« so that » traduction en polonais

EN

« so that » en polonais

EN so that
volume_up
{conjonction}

so that (aussi: for, in order to, that, to)
volume_up
aby {conj.}
So yeah, we're transforming things into something that you have absolutely no reference for.
Przekształcamy jedzenie aby nie miało odnośnika. ~~~ aby nie miało odnośnika.
So, he petitioned the higher gods so that he may have justice.
Zatem zwrócił się do wyższych bogów, aby wymierzyli sprawiedliwość.
Just so that we clear that up, so that everyone knows what is happening.
To tylko tytułem wyjaśnienia, tak aby wszyscy wiedzieli, co się dzieje.
so that (aussi: that, in an attempt to)
volume_up
by {conj.}
So I believe they have the qualities to fulfil their responsibilities.
Sądzę zatem, że posiadają kwalifikacje, by sprostać powierzonym im obowiązkom.
So you put four on this one to make it light up and two on this one to make it light up.
Kładzie się cztery na tym, by go zapalić, a dwa na tamtym by się zapaliło.
Procedures must be harmonised so that they can proceed in a fair and effective manner.
Procedury trzeba zharmonizować, by stały się sprawiedliwe i skuteczne.
so that (aussi: in order to)
volume_up
żeby {conj.}
I. to rank him in the top 10 so I can give him a titleshot.
Chcę, żeby był w pierwszej dziesiątce rankingu W. B. I., żeby dać mu szansę na mistrzostwo.
(Laughter) And so this one we decided to give the name Centropyge narcosis to.
Zdecydowaliśmy, żeby na pamiątkę nazwać ten gatunek Centropyge narcosis.
So his wish was to come with me, so that he had somewhere to live.
Jego życzeniem było pójście ze mną, żeby miał gdzie mieszkać.
so that
volume_up
{conj.}
It is already apparent now that this difference is not so great or so relevant.
Już teraz wyraźnie widać, że nie jest ona tak wielka lub tak istotna.
That is the problem with this procedure, as we are now demonstrating so well.
To jest problem związany z tą procedurą, jak teraz nazbyt dobitnie widać.
Can it be that the criteria used up till now have been so inappropriate?
Czyżby dotychczasowe kryteria były tak niewłaściwe?
so that (aussi: so, therefore)
volume_up
tak że {conj.}
We did so out of respect for the verdict the Irish people were to give.
Zrobiliśmy tak ze względu na szacunek dla werdyktu mieszkańców Irlandii.
And turned their rivers into blood, And their streams, so that they could not drink.
Gdy obrócił w krew rzeki ich, i strumienie ich, tak, że z nich pić nie mogli.
So that we have a better understanding of the probability of something being true or not.
Tak, że rozumiemy lepiej, jakie jest prawdopodobieństwo tego, czy coś jest prawdą czy nie.
so that (aussi: thus)
So perfectly organized a structure, it was hard not to attribute divinity to it.
dzięki czemu jest krystalicznie przezroczysty, a nie mętny.
It will dissolve directly in your mouth, so that it can be easily swallowed.
Tabletka rozpuści się bezpośrednio w jamie ustnej, dzięki czemu będzie ją łatwiej połknąć.
Reports were issued, so that this machine was cloned at 15 other places around the world.
Wydawano raporty, dzięki czemu maszyna została sklonowana w 15 innych miejscach na świecie.
so that
The TachoSil sponge should be applied so that it extends 1-2 cm beyond the margins of the wound.
Gąbkę TachoSil należy przykładać w taki sposób, by wystawała 1– 2 cm poza krawędzie rany.
We must react to events in Minsk so that from next year, this figure would grow even more.
Musimy zareagować na wydarzenia w Mińsku w taki sposób, by za rok liczba ta była jeszcze większa.
Europe has a duty to play a leading role, but must do so in a way that does not provoke its international partners.
Europa ma obowiązek odgrywać wiodącą rolę, jednak w taki sposób, by nie prowokować swoich partnerów międzynarodowych.

Traductions similaires pour « so that » en polonais

so adverbe
so conjonction
that conjonction
that pronom

Exemples d'usage pour « so that » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishHowever, in my opinion, this is not so clearly reflected in the work programme.
Moim jednak zdaniem nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w programie prac.
EnglishSo Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.
Przetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
EnglishCustoms authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.
Władze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishOh, great, so it's the future of the web, right?
Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
EnglishSo it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.
Oto kontekst, w którym przyglądamy się uważnie temu, co się dzieje na Białorusi.
EnglishWe are tormented by the fact that our little Madeleine... is so full of hate.
Jesteśmy dręczeni faktem, iż nasza mała Madeleine... jest taka pełna nienawiści.
EnglishAs is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
Jak często bywa, jesteśmy największym donatorem pomocy humanitarnej w Sri Lance.
EnglishSo I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!
Mogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!
EnglishWork has been done in those other countries, so why are we not learning from them?
W tych innych krajach pracę już wykonano, a więc dlaczego nie uczymy się od nich?
EnglishThe provisions in the agreement may be complex, but so is the underlying conflict.
Postanowienia w porozumieniu mogą być złożone, ale tak jest również sam konflikt.
EnglishThey fly, not with rotating components, so they fly only by flapping their wings.
Latają, nie dzięki obracającym się częściom, ale dzięki uderzeniom skrzydłami.
EnglishSo that's the concept here for how we think this life extension ability exists.
To pojęcie pomaga nam zrozumieć istnienie zdolności organizmów do wydłużania życia
EnglishSo, as an aside, I firmly believe in the field of trying to identify cancer early.
Jako osoba stojąca z boku, mocno wierzę w dziedzinę wczesnego rozpoznawania raka.
EnglishSo for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
Tak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.
EnglishBoy: So? Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
EnglishSo, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.
W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.