« to pay back » traduction en polonais

EN

« to pay back » en polonais

EN to pay back
volume_up
{verbe}

to pay back (aussi: to repay)
to pay back (aussi: to pay in full)
volume_up
spłacić {v. per.}
Those that have progressed at the expense of others should pay back their debt without delay.
Te, które rozwinęły się kosztem innych, powinny niezwłocznie spłacić swój dług.
If Member States have to pay back the money, they will only fund the projects that they really need.
Jeżeli państwa członkowskie będą musiały spłacić otrzymane środki, wówczas będą dofinansowywać jedynie projekty, których naprawdę potrzebują.

Traductions similaires pour « to pay back » en polonais

pay substantif
to pay verbe
back substantif
back adjectif
Polish
back adverbe
back
Polish
to back verbe

Exemples d'usage pour « to pay back » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThey contribute enormously to society and society must find a way to pay them back.
Kobiety wnoszą ogromny wkład w społeczeństwo i społeczeństwo musi znaleźć sposób, aby im się odwdzięczyć.
EnglishHere are your pay books back..... which he has signed.
Zwracam wam książeczki wojskowe..... podpisane przez Premiera.
EnglishThe company did not succeed, and he couldn't pay the money back, and I was the guarantor of the note.
Firma nie wypaliła, a on sam nie był w stanie zwrócić tej kwoty, a ja przecież żyrowałem jego pożyczkę.
EnglishThese are decisive, especially when they have to pay back loans at a time of economic stagnation.
Mają one kluczowe znaczenie, szczególnie w sytuacji gdy firmy muszą spłacać pożyczki w okresie stagnacji gospodarczej.
EnglishThe low public debt credit rating has made it impossible, therefore, to obtain loans to pay back the debt.
Z powodu niskiego ratingu w związku z długiem publicznym uzyskanie pożyczek na spłatę zadłużenia stało się niemożliwe.
EnglishFor example, is it prepared to ask the countries that should never have spent the money to pay it back?
Czy na przykład jest gotowa wystąpić do krajów, które nigdy tych pieniędzy nie powinny były wydać, aby je wpłaciły z powrotem?
EnglishBanks should do more than simply pay back that cash: they should repair the damage they have done to wider society.
Banki powinny zrobić coś więcej niż tylko zwrócić te pieniądze: powinny naprawić także szkody, które wyrządziły ogółowi społeczeństwa.
EnglishSecondly, where errors have been made in the management of European funds, every state must pay the money back to the Commission.
Po drugie, jeżeli w zarządzaniu funduszami europejskimi popełniono błędy, to każde państwo musi zwrócić środki do Komisji.
EnglishSo everybody got an envelope with all the money for the experiment, and we told them that at the end, we asked them to pay us back the money they didn't make. ~~~ OK?
Pod koniec eksperymentu prosiliśmy o oddanie sumy, której nie zarobili.
EnglishThey're most often sold to people, and people then wind up in debt and have to pay back the debt, and sometimes have to sell their property in order to pay back the debt.
Często są ludziom sprzedawane i w rezultacie popadają w długi, które potem muszą spłacać.
EnglishI promise we'll pay you back.
EnglishAfter five years, we will know whether it is working and then this credit rating foundation will also have to pay back the funds that it has received.
Po pięciu latach będziemy wiedzieć, czy agencja działa; wtedy też fundacja ratingowa będzie musiała zwrócić fundusze, które otrzymała.
EnglishThe question arises, however, of how expensive it will be to manage this investment and monitor the ability of small companies to pay the money back.
Nasuwa się jednak pytanie, ile będzie kosztować zarządzanie tego typu przedsięwzięciem oraz kontrolowanie zdolności małych przedsiębiorstw do zwrócenia długu.
EnglishAt the moment - at least in Germany - banks do not even have to pay back the debts that they have taken on and with which they are happily speculating against the euro - yes, against the euro.
Obecnie - przynajmniej w Niemczech - banki nie muszą nawet spłacać zadłużenia, które przyjęły, i którego błogo używają do spekulacji przeciwko euro - tak, przeciwko euro.