« to receive » traduction en polonais

EN

« to receive » en polonais

EN to receive
volume_up
[received|received] {verbe}

to receive (aussi: to get, to have, to obtain, to come in for)
volume_up
otrzymać {v. per.}
This is because the child may receive some of the radioactivity.
W przeciwnym wypadku dziecko może otrzymać pewną dawkę radioaktywności.
We would like to receive an answer and also news from the Commission in this regard.
Chcielibyśmy otrzymać odpowiedź Komisji w tej sprawie.
Your doctor will decide if you should receive the vaccine DUKORAL ’
Lekarz zdecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać szczepionkę DUKORAL.
We are examining the issues around how third countries might receive former detainees.
Badamy sprawy związane z tym, w jaki sposób kraje trzecie mogłyby przyjmować byłych więźniów.
and set forth customs which it is not lawful for us to receive, or to observe, being Romans.
I opowiadają zwyczaje, których się nam nie godzi przyjmować ani zachowywać, ponieważ jesteśmy Rzymianie.
treatment for persons able to receive treatment by oral route when clinically appropriate.
kontakcie i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie.
to receive (aussi: to accept, to adopt, to co-opt, to enroll)
volume_up
przyjąć {v. per.}
And if ye are willing to receive [it,] this is Elijah, that is to come.
A jeźli chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który miał przyjść.
We can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.
Możemy wziąć przykład z prezydenta Obamy - on miał odwagę przyjąć Dalajlamę.
Individuals who receive the first dose should complete the course with Ambirix.
Osoby otrzymujące pierwszą dawkę preparatu Ambirix powinny przyjąć wszystkie dawki przewidziane w schemacie szczepienia.
to receive (aussi: to get, to cop)
volume_up
dostać {v. per.}
Don't answer yet because you'll also receive 6 other knives for barbecue.
Jeszcze nie odpowiadaj, ponieważ w komplecie dostaniesz jeszcze 6 noży do barbecue.
(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.
(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.
And in my case, when I hit send, up to 60,000 people will receive that message in a matter of seconds.
nawet 60 000 ludzi dostanie tą wiadomość w ciągu kilku sekund.
to receive (aussi: to get, to cop)
(NL) European farmers who grow tobacco should not receive a single cent from the EU for it.
(NL) Rolnicy europejscy uprawiający tytoń nie powinni dostawać za to nawet eurocenta.
Why should the new States continue to receive proportionally two or three times less than the old States?
Dlaczego w dalszym ciągu nowe kraje mają dostawać proporcjonalnie dwa, trzy razy mniej niż kraje stare?
The French motor industry can receive more government aid than the motor industry in the countries of the 'new' EU.
Francuski przemysł motoryzacyjny może dostawać pomoc rządową w większym stopniu niż przemysł motoryzacyjny w krajach "nowej Unii”.
to receive (aussi: to greet, to hail, to salute, to welcome)
It is a great pleasure for the European Parliament to receive the President of the Portuguese Republic.
Witam w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski z wielką przyjemnością wita prezydenta Republiki Portugalii.
Voting time is being suspended very briefly while we receive the Lebanese parliamentary delegation, which is observing our work and to which we of course extend a warm welcome.
Głosowanie zostaje na chwilę zawieszone, gdyż przyjmujemy parlamentarną delegację z Libanu, która obserwuje naszą pracę, i którą oczywiście ciepło witamy.
volume_up
odebrać {v. per.}
Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.
Kod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.
Since he is in prison, however, he was unable to receive it in person.
Ponieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.
Wałęsa, too, was not able to receive his Nobel Peace Prize in person, but even so, that prize was the hope of liberty to us Poles.
Wałęsa też nie mógł pojechać odebrać Nobla, ale i tak ten Nobel był dla nas Polaków nadzieją na wolność.
to receive (aussi: to copy, to reclaim)
Immigrants to Germany can receive programmes in their native tongues via satellite.
Imigranci mogą w Niemczech odbierać programy w swych językach ojczystych przez satelitę.
It's very uncomfortable to be on the receiving end of that kind of language.
Niewygodnie jest odbierać taki rodzaj języka.
. - (HU) Is the EU truly able to receive the intelligence data arriving from the United States?
. - (HU) Czy UE jest naprawdę w stanie odbierać dane wywiadowcze, które napływają ze Stanów Zjednoczonych?
to receive (aussi: to draw, to get, to have, to obtain)
volume_up
otrzymywać {v. imper.}
Authors and publishers want to receive a financial reward for their work.
Autorzy i wydawcy pragną otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie pieniężne.
Patients should receive concomitant treatment with acetylsalicylic acid.
Pacjenci powinni otrzymywać równocześnie kwas acetylosalicylowy.
In the future, these programmes should receive greater financial support.
W przyszłości programy te powinny otrzymywać większe wsparcie finansowe.

