EN

prompts {pluriel}

volume_up

Exemples d'usage pour « prompts » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis prompts the question as to who is in a position to provide this reasonable assurance.
To prowadzi do pytania o to, kto może dać taką wystarczającą pewność.
EnglishI believe that this prompts us to realise the value of this vegetation.
Uważam, że powinno nam to uświadomić wartość tej roślinności.
EnglishIt is, however, the crisis that prompts this urgent intervention.
To jednak właśnie kryzys przyśpiesza tę pilną interwencję.
EnglishIt is the thought of the Lithuanian workers sacrificed on the altar of globalisation that prompts me to abstain.
To myśl o litewskich pracownikach ofiarowanych na ołtarzu globalizacji skłania mnie do wstrzymania się od głosu.
EnglishAn organ deficiency sometimes prompts people to break the law and acquire organs illegally in order to save a life.
Niedobór narządów skłania niekiedy ludzi do łamania prawa i nabywania ich w nielegalny sposób, aby ratować życie.
EnglishWhat prompts a volunteer to care for others?
EnglishIt is a personal decision that prompts women, after considering the facts, to move into urban areas or stay in the villages.
Decyzja, która popycha kobiety - po rozważeniu faktów - aby przenieść się do miasta lub pozostać na wsi ma charakter osobisty.
EnglishNote: When My Location is enabled, you may see prompts asking you to share your location with specific websites.
Uwaga: przy włączonej funkcji Moja lokalizacja mogą być wyświetlane monity o udzielenie zgody na udostępnienie informacji o swojej lokalizacji konkretnym witrynom.
EnglishApplications statically declare the permissions they require, and the Android system prompts the user for consent at the time the application is installed.
Aplikacje statycznie deklarują wymagane uprawnienia, a Android pyta użytkownika o zgodę podczas instalowania tych aplikacji.
Englishyou can reactivate your account by signing in and following the prompts.
Jeśli zmienisz zdanie (a mamy nadzieję, że tak będzie), możesz ponownie aktywować konto, logując się i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
EnglishThe additional phrase 'exercising a decisive influence' prompts the question: does Lufthansa, with its 22% shareholding in Amadeus, exercise a decisive influence?
Dopisanie "mające decydujący wpływ”, powoduje pytanie: czy Lufthansa mając 22% udziałów w Amadeusie ma decydujący wpływ?
EnglishThis crisis prompts the Commission, the Council and the European Parliament to think about how the EU's budgetary resources can combat the economic downturn.
Kryzys ten skłania Komisję, Radę i Parlament Europejski do myślenia o tym, jak środki budżetowe UE mogą przeciwdziałać pogorszeniu koniunktury gospodarczej.
EnglishOnly once there is a true Euro-Mediterranean single area will there be a joint sense of belonging that prompts us to work towards the shared goal now being established.
Wspólne poczucie przynależności zachęcające do pracy nad wspólnym celem jest możliwe po ustanowieniu prawdziwego wspólnego obszaru eurośródziemnomorskiego.