EN samples
volume_up
{pluriel}

samples (aussi: specimens)
volume_up
próbki {f pl.}
These samples are then sent for analysis at a specialised laboratory.
Próbki te są następnie są przesyłane do analizy do specjalistycznego laboratorium.
A further 3 samples of your breath will then be taken 30 minutes later.
Kolejne 3 próbki wydychanego powietrza zostają pobrane 30 minut później.
Samples for IgG antibody will be collected at specific intervals.
Próbki do badań przeciwciał IgG będą pobierane w określonych odstępach czasu.
samples (aussi: efforts, shots, bids, trials)
volume_up
próby {f pl.}
We consider our samples to be appropriate for drawing our conclusions.
Uważamy, że wykorzystywane przez nas próby losowe są odpowiednie do tego, aby formułować wnioski.
OLAF has carried out random samples of all the funds which revealed the percentage of fraud and irregularities in these two countries to be 76%.
OLAF zbadał losowo wybrane próby w odniesieniu do wszystkich funduszy, które to próby wykazały, że odsetek nadużyć i nieprawidłowości w obu tych państwach sięga 76%.

Synonymes anglais de « sample »

sample

Exemples d'usage pour « samples » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English≤ 0.5 ‰ for breath samples varying between 1 % and 7 % CO2 -concentration
≤ 0, 5 ‰ przy próbkach oddechowych o stężeniu CO2 między 1 % a 7 % Liniowość:
EnglishThe majority of samples (89 %) were below the lower limit of quantitation (0.5 ng/ ml).
Większość próbek (89 %) wykazała wynik poniżej dolnej granicy oznaczeń (0, 5 ng/ ml).
EnglishTotal plasma tipranavir concentrations for these samples ranged from 9 to 82µM.
Całkowite stężenie w osoczu w tych próbkach wahało się od 9 do 82µM.
EnglishMr Audy asked the following question: are your samples of sufficient size?
Pan poseł Audy zadał następujące pytanie: czy wielkość prób losowych jest wystarczająca?
EnglishNo significant metabolites were detected in plasma samples after subcutaneous administration.
Po podaniu podskórnym nie wykryto w próbkach osocza żadnych istotnych metabolitów.
EnglishAll these samples have been corrected, recovered and the necessary documents provided.
Wszystkie zostały skorygowane, odnośne kwoty odzyskane i niezbędne dokumenty dostarczone.
EnglishAntibodies to infliximab cannot always be detected in serum samples.
Przeciwciała wobec infliksymabu nie zawsze są możliwe do wykrycia w próbkach surowicy.
EnglishThe other two kidney samples were below the limit of quantification (25µg/ kg).
Stężenia w pozostałych dwóch próbkach tkanki nerek były niższe od limitu oznaczalności (25µg/ kg).
EnglishAll breath samples containers should be placed back into the original packaging.
Na zakończenie opakowanie należy zamknąć pozostałą naklejką.
EnglishThere's 70,000 samples of different varieties of rice in this facility right now.
70 000 próbek różnych odmian ryżu znalazło tam swoje miejsce.
EnglishWe must make it clear that the huge improvements are based on a very lucky choice of samples.
Musimy wyraźnie podkreślić, że ogromna poprawa wynika z niezwykle szczęśliwego doboru próbek.
English. ~~~ And I'll just give you some samples of it.
Badacze głowią się nad pytaniem, czy istnieją czynniki, które mają trwały wpływ na każdy z tych sposobów?
EnglishIn Kenya, in Zambia, and a bunch of countries, there's been testing in random samples of the population.
W Kenii, Zambii i kilku innych krajach odbyło się badanie losowych próbek w populacji.
EnglishThe test starts with the collection of samples for the determination of baseline-value (00-minute-value):
Test rozpoczyna się od pobrania próbek do określenia wartości wyjściowych.
EnglishYour doctor will take regular blood samples to measure how your anaemia is responding and may
mikrogramów raz na trzy tygodnie (6, 75 mikrogramów leku Nespo na każdy kilogram masy ciała) lub po
EnglishAnalysis of urine samples found the radioactivity to be present as the intact complex.
Analiza próbek moczu pozwoliła stwierdzić, że radioaktywność była obecna w postaci nienaruszonego kompleksu.
EnglishInterferon neutralising factor assays were performed on serum samples of patients who received Viraferon in dic
Czynniki neutralizujące interferon są przeciwciałami, które neutralizują aktywność g
EnglishInterferon neutralising factor assays were performed on serum samples of patients who received Viraferon in dic
Czynniki neutralizujące interferon są przeciwciałami, które neutralizują aktywność ne
EnglishInterferon neutralising factor assays were performed on serum samples of patients who received Viraferon in
W badaniach klinicznych monitorowanych przez Schering- Plough, u pacjentów otrzymujących od
EnglishSamples in which emedastine was quantifiable ranged from 0.30 to 0.49 ng/ ml.
Stężenia emedastyny w próbkach, w których lek ten był oznaczalny, mieściły się w zakresie od 0, 30 do 0, 49 ng/ ml.