« to reconcile to » traduction en polonais

EN

« to reconcile to » en polonais

PL

EN to reconcile to
volume_up
{verbe}

to reconcile to
Supporting women as they reconcile their working and family conditions is one of the biggest challenges of modern times.
Pomoc kobietom, które starają się godzić swe uwarunkowania zawodowe z rodzinnymi, jest jednym z największych wyzwań współczesności.
These are specific examples of measures which will make it easier to reconcile work and family life.
To są właśnie przykłady działań, które ułatwią godzenie pracy zawodowej i życia rodzinnego.
Yet female workers encounter a range of obstacles in their working activities, having to reconcile their working life with family life.
Mimo to pracownice natrafiają w swej działalności na cały szereg przeszkód, będąc zmuszone godzić życie rodzinne z życiem zawodowym.

Traductions similaires pour « to reconcile to » en polonais

to reconcile verbe
to préposition
Polish
to conjonction

Exemples d'usage pour « to reconcile to » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThough rare, seizures may occur in dogs treated with Reconcile.
U psów leczonych lekiem Reconcile mogą rzadko występować napady drgawkowe.
EnglishHowever, try as I might, I cannot reconcile it with current events.
W żaden sposób nie mogę się pogodzić z aktualnym biegiem wydarzeń.
EnglishThe future common agricultural policy must reconcile biodiversity with agricultural subsidies.
W przyszłej wspólnej polityce rolnej trzeba pogodzić różnorodność biologiczną i dopłaty rolne.
EnglishThese are specific examples of measures which will make it easier to reconcile work and family life.
To są właśnie przykłady działań, które ułatwią godzenie pracy zawodowej i życia rodzinnego.
Englishand might reconcile them both in one body unto God through the cross, having slain the enmity thereby:
I pojednał obydwóch w jednem ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń przezeń.
EnglishReconcile tablets should not be used in dogs with epilepsy or a history of seizures.
Lek Reconcile tabletki nie powinien być stosowany u psów z padaczką lub z napadami padaczkowymi w wywiadzie.
EnglishWhat benefit has Reconcile shown during the studies?
Jakie korzyści ze stosowania preparatu Reconcile zaobserwowano w badaniach?
EnglishReconcile 16 mg chewable tablets for dogs Fluoxetine (as hydrochloride).
mg tabletki do żucia dla psów postaci chlorowodorku).
EnglishReconcile 32 mg chewable tablets for dogs Fluoxetine (as hydrochloride).
mg tabletki do żucia dla psów postaci chlorowodorku).
EnglishReconcile 64 mg chewable tablets for dogs Fluoxetine (as hydrochloride).
mg tabletki do żucia dla psów postaci chlorowodorku).
EnglishIt now falls to us to reconcile ambition and feasibility.
Spoczywa teraz na nas zadanie pogodzenia ambicji i wykonalności.
EnglishReconcile tablets may be given with or without food.
Lek Reconcile tabletki można podawać wraz z posiłkiem lub oddzielnie.
EnglishHowever, we naturally share the same objective and we obviously need to reconcile our differences of opinion.
Dążymy jednak do tego samego celu i oczywiście musimy złagodzić różnice w naszych poglądach.
EnglishThe fact is that female researchers find it more difficult to reconcile working and family life than men.
Faktem jest, że kobietom naukowcom trudniej jest pogodzić pracę z życiem rodzinnym niż mężczyznom.
EnglishIt is therefore essential to reconcile these different issues.
Dlatego konieczne jest pogodzenie tych różnych kwestii.
English(equivalent to 18.08 mg Fluoxetine hydrochloride) Reconcile
(odpowiada 18, 08 mg chlorowodorku fluoksetyny) Reconcile
English(equivalent to 36.16 mg Fluoxetine hydrochloride) Reconcile
(odpowiada 36, 16 mg chlorowodorku fluoksetyny) Reconcile
English(equivalent to 9.04 mg Fluoxetine hydrochloride) Reconcile
(odpowiada 9, 04 mg chlorowodorku fluoksetyny) Reconcile
EnglishWe should also be addressing these leaders in our attempts to reconcile the two political parties.
W ramach naszych prób pogodzenia dwóch partii politycznych powinniśmy zwrócić się również do tych przywódców.
EnglishSo let us try to reconcile both principles in a way.
Postarajmy się zatem w jakiś sposób pogodzić obie zasady.