« so-called » traduction en polonais

EN

« so-called » en polonais

EN so-called
volume_up
{adjectif}

so-called
volume_up
tak zwany {adj. m.} (tzw.)
Mr Goebbels, you referred earlier to the so-called 'Nordic model'.
Przywołał pan wcześniej tak zwany "model skandynawski”.
Among these is the so-called 'co-respondent mechanism'.
Jest wśród nich tak zwany mechanizm dotyczący współpozwanych.
In Europe, we agreed to the so-called Stability and Growth Pact.
W Europie uzgodniliśmy tak zwany pakt stabilności i wzrostu.
so-called
volume_up
tzw. [abr.] (tak zwany)
These will work together in so-called knowledge and innovation communities.
Będą oni współpracować w ramach tzw. wspólnot wiedzy i innowacji.
Lastly, another example of these shortcomings is the so-called flexible mechanisms.
Wreszcie, innym przykładem tych niedociągnięć są tzw. elastyczne mechanizmy.
In particular to activities carried out by the so-called CEPROM.
W szczególności działaniom prowadzonym przez tzw. CEPROM.

Synonymes anglais de « so-called »

so-called

Exemples d'usage pour « so-called » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe dramatic effects of the so-called austerity measures are highly visible.
Dramatyczne skutki tak zwanych środków oszczędnościowych są doskonale widoczne.
EnglishConsequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.
Dlatego należy już teraz szerzyć tak zwane najlepsze praktyki w tym zakresie.
EnglishThis concerns the so-called Internal Market Scoreboard or internal market test.
Chodzi tu o tak zwaną tabelę wyników rynku wewnętrznego czyli test rynku wewnętrznego.
EnglishWhat is the long-term effect of these so-called framework agreements being signed?
Jaki jest długoterminowy wpływ tych podpisanych tak zwanych umów ramowych?
EnglishSo-called low-fat diets, so-called low-carb diets -- these are not solutions.
Tak zwane diety nisko tłuszczowe, nisko węglowodanowe nie są rozwiązaniem.
EnglishThis is happening in a country linked to the EU by a so-called strategic partnership.
Dzieje się to w kraju powiązanym z UE tak zwanym partnerstwem strategicznym.
EnglishWe cannot support paragraph 19, the so-called 'wonky fruit' paragraph.
Nie możemy poprzeć punktu 19, tak zwanego punktu w sprawie "zakręconych owoców”.
EnglishThe EIB is currently under-staffed, despite its impact on so-called developing countries.
EBI ma obecnie niedobory kadrowe, mimo wpływu na tak zwane kraje rozwijające się.
EnglishThe so-called respect for the democratic decision of the voters is patently false.
Tak zwane poszanowanie dla demokratycznych decyzji głosujących jest ewidentnie fałszywe.
Englishmeasures must be adopted to cancel out the so-called statistical effect;
trzeba wdrożyć działania w celu eliminacji tak zwanego efektu statystycznego;
EnglishThe amendment should lead to the application of so-called support thresholds.
Zmiana ta powinna prowadzić do zastosowania tak zwanych progów wsparcia.
EnglishHowever, this Parliament is calling for even more so-called decentralised agencies.
Jednak Parlament postuluje utworzenie kolejnych tak zwanych zdecentralizowanych agencji.
EnglishNo so-called 'responsible' parties dare shoulder their responsibilities any longer.
Żadne tak zwane podmioty "odpowiedzialne” nie ważą się już realizować swoich obowiązków.
EnglishThe new, additional forms of so-called lifelong learning are, of course, also desirable.
Niewątpliwie pożądane są również nowe, dodatkowe formy uczenia się przez całe życie.
EnglishMembers of the so-called 'Hungarian Guard' took the oath a few days ago.
Członkowie tak zwanej "Straży Węgierskiej” kilka dni temu złożyli przysięgę.
EnglishWith so-called eco-innovations, car manufacturers are able to release even more emissions.
Dzięki tak zwanym ekoinnowacjom producenci samochodów mogą nawet zwiększyć emisje.
EnglishThere is, moreover, a quantified commitment to the so-called 'fast start'.
Ponadto istnieje wymierne zobowiązanie do tak zwanego "szybkiego startu”.
EnglishWe weren't very creative at the time we started these studies, so we just called it a token.
Na początku naszych badań nie byliśmy zbyt kreatywni, więc nazwaliśmy ją żetonem.
EnglishThe so-called negative DAS is part of the Court of Auditors' opinion.
Tak zwane negatywne DAS stanowi część opinii wydawanej przez Trybunał Obrachunkowy.
EnglishJointly with the Commission and the American side we have held so-called exploratory talks.
Wspólnie z Komisją i stroną amerykańską odbyliśmy tak zwane rozmowy wstępne.