« to provide with » traduction en polonais

EN

« to provide with » en polonais

EN to provide with
volume_up
{verbe}

to provide with (aussi: to medicate, to patch up)

Exemples d'usage pour « to provide with » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn this respect, the Commission must provide financial support to Member States.
W zwiąkzu z tym Komisja musi zapewnić państwom członkowskim wsparcie finansowe.
EnglishThe European Union, for example, would provide EUR 13 billion in trade currency.
Przykładowo Unia Europejska byłaby źródłem 13 miliardów euro w walucie handlowej.
EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishA European text can provide for dispensations, smoking rooms and areas of freedom.
Europejski tekst może zawierać zwolnienia z zakazu, palarnie i obszary swobody.
EnglishThis enables them to obtain and provide financing on relatively favourable terms.
To pozwala im pozyskiwać środki i udzielać ich na stosunkowo korzystnych warunkach.
EnglishGoogle's goal is to provide you with results that are clear and easy to read.
Celem Google jest dostarczenie Ci zrozumiałych i łatwych do odczytania wyników.
EnglishThe text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.
EnglishThat will assuage their fears and provide them with new reasons to live together.
To uśmierzy ich lęki i da im nowe powody, by zgodnie koegzystować. Panie Komisarzu!
EnglishThe Applicant has committed to provide data from an on-going COG study AALL0434.
Wnioskodawca zobowiązał się do dostarczenia danych z trwającego badania COG AALL0434.
EnglishThis is why the Commission proposed to provide them with financial support.
Z tego właśnie względu Komisja zaproponowała udzielenie im wsparcia finansowego.
EnglishIn addition, the Treaty of Lisbon will provide us with new weapons in this regard.
Ponadto traktat lizboński dostarczy nam nowych instrumentów w tej dziedzinie.
EnglishWe also all agree that the EU must provide all possible support in this process.
Zgadzamy się również, że UE musi zapewnić wszelkie możliwe wsparcie dla tego procesu.
EnglishWhy, then, do we not give them to other companies that can provide a service?
Dlaczego więc nie przekazać ich innym firmom, które mogą zapewnić realizację usług?
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we must, of course, provide assistance to Greece.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Oczywiście musimy zapewnić Grecji pomoc.
EnglishUnfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.
Niestety opublikowane prawo wyborcze nie przewiduje uczciwych i wolnych wyborów.
EnglishOne: provide care to children who are currently being deprived of treatment.
Po pierwsze: zapewnienia opieki dzieciom, które pozbawione są możliwości leczenia.
English* We're unable to provide support beyond configuration instructions for these clients.
* Dla tych klientów możemy zaoferować jedynie instrukcje dotyczące konfiguracji.
EnglishCustomers will also have an opportunity to provide feedback about your website.
Klienci będą też mieli możliwość wyrażenia swojej opinii o Twojej witrynie.
EnglishWe continue to encourage the Member States to provide more complete figures.
Nadal zachęcamy państwa członkowskie, aby dostarczały bardziej kompletne dane.
EnglishIn the social area, it will be a relatively difficult matter to provide pensions.
W obszarze opieki społecznej stosunkowo trudnym zadaniem będzie zapewnienie emerytur.