Exemples d'usage pour « to receive » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
Jak dotąd Komisja jednak nie otrzymała żadnych wniosków dotyczących tych obszarów.
EnglishWe must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
Należy zainicjować dyskusję o tym, na co UE powinna przeznaczać otrzymywane środki.
EnglishBecause if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.
Jeśli bowiem UE ma dysponować mniejszymi zasobami, to należy dokonać wyboru.
EnglishThe number of infusions you receive will depend on how you respond to the treatment.
Liczba wlewów, które pacjent otrzyma będzie zależała od odpowiedzi na leczenie.
EnglishHalf of the patients received Herceptin, while the other half did not receive it.
Połowie pacjentek podano preparat Hercaptin, natomiast drugiej połowie go nie podano.
EnglishTo receive instruction in wise dealing, In righteousness and justice and equity;
Dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;
English This right includes the possibility to receive free compulsory education.3.
    Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.3.
EnglishIf you are not present, the question falls and you will not receive an answer.'
W razie pani nieobecności, pytanie zostanie pominięte i nie otrzyma pani odpowiedzi.”
EnglishYour doctor or pharmacist will be able to decide if you should receive INTANZA.
Lekarz lub farmaceuta będą w stanie zadecydować, czy należy podać INTANZA.
EnglishWe are not there yet, and there are still some countries that do not receive refugees.
Jeszcze nie osiągnęliśmy celu, i wciąż istnieją państwa nieprzyjmujące uchodźców.
EnglishWe have a case of a journalist who died because he did not receive medical assistance.
Mamy przypadek dziennikarza, który zmarł z powodu nieudzielania pomocy medycznej.
EnglishYou will receive that next week in conjunction with Professor Monti's report.
Otrzymacie go państwo w przyszłym tygodniu łącznie ze sprawozdaniem profesora Monti.
EnglishWe receive around 5 000 requests per year and we have 80 people working on them.
5 tysięcy wniosków rocznie i mamy osiemdziesięciu pracowników, którzy się nimi zajmują.
EnglishThey have worse protection and receive worse information than the committee wanted.
Są oni gorzej chronieni i gorzej informowani niż życzyła sobie tego komisja.
EnglishThat is why we are hoping that this policy will receive definite support.
Mamy zatem nadzieję, że polityka ta będzie się cieszyła zdecydowanym poparciem.
EnglishExercise caution in patients with impaired cardiac function who receive Caelyx.
Należy zachować ostrożność stosując preparat Caelyx u pacjentów z niewydolnością serca.
EnglishIf you vote in favour, then you will receive an apology from me, Mr Lehne.
Jeżeli zagłosuje pan za ich przyjęciem, to przeproszę pana, panie pośle Lehne.
English(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.
(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.
EnglishLast week, when I personally mentioned this, I did not receive an answer.
W zeszłym tygodniu, gdy osobiście o tym wspomniałam, nie otrzymałam odpowiedzi.
EnglishAfter all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
Przecież po przystąpieniu do UE Chorwacja otrzyma około 4 miliardów euro.