« selection » traduction en polonais

EN

« selection » en polonais

volume_up
selection {substantif}

EN selection
volume_up
{substantif}

  1. général
  2. Informatique

1. général

selection (aussi: alternative, array, assortment, choice)
For a successful installation, the selection of the correct camera is essential.
Wybór właściwej kamery jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
Selection of such centres will be based on a criterion of excellence.
Wybór takich centrów dokonywany będzie w oparciu o kryterium doskonałej jakości.
A selection of the latest legislative documents available on EUR-Lex
Wybór najnowszych dokumentów prawnych dostępnych w serwisie EUR-Lex
selection
There was natural selection for the evolution of lightly pigmented skin.
Następiła selekcja naturalna mająca na celu wyewoluowanie jasnoskórego człowieka.
The selection of embryos would represent an opening of the ethical floodgates.
Selekcja embrionów otwarłaby wrota dla nieetycznych działań.
So, natural selection will favor organisms that are more likely to cause damage.
Selekcja naturalna wybierze te, które mogą bardziej zaszkodzić.

2. Informatique

selection
volume_up
wybór {m} [inform.]
For a successful installation, the selection of the correct camera is essential.
Wybór właściwej kamery jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
Selection of such centres will be based on a criterion of excellence.
Wybór takich centrów dokonywany będzie w oparciu o kryterium doskonałej jakości.
A selection of the latest legislative documents available on EUR-Lex
Wybór najnowszych dokumentów prawnych dostępnych w serwisie EUR-Lex
selection
volume_up
zaznaczenie {n} [inform.]

Synonymes anglais de « selection »

selection

Exemples d'usage pour « selection » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishPortrait: Roberto Ciulli Productions - A selection Portrait: Roberto Ciulli
W 2005 roku rozpoczęto trzyletnią kooperację z Teatrem Państwowym w Stambule.
EnglishIt's a powerful way of solving intractable problems using natural selection.
To bardzo efektywny sposób rozwiązywania trudnych problemów za pomocą doboru naturalnego.
EnglishThe latter should play an active role in the selection and appointment of trustees.
Te ostatnie powinny odgrywać aktywną rolę w doborze i mianowaniu instytucji powierniczych.
EnglishThere is still virtually no selection of political programmes and content to choose from.
Jeżeli chodzi o programy i treści polityczne, nadal nie ma właściwie z czego wybierać.
EnglishIt is essential to make the selection and promotion processes open and transparent.
Kwestią kluczową jest uczynienie procedur rekrutacji i awansowania otwartymi i przejrzystymi.
EnglishTo copy a selection using the web clipboard menu, follow these steps:
Ponadto można skopiować zawartość na jednym komputerze, a następnie wkleić ją na innym.
EnglishThey can only cover a selection of what is on offer but perhaps you'll find an offer that suits you.
Nie dowiesz się tu wszystkiego, ale być może znajdziesz interesującą cię ofertę.
EnglishOften selection processes for professors do not have the same criteria.
Często w procesach rekrutacji profesorów stosowane są różne kryteria.
EnglishAnd when evolutionary biologists talk about design, they really mean design by natural selection.
A kiedy biolog ewolucyjny mówi o planowaniu, ma na myśli selekcję naturalną.
EnglishThe principle is you just need those three things -- variation, selection and heredity.
Podstawowa zasada mówi, że potrzebujemy tych trzech rzeczy, zmienności, doboru i dziedziczenia.
EnglishThe financial penalties are enough of an incentive to be careful in the selection of employees.
Kary finansowe stanowią dostateczną zachętę do tego, aby starannie dobierać pracowników.
EnglishThe selection of country-based quotas would not, in fact, have been a suitable or desirable solution.
Nabór personelu ze względu na kraj nie byłby rozwiązaniem ani wskazanym ani pożądanym.
EnglishHave a look at the selection of websites below and get useful information for the planning of your stay.
Zajrzyj do katalogu stron poniżej i zdobądź informacje przydatne przy planowaniu pobytu.
EnglishIrregularities were also found in staff selection procedures.
Wykryto również niedociągnięcia w procedurach naboru personelu.
EnglishSo Gary Bauer is not too far behind -- has slightly different theories about evolution and natural selection.
Jest tu więc Gary Bauer - nieco w tyle. ~~~ Ma trochę inny pogląd na ewolucję i dobór naturalny.
EnglishNote: You may need to enable cookies to ensure that your language selection doesn't change.
Uwaga: dla uzyskania pewności, że wybrany język nie zostanie zmieniony, konieczne może być włączenie plików cookie.
EnglishThe second question concerns the selection of external experts.
Druga sprawa dotyczy doboru ekspertów zewnętrznych.
EnglishEach dot corresponds to an islet from a different person -- a lot of variation on which natural selection can act.
Kiedy spojrzeć na szczepy po lewej stronie wykresu widać duże zróżnicowanie w produkcji toksyn.
EnglishIt happened through a principle known as kin selection.
A stało się to przez zasadę zwaną doborem krewniaczym.
EnglishIn addition, one of the most commonly occurring problems is the selection of foreign partners for projects.
Ponadto jednym z najczęściej pojawiających się problemów jest dobór partnerów zagranicznych do projektów.