« solemnly » traduction en polonais

EN

« solemnly » en polonais

EN

solemnly {adverbe}

volume_up
solemnly
We must solemnly reaffirm today the right of all minorities to practise their religion freely and safely everywhere in the world, including here at home in Europe.
Dziś musimy uroczyście potwierdzić prawo wszystkich mniejszości do swobodnego i bezpiecznego praktykowania swojej religii w każdym miejscu na świecie, w tym w Europie.

Synonymes anglais de « solemn »

solemn

Exemples d'usage pour « solemnly » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHere, tomorrow, we will solemnly proclaim the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Jutro uroczyście ogłosimy tutaj kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. W tym półroczu 2007 r.
EnglishIt is vital for Parliament to mark this event as solemnly and as resolutely as possible.
Jest niezmiernie ważne, aby Parlament uczcił to wydarzenie tak uroczyście i dobitnie, jak to jest tylko możliwe.
EnglishThe Polish President has solemnly declared that he will sign the Treaty of Lisbon after the Irish referendum.
Polski prezydent uroczyście obiecał, że podpisze traktat z Lizbony po referendum w Irlandii.
EnglishAnd Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you.
I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość.
EnglishTherefore, I solemnly call upon the Council to acknowledge the improvements made by Bulgaria and Romania and admit them into the Schengen area.
Zatem uroczyście wzywam Radę do uznania postępów Bułgarii i Rumunii oraz przyjęcia ich do obszaru Schengen.
EnglishThe Treaty has been solemnly signed, but I have already experienced the solemn signing of a treaty and I have seen all those who solemnly signed it.
Traktat został uroczyście podpisany, ale już widywałem uroczyste podpisywanie traktatów i tych, którzy to czynili.
EnglishWe want this to be solemnly reaffirmed in Parliament with a vote so that there can be no more misinterpretation of our European laws.
Chcemy raz jeszcze potwierdzić ten fakt, głosując w Parlamencie, tak by prawo europejskie nigdy więcej nie było niewłaściwie interpretowane.
EnglishAnd we'd been doing this for a while, when she turned to me very solemnly and said, "Will this really keep out the giraffes?"
I już dłuższą chwilę zajmowaliśmy się tym, kiedy nagle odwróciła się do mnie z powagą i zapytała: „Czy to naprawdę powstrzyma żyrafy przed wejściem?”
EnglishNow therefore hearken unto their voice: howbeit thou shalt protest solemnly unto them, and shalt show them the manner of the king that shall reign over them.
Przetoż teraz usłuchaj głosu ich, a wszakże oświadcz się jako najpilniej przed nimi, i oznajmij im prawo króla, który nad nimi ma królować.
EnglishThe presidents of the European Parliament, the European Council and the European Commission solemnly proclaim the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej uroczyście ogłaszają przyjęcie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
EnglishIn the UK, 80% want a referendum, and two thirds would vote 'no', yet our government denies us the vote it solemnly pledged in its election manifesto.
W Wielkiej Brytanii 80% chce referendum, a dwie trzecie głosowałoby na "nie”, a mimo to nasz rząd odmawia nam tego prawa głosu, który uroczyście obiecał w swoim manifeście wyborczym.
EnglishThirdly, the Charter of Fundamental Rights has been solemnly signed in Parliament today; with its formal proclamation, it becomes part of the European acquis.
Po trzecie, w dniu dzisiejszym w siedzibie Parlamentu uroczyście podpisano kartę praw podstawowych. Po oficjalnej proklamacji stała się ona częścią dorobku prawnego Wspólnoty.