« pronounced » traduction en polonais

EN

« pronounced » en polonais

EN pronounced
volume_up
{adjectif}

1. "accent, tendency, change"

pronounced (aussi: articulate, audible, clear, clear-cut)
volume_up
wyraźny {adj. m.}
At steady state the non-linearity may be more pronounced.
W stanie stacjonarnym brak liniowości może być bardziej wyraźny.
Energy security has a pronounced external dimension.
Bezpieczeństwo energetyczne ma wyraźny wymiar zewnętrzny.
Nonetheless, it is regrettable this success was not more pronounced, and more work is certainly required.
Niemniej szkoda, że sukces ten nie był bardziej wyraźny. Zdecydowanie potrzeba więcej pracy.

Synonymes anglais de « pronounced »

pronounced
English

Exemples d'usage pour « pronounced » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe effect appears to be less pronounced than in patients with 1-3 positive nodes.
Działanie lecznicze jest słabsze niż u pacjentów z 1- 3 zajętymi węzłami chłonnymi.
EnglishThe most pronounced increases were observed in patients of low body weight (< 30 kg).
Ten efekt miał największe nasilenie u pacjentów o niewielkiej masie ciała (< 30 kg).
EnglishA more pronounced glucose-lowering effect was observed in obese patients.
Bardziej nasilone działanie hipoglikemizujące obserwowano u otyłych pacjentów.
EnglishIs this blessing then pronounced upon the circumcision, or upon the uncircumcision also?
To tedy błogosławieństwo tylko na obrzezkę przychodzi, czy też na nieobrzezkę?
EnglishI probably pronounced your name wrongly and that caused the confusion.
Prawdopodobnie błędnie wymówiłam pańskie nazwisko, i stąd to nieporozumienie.
EnglishCorresponding increases in pharmacodynamic effects were more pronounced.
Odpowiednio do wzrostów tych wartości, działanie farmakodynamiczne było silniej wyrażone.
EnglishReplacement therapy in adults with pronounced growth hormone deficiency of either childhood-
Leczenie zastępcze u dorosłych z wyraźnym niedoborem hormonu wzrostu, który wystąpił w
EnglishReplacement therapy in adults with pronounced growth hormone deficiency.
Terapia zastępcza u dorosłych ze znacznym niedoborem hormonu wzrostu.
EnglishFor historical reasons, this problem is particularly pronounced in the Baltic Sea region.
Z przyczyn historycznych problem ten jest szczególnie widoczny w regionie Morza Bałtyckiego.
EnglishThe major symptom of overdose with valsartan is possibly pronounced hypotension with dizziness.
Głównym objawem przedawkowania walsartanu jest znaczne niedociśnienie z zawrotami głowy.
EnglishIn the case of pronounced hypotension, active cardiovascular support may be required.
W przypadku znacznej hipotonii może być konieczne aktywne wspomaganie układu sercowo- naczyniowego.
EnglishAfter administration of an overdose, local reactions at the injection site may be more pronounced. ke
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie r
EnglishHowever, these associations are not sufficiently pronounced to warrant dose adjustment.
Jednakże zależności te nie są wystarczająco wyrażone, aby stanowiły podstawę do zmiany dawkowania.
EnglishAfter administration of an overdose, local reactions at the injection site may be more pronounced.
W przypadku przedawkowania odczyny w miejscu wstrzyknięcia mogą być silniej wyrażone. r
EnglishNevertheless, there may be individuals with a more pronounced pharmacodynamic response.
Tym niemniej, u niektórych pacjentów, może dojść do bardziej nasilonych działań farmakodynamicznych.
EnglishIt can be pronounced on a computer. ~~~ It does something like this.
Jest to program komputerowy składający się z ciągu zer i jedynek.
EnglishIt can be compiled into this -- into zeros and ones -- and pronounced by a computer.
Ważne jest, że zaklęcie możemy zapisać stosując język wysokiego poziomu, a pisze je komputer czarodziej.
EnglishOrally administered fentanyl undergoes pronounced hepatic and intestinal first pass effects.
Po podaniu doustnym fentanyl ulega wyraźnym efektom pierwszego przejścia przez wątrobę i jelita.
EnglishBetween 800– mg and 1,000– mg dose levels, the deviation from dose– proportionality is less pronounced.
W zakresie dawek 800 - 1 000 mg, odchylenie od tej proporcjonalności było mniej zaznaczone.
EnglishHigher rufinamide doses may result in a more pronounced induction.
Stosowanie większych dawek rufinamidu może nasilać indukcję.