EN to refuse
volume_up
[refused|refused] {verbe}

volume_up
odrzucić {v. per.}
Refuse silver shall men them, because Jehovah hath rejected them.
Srebrem fałszywem będą nazwani; bo ich Pan odrzucił.
After all, why should it be possible to refuse someone a loan for being homosexual, but not for being black?
W końcu, dlaczego można odrzucić czyjś wniosek kredytowy ze względu na to, że ten ktoś jest homoseksualistą, a nie na to, że ma czarny kolor skóry?
If we refuse the interim agreement, it means that we have a good base for negotiating the final agreement.
Jeżeli odrzucimy umowę tymczasową, oznacza to, że będziemy mieli dobrą podstawę do negocjowania umowy końcowej.
to refuse (aussi: to decline)
volume_up
odmówić {v. per.}
Europe must act now and refuse to accept the farce of a referendum.
Europa musi zacząć działać i odmówić zaakceptowania farsy, jaką jest to referendum.
The European Union should refuse to apply that standard.
Unia Europejska powinna odmówić stosowania tego standardu.
Up till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.
Jak dotąd instytucje miały prawo odmówić ujawnienia informacji.
to refuse (aussi: to boycott, to decline)
They will no longer be refused access and will be able to count on assistance, if needed.
Nie będzie się im dłużej odmawiać dostępu i będą mogli w razie konieczności liczyć na pomoc.
Mr Tajani, will passengers be able to choose or will they have to refuse to go through the scanners?
Czy pasażerowie będą mieli możliwość wyboru, czy będą musieli odmawiać przejścia przez urządzenie do prześwietlania?
odmawiać komuś prawa do czegoś
There are some major countries that clearly rule out this possibility and refuse to consider it.
Są pewne ważne kraje, które ewidentnie odrzucają taką możliwość i nie chcą jej rozpatrywać.
For before the child shall know to refuse the evil, and choose the good, the land whose two kings thou abhorrest shall be forsaken.
Owszem, pierwej niż będzie umiało to dziecię odrzucać złe i obierać dobre, ziemia, którą się ty brzydzisz, opuszczona będzie od dwóch królów swoich.
However, we should not refuse products originating from outside the Community, as this would violate competition and World Trade Organization rules.
Nie powinniśmy jednak odrzucać produktów pochodzących spoza Wspólnoty, ponieważ naruszałoby to zasady konkurencji i reguły Światowej Organizacji Handlu.
to refuse
volume_up
wyłamać się {v. pron. per.}
to refuse
volume_up
wyłamywać się {v. pron. imper.}
to refuse (aussi: to rebuff, to snub, to brush off)
volume_up
odtrącać {v. imper.}
to refuse (aussi: to brush off)
volume_up
odtrącić {v. per.}
to refuse (aussi: to confront, to defy, to stand up)
volume_up
przeciwstawiać się {v. pron. imper.}
to refuse
volume_up
postawić się {v. pron. per.}
to refuse
volume_up
dziękować [dziękuję|dziękowałbym] {v. imper.} [fam.] (odmawiać)
to refuse
volume_up
podziękować {v. per.} [fam.] (odmówić)
to refuse
to refuse
It is all the more surprising that the Taiwanese embassies were instructed to refuse all foreign aid.
Dlatego tym bardziej zadziwia fakt, że ambasady tajwańskie otrzymały instrukcje, by nie przyjmować pomocy zagranicznej.
to refuse
volume_up
stwiać się {v. pron. imper.}
to refuse
to refuse
volume_up
stawiać weto {v. imper.}
to refuse
volume_up
odesłać z kwitem {v. per.} [fig.]
to refuse
volume_up
odsyłać z kwitem {v. imper.} [fig.]
to refuse
volume_up
odprawić z niczym {v. per.} [fig.]
to refuse
volume_up
odprawiać z niczym {v. imper.} [fig.]
to refuse
to refuse

Exemples d'usage pour « to refuse » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Tak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.
EnglishThis applies, for instance, to Amendment 30 concerning the right to refuse night work.
Odnosi się to na przykład do poprawki 30 dotyczącej prawa do odmowy pracy nocnej.
EnglishWhat is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
Co więcej, władze krajowe i Rada odmawiają ponoszenia odpowiedzialności.
EnglishIndeed, as things stand at the moment, we refuse to grant an extension.
Rzeczywiście, tak jak rzeczy się obecnie mają, odmawiamy udzielenia absolutorium.
EnglishWe designed a network sensor, and kids would show up and refuse to leave the lab.
Zaprojektowaliśmy sieciowy sensor, a dzieci pojawiły się i nie chciały wyjść z laboratorium.
EnglishWould it be responsible to refuse to develop this system further?
Czy byłoby rzeczą odpowiedzialną, nie zgadzać się na dalszy rozwój tego systemu?
EnglishBut as this new crisis shows, it is not enough merely to remove the refuse from the streets.
Jednakże, jak pokazał ten nowy kryzys, nie wystarczy jedynie usunąć odpadów z ulic.
EnglishThat is why Parliament cannot now refuse to accept responsibility.
Właśnie dlatego Parlament nie może teraz nie wziąć za to odpowiedzialności.
EnglishI refuse to see our older people working up to their death as we saw in the 19th century.
Nie chcę patrzeć, jak ludzie starsi pracują aż do śmierci, jak to miało miejsce w XIX wieku.
EnglishSimilarly, the Commission cannot accept weakening a woman's right to refuse night work.
Komisja nie może też przystać na ograniczenie prawa kobiety do odmowy pracy w godzinach nocnych.
EnglishIt is not refusing immigration to refuse to plunder the elites of the developing world.
Odmowa pustoszenia światowych elit nie oznacza odmowy imigracji.
EnglishAnd what can be said of the Member States that refuse to endorse the Goldstone report?
I co można powiedzieć o państwach członkowskich, które odmawiają poparcia sprawozdania Goldstone'a?
EnglishThou hast made us an off-scouring and refuse in the midst of the peoples.
Za śmieci i za pomiotło położyłeś nas w pośrodku tych narodów.
EnglishNo circumstances at all were used to refuse any entry.
Dzięki temu w szkołach muzycznych pojawiło się wielu nowych, ciekawych uczniów.
EnglishThere are some major countries that clearly rule out this possibility and refuse to consider it.
Są pewne ważne kraje, które ewidentnie odrzucają taką możliwość i nie chcą jej rozpatrywać.
EnglishI would just like to mention a couple of examples: Let us consider the refuse crisis in Naples.
Pragnę podać tylko kilka przykładów. Weźmy choćby kryzys związany z wywozem śmieci w Neapolu.
EnglishThey make a midden, a pile of refuse -- mostly the husks of the seeds that they eat.
Mrówki tworzą stertę śmieci z łupin zjedzonych nasion.
EnglishHow can it be that we still have 250 members who refuse to cut their coats according to their cloth?
Jak to możliwe, że 250 posłów wciąż nie chce mierzyć sił na zamiary?
EnglishThis unemployment crisis will not disappear because we refuse to have more meetings.
Kryzys w zakresie bezrobocia nie zniknie tylko dlatego, że odmawiamy przeprowadzenia większej liczby spotkań.
EnglishWhy did it refuse to host EU observers if the elections are as democratic as it says they are?
Dlaczego nie zgodził się na przyjęcie obserwatorów UE, jeżeli wybory są tak demokratyczne, jak twierdzi?