« small » traduction en polonais

EN

« small » en polonais

PL

EN small
volume_up
{adjectif}

small
volume_up
małe {adj.}
Small clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.
Małe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.
Small and mediumsized enterprises, in particular, are at risk of facing difficulties.
W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa są zagrożone trudnościami.
Such an approach would impact positively on small and medium enterprises.
Takie podejście wpłynęłoby pozytywnie na małe i średnie przedsiębiorstwa.
small
volume_up
drobne {adj. n.}
During treatment, small punctuated bleedings may occur in the soft tissues of the eyelid.
Podczas leczenia mogą powstawać drobne krwawe wybroczyny w miękkich tkankach powieki.
They are small things so that we better understand and everybody can agree.
Obie zmiany są drobne i mają ułatwić nam lepsze zrozumienie tekstu i jego zaakceptowanie.
You may notice a small air bubble in the pre-filled syringe.
Drobne pęcherzyki powietrza mogą być widoczne w ampułko - strzykawce.
small
volume_up
mała {adj. f.}
We do have one small point - one small technical point to make - however, Commissioner.
Mamy jednak małą uwagę - małą techniczną uwagę.
Vomiting may be reduced by giving the tablets with a small quantity of food.
Wymioty można ograniczyć poprzez podawanie tabletek z małą porcją jedzenia.
Now there's only a small part of the population, which remains unaffected.
Obecnie, istnieje tylko mała część populacji, która pozostaje niezarażona.
volume_up
mały {adj. m.}
The relatively small leakage remained within the containment building.
Stosunkowo mały wyciek nie pozostał w obudowie bezpieczeństwa reaktora.
Small in size and large in heart, Luxembourg has a lot to offer for your future.
Mały rozmiarem, ale wielki sercem Luksemburg może ci wiele zaoferować.
Cartridges contain a small glass bead to assist mixing.
Wkłady zawierają mały szklany koralik, który pomaga wymieszać składniki.
small (aussi: cosmetic, minor, scant, slight)
volume_up
niewielki {adj. m.}
A small percentage of vitamin D3 undergoes glucuronidation prior to elimination.
Niewielki procent witaminy D3 przed eliminacją ulega glukuronidacji.
Sitagliptin had a small effect on plasma digoxin concentrations.
Sitagliptyna miała niewielki wpływ na stężenie digoksyny w surowicy krwi.
No matter how small it may be, it is certainly one that works extremely hard.
Niezależnie od tego, jak jest on niewielki, zdecydowanie pracuje niezwykle ciężko.
small (aussi: cosmetic, dainty, fine-grained, minor)
volume_up
drobny {adj. m.}
Mr President, please treat this as a small token of appreciation for your excellent work.
Proszę, panie przewodniczący, traktować to jako drobny gest z podziękowaniem za pana znakomitą pracę.
It is late at night and there are few of us but it is a small point of protocol.
Jest już późno i zostało nas niewielu, ale jest to drobny punkt protokołu.
Among these, those who use inland waterways represent just a small minority.
Z kolei wśród nich osoby korzystające ze śródlądowych dróg wodnych stanowią jedynie drobny ułamek.
small
volume_up
drobna {adj. f.}
Commissioner, thank you for that small insight into women in business.
Dziękuję Panu za tę drobną wzmiankę o roli kobiet w biznesie.
However, I do see one small fly in the ointment and I would like to highlight this.
Dostrzegam jednak drobną wadę i chciałabym ją podkreślić.
I would like the Committee to focus attention on one small issue.
Chciałbym zwrócić uwagę komisji na jedną drobną kwestię.
small (aussi: precocious, young, youthful, youth)
volume_up
młody {adj. m.}
I was a young soldier in the last of the small empire wars of Britain.
Jako młody żołnierz walczyłem w ostatniej z wojenek kolonialnych Wielkiej Brytanii.
Stand up for the small entrepreneurs: we have no shortage of labour; we have a shortage of employers.
Niech pan broni młodych przedsiębiorców - nie brak nam pracowników, brak nam pracodawców.
Whereas the young, small colonies -- the two-year-old colonies of just 2,000 ants -- are much more variable.
Natomiast młode i małe kolonie, dwuletnie, z ok. 2 tys. mrówek, są znacznie bardziej niestałe.
small (aussi: slight)
volume_up
nieznaczny {adj. m.}
The small decline in inflation is likely to reflect base effects in the energy component.
Nieznaczny spadek inflacji prawdopodobnie wynika z efektu bazy związanego z cenami energii.
Such checking is costly, and so, usually, only a small proportion of individual claims are covered.
Tego rodzaju kontrole są kosztowne, w związku z czym zwykle obejmują tylko nieznaczny odsetek indywidualnych wniosków.
A small percentage of destination URLs do not accept additional URL parameters due to redirects or server settings.
Ze względu na przekierowania lub ustawienia serwera nieznaczny odsetek docelowych adresów URL nie przyjmuje dodatkowych parametrów adresu URL.
small (aussi: rare, scanty, sparse)
volume_up
nieliczny {adj. m.}
Furthermore, its administrative staff will be relatively small, less than a hundred people, so there will be no need for large premises.
Ponadto jego personel administracyjny będzie stosunkowo nieliczny - poniżej 100 osób - tak więc nie będzie potrzebny zbyt duży budynek.
small (aussi: little)
volume_up
maciupki {adj. m.} [dim.]

