EN services
volume_up
{pluriel}

1. général

services (aussi: service)
volume_up
usługi {f pl.}
This would affect the catering trade, home-care services and hairdressing salons.
To wpłynęłoby na branżę gastronomiczną, usługi opieki domowej i na usługi fryzjerskie.
There should be no minimum services; there should be maximum services for all.
Nie powinniśmy mieć usług minimalnych, powinniśmy mieć usługi maksymalne dla wszystkich.
High-quality and cross-border services in particular are this continent's future.
Usługi wysokiej jakości, a w szczególności usługi transgraniczne są przyszłością tego kontynentu.
services (aussi: benefits)
Rules for the operation of air services in the Community (recast) (debate)
Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (debata)
I also regret the very restrictive interpretation of the concept of authorising the provision of services.
Ubolewam też nad bardzo restrykcyjną interpretacją pojęcia zatwierdzania świadczenia usług.
The freedom to provide services is placed higher than the protection of employees here.
W tym wypadku swobodę świadczenia usług uczyniono nadrzędną w stosunku do ochrony pracowników.
services (aussi: merits)
Ten years later, the Hungarian parliament awarded the Lieutenant-Colonel, who has since retired, a medal for services to the community.
Po dziesięciu latach od tych wydarzeń węgierski parlament przyznał – emerytowanemu w międzyczasie – podpułkownikowi Krzyż Zasługi.

2. "on motorway"

services

Exemples d'usage pour « services » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAgreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE - Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
EnglishAre high quality health care services accessible to women living in poverty?
Czy kobiety żyjące w ubóstwie mają dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych?
EnglishEuropean Youth Portal > Travelling Europe > Youth information services
Europejski Portal Młodzieżowy > Europa w Podróży > Informacja młodzieżowa
EnglishOpinion on investment services and regulated markets (CON/2003/9)OJ C 144, 20.6.2003,
Opinia w sprawie usług inwestycyjnych oraz rynków regulowanych (CON/2003/9)Dz.U.
EnglishIt is a mistake to say that we are defending services but not jobs in industry.
Błędne jest twierdzenie, że bronimy usług, ale nie miejsc pracy w przemyśle.
EnglishNow, it is obvious that this is certainly not about a new directive on services.
Teraz dokładnie widać, że z pewnością nie mamy do czynienia z nową dyrektywą usługową.
EnglishIt is a charter for the destruction of public health services in Member States.
To program zniszczenia publicznej służby zdrowia w państwach członkowskich.
EnglishTrade in services also means a knowledge transfer between countries and citizens.
Handel usługami oznacza także transfer wiedzy między krajami i obywatelami.
EnglishAlmac Pharma Services 22 Seagoe Industrial Estate Craigavon BT63 5QD United Kingdom
Almac Pharma Services 22 Seagoe Industrial Estate Craigavon BT63 5QD Wielka Brytania
EnglishThe country's security services are guilty of violence against ordinary people.
Służby bezpieczeństwa kraju dopuszczają się przemocy wobec zwykłych ludzi.
EnglishAgreement between the EC and Pakistan on certain aspects of air services (
Umowa między WE a Pakistanem dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych (
EnglishA free market for services and employee mobility should be supported, not fought.
Wolny rynek usług i mobilność pracowników trzeba wspierać, a nie zwalczać.
EnglishI offer my services to the Commissioner for close cooperation in the future, too.
Polecam się panu komisarzowi i wyrażam chęć bliskiej współpracy również w przyszłości.
EnglishAgreement between the EC and Uruguay on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE - Urugwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
EnglishAgreement between the EC and Paraguay on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE-Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
English. - The EU is all about free movement of people, goods, services and capital.
na piśmie. - UE polega na swobodnym przepływie ludzi, towarów, usług i kapitału.
EnglishArticle 1 should cover not only domestic work, but also household services.
Artykuł 1 powinien obejmować nie tylko pracę domową, ale również pomoc domową.
EnglishOur services are not required except for... and exclusively for... the pulling of teeth.
Nasza pomoc nie jest potrzebna za wyjątkiem... wyrywania zębów... i tylko po to.
EnglishThe Internet has given rise to new possibilities in the trade of goods and services.
Internet stworzył nowe możliwości jeśli chodzi o handel towarami i usługami.
EnglishFor that reason, I think that the air navigation services will do a good job here.
Dlatego uważam, że służby żeglugi powietrznej wykonają tutaj dobrą robotę.