« shipments » traduction en polonais

EN

« shipments » en polonais

volume_up
shipment {substantif}

EN shipments
volume_up
{pluriel}

shipments (aussi: supplies, deliveries)
volume_up
dostawy {f pl.}
In the autumn of 1944, the darkest days of World War II, German troops blockaded Western Holland, turning away all shipments of food.
Jesienią 1944 roku, w czasie najczarniejszych dni II wojny światowej, wojska niemieckie otoczyły zachodnią Holandię, odcinając dostawy jedzenia.
Weapons from China can be found as far as Australia, Malaysia, Thailand, South Africa; regular shipments are sent to Burma and Nepal.
Broń z Chin można spotkać w tak odległych krajach jak Australia, Malezja, Tajlandia, Republika Południowej Afryki; regularne dostawy wysyłane są do Birmy i Nepalu.
shipments
Commissioner, I wish to reiterate my call for third-country imports failing to comply with the rules to be treated and punished in exactly the same way as animal shipments within the EU.
Chciałabym ponowić mój apel, aby przywóz z krajów trzecich realizowany niezgodnie z przepisami traktować i karać dokładnie tak samo jak wysyłki zwierząt w obrębie UE.

Synonymes anglais de « shipment »

shipment

Exemples d'usage pour « shipments » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe must also stop illegal shipments and change the scope of the directive.
Musimy także powstrzymać nielegalne przemieszczanie i zmienić zakres dyrektywy.
EnglishUnchecked shipments usually end up in Ghana, Nigeria, India or Pakistan.
Niesprawdzone ładunki zazwyczaj trafiają do Ghany, Nigerii, Indii czy Pakistanu.
EnglishThis is possible by virtue of the Waste Shipments Regulation.
Takie działania są możliwe dzięki rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów.
EnglishIt is up to their border services to seize such shipments and stop them at the border.
To do ich służb granicznych należy przechwytywanie takich przesyłek i konfiskata ich na granicy.
EnglishThis should greatly reduce the considerable number of illegal shipments.
To powinno w dużym stopniu zmniejszyć znaczną liczbę przypadków nielegalnego przemieszczania odpadów.
EnglishCustoms need information to be able to stop shipments.
Urzędy celne potrzebują odpowiednich informacji, aby móc powstrzymać import takich produktów.
EnglishThe growing problem of illegal waste shipments is a risk for human health and the environment.
Nielegalne przemieszczanie odpadów, stanowiące narastający problem, stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska.
EnglishOf course this does not mean abandoning the control of individual shipments but basing these controls on risk analysis.
Oczywiście nie oznacza to odejścia od indywidualnej kontroli. Chodzi o opieranie jej na ocenie ryzyka.
EnglishOnce illegal shipments of waste have been detected, there are measures laid down in the regulation to remedy the situation.
W rozporządzeniu znalazły się środki umożliwiające naprawę sytuacji w razie wykrycia nielegalnego przewozu odpadów.
EnglishAll shipments from the World Food Programme have been safely delivered to Somalia from Mombasa to Mogadishu and to Berbera.
Wszystkie ładunki Światowego Programu Żywnościowego zostały bezpiecznie dostarczone z Mombasy do Mogadiszu i Berbery w Somalii.
EnglishThis concerns, in particular, illegal landfills and illegal waste shipments, which are covered by important EU legislation.
Dotyczy to, w szczególności nielegalnych wysypisk i nielegalnego transportu odpadów, które są regulowana przez ważne przepisy UE.
EnglishIn many cases these shipments seem to violate the EU Waste Shipment Regulation's export bans.
W wielu przypadkach te przemieszczenia stanowią, jak się zdaje, naruszenie zakazu wywozu ustanowionego w unijnym rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów.
EnglishWhat they earn does not depend on their working hours, as is the case with salaried workers, but on the number and type of shipments.
To, ile zarabiają nie zależy od ich czasu pracy, tak jak w przypadku pracowników etatowych, tylko od liczby i rodzaju ładunków.
EnglishFirstly, you call on the Member States and the Commission to enforce the Waste Shipments Regulation more effectively.
Po pierwsze apelują państwo do państw członkowskich oraz Komisji o bardziej skuteczne egzekwowanie rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów.
EnglishWith regard to shipments of low value, we in the ALDE concur with the Council in being very sceptical about this system.
Co się tyczy eksportu towarów o niskiej wartości, my, grupa ALDE, przychylamy się do stanowiska Rady, która jest bardzo sceptyczna co do tego systemu.
EnglishThere is clear evidence of illegal shipments recorded during joint EU waste shipment inspections coordinated by IMPEL.
Istnieją wyraźne dowody nielegalnych przewozów odpadów, odnotowane podczas wspólnych kontroli przemieszczania odpadów w UE, koordynowanych przez sieć IMPEL.
EnglishThe producer does not have to come from the country in which he wishes to register and, finally, we want close monitoring of shipments.
Producent nie musi pochodzić z kraju, w którym chce się zarejestrować i na koniec dodam, że chcemy wprowadzić ścisłą kontrolę przemieszczania odpadów.
EnglishFor instance, the requirements for inspections of waste shipments are completely different from those for the inspection of industrial installations.
Na przykład wymogi dotyczące kontroli przemieszczania odpadów są zupełnie odmienne od mających zastosowanie do kontroli instalacji przemysłowych.
EnglishFirstly, it is possible to circumvent the Waste Shipments Regulation by claiming that the articles being exported are second-hand goods rather than waste.
Po pierwsze, można obejść rozporządzenie w sprawie wywozu odpadów poprzez stwierdzenie, że wywożone produkty to towary używane, a nie odpady.
EnglishThe Basel Convention and Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste prohibit the export of asbestos waste to countries not belonging to the OECD.
Konwencja bazylejska i Rozporządzenie (WE) 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów zabraniają wywozu odpadów azbestowych do krajów spoza OECD.