grup gospodarczych i finansowych.
outlets

Exemples d'usage pour « outlets » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishRupert Murdoch owns almost 200 news outlets throughout the world.
Do Ruperta Murdocha należy ponad 200 rynków informacyjnych na całym świecie.
EnglishThere are 10 billion electrical outlets in North America alone.
W samej Ameryce Północnej jest 10 miliardów gniazdek elektrycznych.
EnglishFor SMEs and for craftspeople as a whole, it is also a very important opportunity to find new outlets.
To również bardzo ważna możliwość znalezienia nowych rynków zbytu dla MŚP i rzemieślników.
EnglishUncertainty about sales outlets for products from vaccinated animals really has to be avoided.
Naprawdę należy unikać niepewności co do możliwości zbytu dla produktów pochodzących od szczepionych zwierząt.
EnglishIt is equally important to have clear rules for tax-free sales outlets and for travellers themselves.
Równie ważne jest określenie jasnych zasad mających zastosowanie do punktów sprzedaży zwolnionych z podatku i do samych podróżnych.
EnglishIt also helps open up new market outlets and has a multiplier effect for national and private sector initiatives.
Przyczynia się też do otwierania nowych rynków zbytu i do powstawania kolejnych inicjatyw sektora krajowego i prywatnego.
EnglishThe factory concerned was only supplying something like 10 outlets, so it was a big move to make, but it was the right move to make.
Zakład ten zaopatrywał tylko około 10 placówek, tak więc podjęte działanie miało ogromny zasięg, ale należało je podjąć.
EnglishAnd as evidence that things can actually change, you can now find organic food in supermarkets, and even in fast-food outlets.
Dowodem na to, że sprawy się zmieniają jest pojawienie się jedzenia organicznego w supermarketach, a nawet w barach szybkiej obsługi.
EnglishWe would like see further steps, such as the changes to the criminal court, registration of other media outlets and NGOs in Belarus.
Oczekujemy dalszych kroków, takich jak zmiany w sądownictwie karnym, legalizacja mediów i organizacji pozarządowych na Białorusi.
EnglishThe pesticide passport will make it possible to trace, through wholesale and retail outlets, which pesticide was used when.
Za pośrednictwem punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej paszport pestycydów umożliwi śledzenie, kiedy i gdzie stosowany był dany pestycyd.
EnglishWhat we have observed is that carmakers have increasingly resorted to other forms of distribution, including manufacturer-owned outlets.
Zaobserwowaliśmy, że producenci samochodów coraz częściej uciekają się do innych form dystrybucji, w tym do punktów sprzedaży należących do producenta.
EnglishThe setting up and development of micro-enterprises, adding value to agricultural projects and seeking sales outlets for them are only a few examples.
Zakładanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, dbanie o wartość dodaną produktów rolnych oraz poszukiwanie dla nich punktów zbytu to tylko kilka przykładów.
EnglishI refer, in particular, to the control of private certification systems which are often used as a requirement for accessing large-scale distribution outlets.
Odnoszę się w szczególności do kontroli prywatnych systemów certyfikacji, które często są wykorzystywane jako warunek dostępu do ogromnych centrów dystrybucji.
EnglishThe point is that the political system must - of course always, but especially in such times - create outlets for restoring citizens' confidence in the administration, the state and unions.
Chodzi o to, że system polityczny musi - zawsze, ale najbardziej w takich czasach - stwarzać okazje do odbudowy zaufania obywateli do administracji, państwa i różnych unii.
EnglishFollowing the liberalisation of strategically important sectors (energy, telecommunications), today's economy is one of the great new investment outlets for monopolistic capital.
W związku z liberalizacją strategicznie ważnych sektorów (energia, telekomunikacja) dzisiejsza gospodarka jest dla monopolistycznego kapitału jednym z istotnych nowych ujść dla inwestycji.