« pioneer » traduction en polonais

EN

« pioneer » en polonais

volume_up
pioneer {substantif}
PL

EN pioneer
volume_up
{substantif}

The European Union has shown itself the pioneer of action on climate change.
Unia Europejska dała się poznać jako pionier działań w dziedzinie zmian klimatycznych.
It was said that the European Union is a pioneer in the development of new technologies.
Powiedziano, że Unia Europejska jest pionierem rozwoju nowych technologii.
The European Union should be a pioneer for a new way of thinking about agriculture.
Unia Europejska powinna być pionierem nowego sposobu myślenia o rolnictwie.

Synonymes anglais de « pioneer »

pioneer

Exemples d'usage pour « pioneer » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe European Union, too, must be a pioneer in the promotion of social standards.
Unia Europejska również musi przodować w promowaniu standardów socjalnych.
EnglishThe European Union should be a pioneer for a new way of thinking about agriculture.
Unia Europejska powinna być pionierem nowego sposobu myślenia o rolnictwie.
EnglishIt was said that the European Union is a pioneer in the development of new technologies.
Powiedziano, że Unia Europejska jest pionierem rozwoju nowych technologii.
EnglishGalileo, our joint European project, was a pioneer in many respects.
Galileo, nasz wspólny europejski projekt, był pod wieloma względami projektem pionierskim.
EnglishSo I have the approach of a professional pilot with the respect of a pioneer in front of Mother Nature.
Łączę podejście profesjonalnego pilota z szacunkiem pioniera wobec matki natury.
EnglishIt is hypocritical to claim that Europe is a pioneer in the area of social responsibility.
Hipokryzją jest twierdzenie, że Europa jest pionierem w obszarze odpowiedzialność społecznej.
EnglishWe should be a global pioneer when it comes to promoting good working conditions and decent work.
Powinniśmy być światowym pionierem w propagowaniu dobrych warunków pracy i pracy godnej.
EnglishEurope must prepare its ground well and maintain its role as the pioneer on climate change.
Europa musi dobrze się przygotować i utrzymywać swoją rolę pioniera w zapobieganiu zmianom klimatu.
EnglishThe nation that pioneers the energy of the future would be the pioneer nation of the 21st century, he said.
Jak powiedział, kraj, który stanie się pionierem energii przyszłości, będzie też pionierem XXI wieku.
EnglishSince that time, under her leadership, Samraksha has been a pioneer in all fields related to HIV/AIDS.
Od tamtej pory, pod jej przewodnictwem, Samraksha stała się pionierem we wszystkich dziedzinach związanych z HIV/AIDS.
EnglishOne of them is the IPI Free Media Pioneer Award.
EnglishEurope must act as a pioneer and take charge of realistic, necessary measures on an international basis.
Europa musi przejąć rolę pioniera i wziąć odpowiedzialność za realistyczne, potrzebne działania na szczeblu międzynarodowym.
EnglishBettino Craxi was a pioneer in this regard.
English- (FR) Mr President, Europe has been a pioneer before, and it wants to continue to act as a bridgehead in Copenhagen.
- (FR) Panie przewodniczący! Europa była wcześniej pionierem, a teraz chce wciąż pełnić rolę przyczółka w Kopenhadze.
EnglishSlovenia is a pioneer of European unification.
EnglishMr Solana, we must pioneer a new path to peace, and the European Union, if necessary, must take the lead.
Panie przedstawicielu Solana, musimy wytyczyć nową drogę do pokoju, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, Unia Europejska musi przyjąć przewodnictwo.
EnglishI would like to see Slovenia, in its national interest, also act as a pioneer in connection with the accession of Croatia to the EU.
Pragnąłbym, by w swoim interesie narodowym okazała się pionierem również w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE.
EnglishI see it as a pioneer in many respects, including ERA initiatives such as joint programming.
Traktuję go jako pionierskie rozwiązanie w odniesieniu do wielu aspektów, włączając w to takie inicjatywy europejskiego obszaru badawczego, jak wspólne programowanie.
EnglishJudah Folkman, who was my mentor and who was the pioneer of the angiogenesis field, once called this "cancer without disease."
Dr Judah Folkman, który był moim mentorem, i który był pionierem w dziedzinie angiogenezy, nazwał to kiedyś "rakiem bez choroby.
EnglishTo this end, I would like to remind you that Europe, an area of democracy, was the pioneer in this fight for abolition of the death penalty.
W związku z tym chciałbym państwu przypomnieć, że Europa, która jest przestrzenią demokracji, była pionierem w walce o zniesienie kary śmierci.