« service » traduction en polonais

EN

« service » en polonais

volume_up
service {substantif}

EN service
volume_up
{substantif}

service (aussi: services)
volume_up
usługi {f pl.}
Testing will also start in 2014 on the Safety-of-Life service and commercial service.
W 2014 roku przeprowadzone zostaną także testy usługi związanej z ochroną życia oraz usługi handlowej.
All these areas will be improved by the creation of this European service.
Stworzenie tej usługi europejskiej usprawni wszystkie obszary działania.
Lorry transport provides a service to the whole economy, including the citizens.
Transport ciężarowy świadczy usługi dla całej gospodarki, dla obywateli.
service
The Google Wallet online service is a free service that lets you carry your wallet on the web.
Usługa online Portfel Google to bezpłatna usługa umożliwiająca noszenie ze sobą swojego portfela w sieci.
So first the service and then compensation for delayed services.
A więc najpierw usługa, a następnie rekompensata za usługi spóźnione.
Google Maps is a free service that offers a wide range of functionalities.
Mapy Google to bezpłatna usługa obejmująca szeroki zakres funkcji.
service (aussi: duty, ministry)
Of course, the European External Action Service will be key to delivering this.
Kluczem do niej jest rzecz jasna Europejska Służba Działań Zewnętrznych.
The new service is a service of the entire European Union, and not of just one institution.
Jest to służba całej Unii Europejskiej, a nie tylko jednej instytucji.
(SK) The European External Action Service is gradually developing its role.
(SK) Europejska Służba Działań Zewnętrznych stopniowo rozwija swą rolę.
service (aussi: crockery set, server, set)
We have allocated EUR 3 million for a TV news service in Farsi.
Przeznaczyliśmy 3 mln EUR na telewizyjny serwis informacyjny w Farsi.
Google Maps is a map service that you view in your web browser.
Mapy Google to serwis z mapami dostępny za pomocą przeglądarki internetowej.
For the answers to all these questions and more, contact Europe Direct central information service.
Odpowiedzi na wszystkie te pytania udziela centralny serwis informacyjny Europe Direct.
The result: an efficient, safe, quality service in response to passengers' needs.
Rezultat: szybkie, bezpieczne przewozy i obsługa wysokiej jakości spełniająca potrzeby pasażerów.
This leads to abuses in terms of passenger service and service supply.
Prowadzi to do nadużyć w obsłudze pasażerów i świadczeniu usług.
We also need the following equipment and services:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
service (aussi: credit, merit)
This is due in large part to the inexorable process of globalisation and partly to the Financial Services Action Plan from 1999.
Jest to w dużej części skutek nieuchronnego procesu globalizacji, w części jednak zasługa Financial Services Action Plan z roku 1999.
service
Religious services are conducted only in Hungarian in all Slovak communities in Hungary, and they are conducted exclusively by Hungarian priests.
Posługa religijna dla mniejszości słowackich na Węgrzech jest udzielana jedynie w języku węgierskim, tylko przez duchownych węgierskich.
service
For the ministration of this service not only filleth up the measure of the wants of the saints, but aboundeth also through many thanksgivings unto God;
Albowiem usługiwanie tej ofiary nie tylko dopełnia niedostatki świętych, ale też opływa przez wielkie dziękczynienia na Boga przez pochwałę tej posługi;

Exemples d'usage pour « service » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThese questions were put to and answered by a European consumer advice service.
Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.
EnglishThe issue of how to install this joint service is not merely a technical one.
Problem uruchomienia tej wspólnej służby nie ma charakteru jedynie technicznego.
EnglishMust every Member State implement this service correctly and in its entirety?
Czy każde państwo członkowskie musi wprowadzić tę usługę prawidłowo i w całości?
EnglishWe cannot allow that to go on, because Solvit provides us with an excellent service.
Nie możemy dopuścić, aby tak było nadal, bo SOLVIT zapewnia nam znakomitą pomoc.
EnglishThe current Presidency of the Union is doing Europe and Europeans a great service.
Obecna prezydencja Unii wyświadcza Europie i Europejczykom ogromną przysługę.
EnglishVoters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe.
Wyborcy wkrótce zdadzą sobie sprawę, że to pogorszenie usług nastąpiło dzięki Europie.
EnglishWhy, then, do we not give them to other companies that can provide a service?
Dlaczego więc nie przekazać ich innym firmom, które mogą zapewnić realizację usług?
EnglishIn the last four years I think it has been an instrument that has done good service.
Myślę, że w ciągu ostatnich czterech lat instrument ten bardzo się przysłużył.
EnglishAccording to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
Według naszych służb prawnych, wybór podstawy prawnej przez Komisję jest zasadny.
EnglishThe creation of this new external service is an opportunity that should not be missed.
Utworzenie tej nowej służby zewnętrznej jest okazją, której nie można zmarnować.
EnglishA further criticism needs to be levelled at the European External Action Service.
Dalszą krytykę należy skierować pod adresem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
EnglishAllowances and expenses on entering and leaving the service and on transfer
Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem
EnglishThe democratic legitimacy of the new service also depends on its composition.
Zasadność demokratyczna nowej Służby jest również uzależniona od jej składu.
EnglishThe European External Action Service will be included among these issues.
Jednym z tych zagadnień będzie kwestia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
EnglishOthers are still in service when common sense suggests that they should not be.
Inne połączenia nadal funkcjonują, mimo że zdrowy rozsądek podpowiada, że nie powinny.
EnglishSometimes more is being demanded of service providers than was stated in the directive.
Czasami od dostawców usług wymaga się więcej, niż zostało przyjęte w dyrektywie.
EnglishLip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Wobec tak poważnego kryzysu humanitarnego gołosłowne deklaracje są niewystarczające.
EnglishIn addition, service providers cannot hold on to customers for longer than 24 months.
Ponadto, dostawcy usług nie mogą wiązać klientów na okresy dłuższe niż 24 miesiące.
EnglishSecondly, the EU diplomatic service should reflect the character of the Union.
Po drugie, unijne służby dyplomatyczne powinny mieć charakter wspólnotowy.
EnglishI would therefore ask Parliament's Legal Service to look at this issue.
Zwracam się więc z prośbą do służb prawnych Parlamentu o rozważenie tej kwestii.