Exemples d'usage pour « small » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFor us in a country with a small internal market, this is particularly important.
Dla nas, żyjących w kraju o małym rynku wewnętrznym, jest to szczególnie ważne.
EnglishIt's also a good setting if you want to collaborate with a small circle of people.
Jest to również odpowiednie ustawienie podczas współpracy z niewielką grupą osób.
EnglishI wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Chciałam być pewna, że może zostać odwzajemnione w formie niewielkiego prezentu.
EnglishWe therefore need the Small Business Act to be implemented in the Member States.
W związku z tym należy wdrożyć program Small Business Act w państwach członkowskich.
EnglishThey arrested Ms Petrova at her home in front of her parents and two small children.
Zatrzymali oni Pietrową w jej domu na oczach rodziców oraz dwójki małych dzieci.
EnglishMontenegro, in particular, is a small country with a major European tradition.
W szczególności Czarnogóra jest małym krajem o poważnej tradycji europejskiej.
EnglishThe Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
Small Business Act to dobra propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishNon-small cell lung cancer (Tarceva administered as single agent in study BR.21):
Niedrobnokomórkowy rak płuca (preparat Tarceva stosowany w monoterapii w badaniu BR.
EnglishAvandamet contains lactose Avandamet tablets contain a small amount of lactose.
Avandamet zawiera laktozę Tabletki leku Avandamet zawierają niewielką ilość laktozy.
EnglishWe have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Mamy gwarancje depozytów dla drobnych ciułaczy, a nawet całkiem sporych ciułaczy.
EnglishFirst of all, the administrative burden on small and medium-sized enterprises (SEMs).
Po pierwsze, obciążenia administracyjne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
EnglishTransposons are just small pieces of DNA that randomly insert in the genetic code.
Transposony są małymi fragmentami DNA, które losowo wstawiają się w kod genetyczny.
EnglishIn my own country, Ireland, a small country, 37 000 live with epilepsy every day.
W moim kraju - w Irlandii, w małym kraju - z epilepsją żyje 37 tysięcy osób.
EnglishFor small producers these not inconsiderable costs may be a complete waste of money.
Dla małych producentów ten wcale niemały koszt może być zupełną stratą pieniędzy.
EnglishFirstly, there must be no revision, however small, under any circumstances.
Po pierwsze, nie może być żadnej zmiany, nawet najmniejszej, pod żadnym pozorem.
EnglishSmall amounts (0.5-2 %) of additional metabolites were found in the urine.
Niewielkie ilości innych metabolitów były również wykrywane w moczu (0, 5– 2 %).
EnglishIt starts with a small group of Googlers taking the initiative to do something.
Wszystko zaczyna się od małej grupki pracowników Google planujących jakąś inicjatywę.
EnglishOver the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
Przez ostatnich 45 lat utrzymywał się on na stałym poziomie, z lekkim spadkiem o 14%.
EnglishGiven the small amount of time available, I can unfortunately only look at one point.
Mam niewiele czasu na wypowiedź, mogę więc niestety poruszyć tylko jedną kwestię.
EnglishThat is a programme of particular importance for small and medium-sized enterprises.
Jest to program o szczególnym znaczeniu dla małych i średnich przedsiębiorstw.