« outline » traduction en polonais

EN

« outline » en polonais

volume_up
outline {substantif}

EN outline
volume_up
{substantif}

outline (aussi: adumbration, cast, schema, sketch)
This conference made it possible to trace the outline of a new partnership involving:
W wyniku konferencji wytyczono zarys nowego partnerstwa, które miałoby obejmować:
But using our new detector, we could begin to see the outline of a tumor.
Ale dzięki naszemu nowemu detektorowi, zaczął wyłaniać się zarys guza.
Mrs Fontaine gave a good outline of the strong recommendations it contains.
Poseł Fontaine przedstawiła nam przejrzysty zarys zawartych w nim zdecydowanych zaleceń.
outline (aussi: schema, scheme)
I would like the Council to be given a summary of this debate and, I hope, an outline of our votes tomorrow, which I believe will be very enlightening.
Chciałbym, aby Rada otrzymała streszczenie dzisiejszej debaty i - mam nadzieję - schemat naszego jutrzejszego głosowania, które, jak ufam, będzie bardzo pouczające.
outline (aussi: prospectus, conspectus)
outline (aussi: contour)
Zmieni się on w pusty obrys znacznika.

Synonymes anglais de « outline »

outline

Exemples d'usage pour « outline » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe three reports outline several possible directions of work in this respect.
W trzech sprawozdaniach przedstawia się kilka możliwych kierunków prac w tym zakresie.
EnglishUnfortunately, however, it does not outline the framework of a long-term Roma policy.
Niestety, nie nakreśla ona jednak ram długoterminowej polityki w stosunku do Romów.
EnglishWould the Commission please outline the action taken on this resolution?
Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, jaki dalszy bieg został nadany temu oświadczeniu?
EnglishI shall start by trying to outline our various initiatives in this area.
Spróbuję najpierw pokrótce przedstawić nasze różne inicjatywy w tej dziedzinie.
EnglishIf this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
Jeśli tak się nie stało, czy Rada może przedstawić, które kwestie nie zostały uregulowane?
EnglishThe chairs of the political groups will outline their respective positions on this issue.
Przewodniczący poszczególnych grup politycznych przedstawią swoje stanowiska w tej kwestii.
EnglishThe new directive rests on three pillars, which I should like at least to outline briefly.
Nowa dyrektywa opiera się na trzech filarach, które chciałbym przynajmniej pokrótce omówić.
EnglishWe must also create a clear and adequate credit mechanism and outline promotional initiatives.
Musimy też stworzyć odpowiedni mechanizm kredytowania i opracować inicjatywy promocyjne.
English(SK) Commissioner, thank you for providing an outline of the next steps.
(SK) Panie komisarzu! Dziękuję za przedstawienie dalszych kroków.
EnglishOur joint overall assessment is twofold and I will outline it briefly.
Nasza wspólna ocena ogólna jest dwuwymiarowa i pokrótce ją omówię.
EnglishI would like here to outline the main points of the discussion and the very first conclusions.
Chciałbym przytoczyć tutaj najważniejsze punkty dyskusji i wynikające z niej wstępne wnioski.
EnglishThank you very much for the comprehensive outline of the range of interests that were discussed.
Dziękuję bardzo za wyczerpujące przedstawienie omówionych kwestii.
EnglishThey outline core concepts for maintaining a Google-friendly website.
Wymieniono w nich podstawowe zasady umożliwiające prowadzenie witryny dobrze współpracującej z Google.
EnglishIt now falls to me to outline the GUE/NGL view.
W takiej sytuacji obowiązek przestawienia stanowiska GUE/NGL spada zatem na mnie.
EnglishThe first example of this is going to be an outline for supporting developing energy networks in Europe.
Pierwszym tego przykładem będzie projekt wspierający rozwój sieci energetycznych w Europie.
EnglishHowever, at this moment, it is quite important that I should outline to you the most relevant considerations.
W chwili obecnej istotne jest jednak przedstawienie państwu najważniejszych okoliczności.
EnglishThat is a brief outline of the goals of this proposal, for which Mr Stockmann is the rapporteur.
Jest to krótkie przedstawienie celów tego wniosku, w przypadku którego sprawozdawcą jest pan Stockmann.
EnglishMaybe the Commissioner might outline the timescale when a decision will be made by the Commission on this matter.
Może komisarz nakreśli ramy czasowe, w jakich Komisja udzieli odpowiedzi w tej kwestii.
EnglishI would like briefly to outline the key points of the Committee on Agriculture and Rural Development's opinion.
Pragnę pokrótce przedstawić główne punkty zawarte w opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
EnglishCould the Council outline the nature of these discussions?
Czy Rada może przedstawić w zarysie charakter tych rozmów?